Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ПЕТДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

От общо 51 общински съветници присъстваха 46. Отсъстваха Евгени Игнатов, Екатерина Иванова, Иван Кюркчиев, Мирослав Славчев и Пламен Цветков. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Иво Пазарджиев: Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Стартираме проверка на кворума. Четиридесет и един общински съветници са се регистрирали по електронна система. Имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам петдесето редовно заседание на Общински съвет – Русе. На основание член 106, алинея 1 от нашия правилник обявявам постъпилите питания за настоящата сесия. От предходното заседание имаше отложени четири питания ако не греша, от господин Станимир Станчев, които имат отговори на настоящата сесия. Те са относно неизвършено възстановяване на арката в розариума в Парка на младежта. Второто е сключен договор с търговско дружество за текущ ремонт на съществуващо игрище на математическа гимназия. Третото е за основен ремонт на улица „Тулча“ и четвъртото е за изграждането на басейн в Парка на младежта. Питане от групата общински съветници на „Демократична България“ относно жалба на граждани живущи в блок „Вяра – 2“, с писмен и устен отговор. На господин Станчев и четирите питания са с писмен и устен отговор, пропуснах да отбележа. Питане от общинския съветник Деян Недков относно терени и предприети действия от общината и областна управа, с писмен и устен отговор. Съгласно член 109 от нашия правилник, писмените отговори ще бъдат връчени след завършване на процедурата по член 108 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет. Има две предложения за извънредни точки. Първата е с входящ номер 656/11.07 относно създаване на работна група с Общински съвет – Гюргево, като предлагам тази точка да бъде включена преди питанията, а именно в края на дневния ред като точка 55. И следващата извънредна точка е с входящ номер 658/12.07 относно приемане на график за провеждане на последното ни заседание през месец септември, което предлагам също да бъде преди питанията и да бъде включено като точка 66. Има ли предложения по дневния ред? Извинявам се. Благодаря на госпожа Деница Иванова, която ме поправи. Извънредната точка за създаване на работна група като точка 55, а тази за заседанието през месец септември като 56. Направих техническа грешка. Има ли други предложения по дневния ред? Господин Енчо Енчев, заместник-кметът, заповядайте.

Г-н Енчо Енчев: Уважаеми общински съветници, оттегляме предложението за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе, контролен лист 1320 за допълнително обсъждане с представители на всички групи общински съветници.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на господин Енчев. Други предложения и изказвания по дневния ред? Не виждам. Гласуваме първо предложението за включване на точката за създаване на работна група като точка 55. Само да изчакаме малко системата да бъде нагласена. Системата е стартирана. Моля да гласувате.

КВОРУМ – 43. С 43 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“ се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Следващото предложение е за приемане на дата по-скоро за провеждане на заседанието през месец септември, което да бъде включено също като точка 56. Гласуваме предложението.

КВОРУМ – 42. С 42 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“ се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме дневния ред като цяло. Системата е стартирана.

