Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 18 юни 2015 година, начало 9:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 47, отсъстваха: Димитър Кънчев, Йорданка Даневска, Емил Милушев и Кирил Панайотов.
Засл. Проф. В. Пенчев: За днес 18 юни е насрочено редовното заседание на Общински съвет-Русе, залата е пълна, но за да спазим протокола нека да направим проверка на кворума. Моля, проверка на кворума. 42 общински съветници са използвали устройствата и са заявили своето присъствие в залата, 1 ръчно, 43 общински съветници присъстват. Имаме кворум, можем да започнем заседанието, 51-вата сесия на Общински съвет-Русе. Обявявам заседанието за открито. Моля, за тишина в залата, нека да не използвам персонални обръщения. Колеги, още веднъж ви приканвам за тишина в залата. Не ми е удобно да се обръщам персонално към онези, които … И така, колеги, имате пред себе си проекта за дневен ред за днешното 51-во заседание на Общински съвет. Имате думата за предложения за изменения и евентуално допълнения на така предложения проект за дневен ред. Има ли желаещи да вземат отношение по дневен ред? Не виждам, подлагам на гласуване проекта за дневен ред. Моля, процедура.
КВОРУМ – 42. С 41 гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържали се” така се прие следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. К.Л. 973 Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот и изградената в него едноетажна сграда със сутерен (бивша баня 5) – гр. Русе, кв. „Дружба-2“, бул. „Гоце Делчев“, АОС №6691/21.06.2012 г.
2. К.Л. 975 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Русе, северно от жил. блок „Варна“
3. К.Л. 978 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Караманлийка“, землище на град Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
4. К.Л. 979 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
5. К.Л. 976 Продажба на земя – частна общинска собственост в град Мартен по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
6. К.Л. 974 Прекратяване на съсобственост на имот в град Мартен
7. К.Л. 977 Прекратяване на съсобственост в ПИ 65427.2.5679 (УПИ XIII-5592, кв.236 по регулационен план) по ул. „Хан Аспарух“№35 в гр. Русе, на основание чл. 36, ал. 1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т.2 от Наредба №1 на ОбС-Русе
8. К.Л. 980 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Чипровци“ №14, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.5.510.3.2, на Сдружение с общественополезна дейност „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ за срок от 5 години
9. К.Л. 982 Откриване процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
10. К.Л. 971 Откриване на процедура за промяна на начина на трайно ползване на имот №314, находящ се в землището на с. Николово
11. К.Л. 970 Определяне на начална тръжна цена за земеделски земи от Общински поземлен фонд на Община Русе
12. К.Л. 972 Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша
13. К.Л. 962 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
14. К.Л. 963 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
15. К.Л. 964 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински преместваеми обекти – павилиони по чл. 56 от ЗУТ, разположени върху част от терен публична общинска собственост
16. К.Л. 969 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от спортен имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти“
17. К.Л. 988 Даване на съгласие от Общински съвет-Русе за извършване на замяна на недвижими имоти между „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД и „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД
18. К.Л. 984 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
19. К.Л. 985 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 40, ал. 1 от ПМС №8/16.01.2015 г. от Бюджет 2015 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 1285/12.02.2015 г. – Приложение №17
20. К.Л. 965 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод до поземлен имот 63427.9.527 в кв. „Долапите“, гр. Русе и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
21. К.Л. 966 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – кабел ниско напрежение до поземлени имот 177009 в местност „Пундев баир“, землище на с. Николово
22. К.Л. 986 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с номер 000921, находящ се в землището на гр. Мартен в местността „Калето“
23. К.Л. 987 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.160.12 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Мерата“
24. Изказване на Минчо Минчев – вх.№ 478/2015 г.
25. К.Л. 983 Изработване на ПУП обхващащ имот 63427.3.644 и 63427.3.566 в гр. Русе, кв. Западна промишлена зона
26. К.Л. 967 Отпускане на персонална пенсия
27. К.Л. 981 Приемане на декларация
28. К.Л. 968 Създаване на работна група
29. Питания на общински съветници
30. Изказване на Бойко Никифоров – вх.№ 475/2015 г.
31. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 479/2015 г.
32. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 480/2015 г.
 

Файлове