Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Проведено на 11 септември 2023 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 49. Отсъстваха Кристиян Иванов и Светлозар Симеонов. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе.

            Г-н Иво Пазарджиев: Колеги, моля заемете местата си. Моля да стартираме проверка на кворума. Тридесет и четири общински съветници са се регистрирали по електронна система. Имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам петдесет и първото извънредно заседание на Общински съвет – Русе. Започвам с предложенията за извънредни точки. Първото предложение за извънредна точка е с Входящ номер 869/08.09.2023 г. относно даване на съгласие за кандидатстване по Покана 2, състезателна покана за проекти посветена на Приоритет 2 „Зелен регион“, специфична цел подобряване защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони и намаляване на всички форми на замърсяване по Програма „Трансгранично сътрудничество Пиеттесх VI-A Румъния – България 2021-2027 г.“. Аз предлагам тази точка да бъде включена като първа точка в дневния ред, а като втора точка в дневния ред предлагам да бъде включено предложението с Входящ номер 870/08.09.2023 г., а именно „Даване на съгласие за кандидатстване по Покана 2 – състезателната покана за проекти, посветена на Приоритет 2: Зелен регион, Специфични цели 2.4 „Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемни подходи“ и 2.7 „Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони и намаляване на всички форми на замърсяване“ по Програмата за трансгранично сътрудничество „Пиеттесх VI-А Румъния – България 2021-2027 г.“. това предлагам да бъде като втора точка, а останалите да се преномерират. Също така има заявено след проведения председателски съвет получихме заявление за изказване от господин Мариян Димитров, който заявява, че желае на 11.09.2023 г. на извънредното заседание на Общински съвет – Русе да отправи изказване към кмета на Община Русе Пенчо Милков и Общински съвет – Русе по Точка 3 от дневния ред, внесена с К.л. № 1373/01.09.2023 г. „Увеличаване капитала на Общински транспорт – Русе ЕАД“ и да направи предложение и да задава въпроси преди гласуването по точката. Така че, предлагам преди точката да бъде изслушан и господин Мариян Димитров, тъй като има такова заявление. Едно по едно ще ги гласуваме. Първо гласуваме предложението с Вх. № 869/08.09.2023 г. да бъде включено като първа точка в дневния ред. Системата е стартирана, моля да гласувате. Четиридесет гласа „за“, двама „против“, нула „въздържали се“ по електронна система. Госпожа Наталия Кръстева е ръчно „за“.

КВОРУМ – 43. С 41 „за“, 2 „против“ и 0 „въздържали се“ се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Сега гласуваме като втора точка да бъде включено предложението с Вх. № 870/08.09.2023 г.. Стартирана е системата, моля да гласувате. По електронна система 41 „за“, 1 „против“, 1 „въздържал се“. Госпожа Наталия Кръстева е ръчно „за“.

КВОРУМ – 44. С 42 „за“, 1 „против“ и 1 „въздържали се“ се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Следващото, което ще гласуваме е предложението за изказване на господин Мариян Димитров. Системата е стартирана, моля да гласувате.

КВОРУМ – 44. С 34 „за“, 1 „против“ и 9 „въздържали се“ се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Други предложения по дневния ред има ли? Не виждам. Гласуваме дневния ред като цяло.

КВОРУМ – 45. С 45 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“ се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Даване съгласие за кандидатстване по Покана 2 – Състезателната покана за проекти, посветена на Приоритет 2: Зелен регион, Специфична цел (СЦ) 2.7 „Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в  градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване“ пo Програмата за трансгранично сътрудничество „Пиеттесх VI-A Румъния — България 2021-2027 г.“
  2. Даване съгласие за кандидатстване по Покана 2 – Състезателната покана за проекти, посветена на Приоритет 2: Зелен регион, Специфични цели (СЦ) 2.4 „Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемни подходи” и 2.7 „Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в  градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване“ пo Програмата за трансгранично сътрудничество „Пиеттесх VI-A Румъния — България 2021-2027 г.“
  3. К.л.1374 Приемане на обща декларация против изграждането на инсинератор за изгаряне на болнични отпадъци
  4. К.л. № 1370 Допълване на Решение № 901, прието с Протокол № 34/19.05.2022 г. на Общински съвет – Русе относно дадено съгласие на Община Русе да внесе непарична, апортна вноска в капитала на „Общински пазари“ ЕООД
  5. Изказване на Мариян Димитров – Вх. № 867/08.09.2023 г.
  6. К.л.1373 Увеличаване капитала на „Общински транспорт Русе“ ЕАД   
  7. К.л.1372 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, ул. „Нови сад“ №27. 
  8. К.л.1371 Формиране на групи и паралелки с пълняемост под определения минимум за учебната 2023/2024 година
  9. К.л. № 1369 Приемане Бюджет на Община Русе за 2023 година и приложенията към него (с преходен остатък)

Файлове