КВОРУМ – 42. С 42 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“ се прие следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 1318 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.л. № 1331 Увеличаване капитала на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД
 3. К.л. № 1332 Увеличаване капитала на „Общински пазари“ ЕООД
 4. К.л. № 1333 Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
 5. К.л. № 1334 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Владая“ №39
 6. К.л. № 1335 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращи се в гр. Русе, ж.к. „Дружба-2“, ул. „Ропотамо“ №31
 7. К.л. № 1336 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Георги С. Раковски“
 8. К.л. № 1337 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в в гр. Русе, бул. „Родина“ №2-А
 9. К.л. № 1338 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-1720 в кв. 106 по регулационния план на село Николово, Община Русе
 10. К.л. № 1339 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Елисавета Багряна“
 11. К.л. № 1340 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „ДЗС“, ул. „Омайниче“
 12. К.л. № 1341 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе
 13. К.л. № 1342 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47366, Община Русе, местност „Калето“
 14. К.л. № 1343 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи гаражи, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7
 15. К.л. № 1344 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 67 кв.м., приобщен към УПИ VIII-1244, в кв. 38 по плана на кв. „Долапите“, град Русе, представляващ, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, поземлен имот с идентификатор 63427.9.1244
 16. К.л. № 1345 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 22 кв.м., приобщен към УПИ V-988, в кв. 122 по плана на кв. „Средна кула“, гр. Русе, представляващ, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, поземлен имот с идентификатор 63427.10.988
 17. К.л. № 1346 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 52 кв.м., приобщен към новообразуван (от разделянето на УПИ XII, кв. 46) УПИ XIII-588, в кв. 46 по плана на село Бъзън, Община Русе, Област Русе
 18. К.л. № 1347 Прехвърляне на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен от 787 кв.м по улична регулация от ПИ 63427.178.29 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе към частния УПИ V-110, в кв. 1036, Източна промишлена зона, град Русе, представляващ, съгласно КККР на гр. Русе, поземлен имот с идентификатор 63427.178.110, срещу отнемане на терен от 175 кв.м. от частния УПИ V-110 (ПИ с идентификатор 63427.178.110) и придаване към общинския ПИ 63427.178.29
 19. К.л. № 1348 Застраховане на социални жилищни имоти – частна общинска собственост
 20. К.л. № 1349 Застраховане на имоти – частна общинска собственост
 21. К.л. № 1350 Изменение на „Списък на жилищата за продажба“ и извършване на продажба на допълнително определени общински жилища
 22. К.л. № 1351 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи
 23. К.л. № 1352 Предоставяне безвъзмездно за ползване за срок от 10 г. (десет години) на едноетажна масивна сграда – бивш Клуб на пенсионера, намираща се в с. Ястребово, Община Русе
 24. К.л. № 1364 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: Област Русе, Община Русе, с. Хотанца
 25. К.л. № 1365 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, кв. 22 по застроителния и регулационен план на село Просена, ЕКАТТЕ 58637, Община Русе, улица „Христо Ботев“
 26. К.л. № 1366 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, с адрес: землище на с. Ново село, ЕКАТТЕ: 52235, Община Русе, местност „Край село“
 27. К.л. № 1367 Изразяване на предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 63427.43.17 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с адрес на поземления имот: землище на гр. Русе, община Русе, област Русе, местност „Кадишева нива, целият с площ 10 742 кв., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път
 28. К.л.1368 Отдаване под наем на имоти – ПОС
 29. К.л. № 1355 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в село Червена вода, Община Русе
 30. К.л. № 1356 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терен – публична общинска собственост в организиран Коледен базар
 31. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, представляващи демонтирани части от контактната мрежа
 32. К.л. № 1321 Провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
 33. К.л. № 1322 Провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
 34. К.л. № 1358 Предоставяне безвъзмездно право на ползване, за срок от 10 г., върху недвижим имот – частна общинска собственост на сдружение с обществено полезна дейност „ФУТБОЛЕН КЛУБ – ЛЕВСКИ – 2000 – РУСЕ“
 35. К.л. № 1362 Програма за прозрачност и антикорупционни реформи на Община Русе 2022 – 2027 г.
 36. К.л. № 1319 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2022 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2022 г.
 37. К.л. № 1353 Корекция на приетите разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Русе
 38. К.л. № 1354 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.35, ал.1, т.2 от ПМС № 31/17.03.2022 г. от разчетни показатели за 2023 г., утвърден с Решение на ОбС № 1270, прието с Протокол № 46/16.03.2023 г. – Приложение № 18
 39. К.л. № 1323 Съгласие Общината да подаде проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFTA001-1.006, финансирана по Програма „Техническа помощ“
 40. К.л. № 1330 Отчет за 62. МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2023
 41. К.л. № 1357 Одобряване на споразумение за сътрудничество за подготовката и изпълнението на Проект „Неделни и летни образователни занимания за деца и младежи в град Русе“
 42. К.л. № 1359 Даване на съгласие за сключване на договори за спонсорство със сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“ с ЕИК 206224530, спортен клуб по баскетбол „Дунав – Русе – 2016“ с ЕИК 177042155 и сдружение „Спортен клуб по волейбол – Дунав“ с ЕИК 827114370
 43. К.л. № 1360 Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2023 г. за изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Русе (2023-2024)
 44. К.л. № 1361 Даване на съгласие Община Русе, съвместно с Община Иваново и Община Борово да учреди МИРГ /Местна инициативна рибарска група/ с водещ партньор Община Русе
 45. К.л. № 1363 Даване съгласие, за изграждане, след одобрение по „Годишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общински училища“, на открита спортна площадка в имот, намиращ се в Община Русе, гр. Русе, ул. „Проф. Димитър Баларев“ №1, с идентификатор 63427.7.679 по КККР на гр. Русе
 46. Одобряване на Меморандум за сътрудничество между община Русе и Офиса на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България, с цел улесняване на координацията и изпълнението на съвместни дейности, насочени към закрилата и предоставянето на услуги на лица, с предоставена временна или международна закрила или търсещи закрила в Община Русе, както и подкрепа на уязвимите местни общности за насърчаване на социалното сближаване между общностите
 47. Даване на съгласие Община Русе да придобие възмездно право на ползване за срок от 2 години върху движима вещ собственост на Община Белене – Автоматична станция за измерване качеството на атмосферния въздух със съпътстващо хардуерно и софтуерно оборудване
 48. К.л. № 1324 Премахване на строежи (едноетажна жилищна сграда, склад/пристройка и склад) находящи се в имот с идентификатор 63427.5.402 (63427.5.402.1, 63427.5.402.21 и 63427.5.402.23) по кадастралната карта на гр. Русе, ул. „Мала планина“ №5
 49. К.л. № 1325 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно електро захранване за сграда в ПИ 504.1 в м. „Бригадирски лагер“, землище на с. Басарбово
 50. К.л. № 1326 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за пътна връзка към ПИ 63427.182.6 в м. „Над линията“, землище на гр. Русе
 51. К.л. № 1327 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за пътна връзка към ПИ 63427.182.1 в м. „Над линията“, землище на гр. Русе
 52. К.л. № 1328 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопровод до ПИ 63427.181.5 в м. „Над линията“, землище на гр. Русе
 53. К.л. № 1329 Избор на комисия, която да извърши проверка на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад с предложение до Общински съвет – Русе за лица, които да бъдат предложение за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе
 54. Създаване на работна група
 55. Приемане на график за провеждане на заседанието на Общински съвет – Русе през месец септември 2023 г.
 56. Питания
 57. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ОбС-638/2023
 58. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ОбС-640/2023

Файлове