Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ПЕТДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 21 септември 2023 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 48. Отсъстваха Александър Неделчев, Елка Симеонова и Мирослав Славчев. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Иво Пазарджиев: Моля общинските съветници да заемат местата си. Колеги, моля заемете местата си. Стартираме проверка на кворума. Четиридесет и четири общински съветници са се регистрирали по електронната система. Имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам петдесет и второто заседание на Общински съвет – Русе. Преди да започнем с нашата делова работа имам приятното задължение и уверението, че господин Валери Иванов има рожден ден днес и искам да го поканя да продължим традицията с една хубава бутилка вино, да му пожелая много здраве и успехи, както в личен, така и в професионален план. Започваме с разискванията по дневния ред. Първо имам заявление от господин Станимир Станчев, че оттегля точка 61-ва с контролен лист 1406, а именно относно промяна в нашия правилник. Аз предлагам една промяна в дневния ред, а именно тъй като днес е последно заседание и считам, че тази точка следва да е значима и да е в началото. Отчета за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода януари 2023 – юли 2023 да стане Точка 3. Други предложения по дневния ред? Госпожа Наталия Кръстева.

Г-жа Наталия Кръстева: Аз предлагам Точка 58 от проекта за дневен ред, който ни е предложен, а именно Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба 4 да стане Точка 6 от дневния ред.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря. Господин Деян Недков.

Г-н Деян Недков: Благодаря, господин Председател, моето предложение е Точки 56 и 57 да станат 31 и 32 с оглед да бъдем по-адекватни като вземем едно решение. Благодаря.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря. Само секунда, 56 и 57 да станат… Госпожа Златомира Стефанова от името на администрацията.

Г-жа Златомира Стефанова: Добро утро на всички. Уважаеми господин Председател, аз моля да бъде оттеглена точка сега не знам, не виждам точно, но 1411 контролен лист.

Г-н Иво Пазарджиев: Отдаване под наем на имоти публична общинска собственост.

Г-жа Златомира Стефанова: Да. Да отпадне, да. Благодаря.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря. Започваме с гласуване на 3 предложения има. Първото е Точка 62 да стане Точка 3. Това е моето предложение. Моля да го подложим на гласуване. Гласуваме предложението.

КВОРУМ – 45. С 45 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“ се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Следващото е на госпожа Кръстева, 58-ма точка да стане Точка 6.

КВОРУМ – 42. С 34 „за“, 1 „против“ и 7 „въздържали се“ се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: И на господин Деян Недков тъй като са сходни двете точки, които предлага, предлагам да ги гласуваме анблок предложението, както той го направи всъщност от трибуната – 56-та и 57-ма да станат 31-ва и 32-ра.

КВОРУМ – 46. С 36 „за“, 0 „против“ и 10 „въздържали се“ се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме дневния ред като цяло с направените промени. Системата е стартирана. Моля да гласувате.

КВОРУМ – 46. С 46 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“ се прие следния

Файлове