Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 17 септември 2015 година, начало 9:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха: проф. Росен Иванов и Светлозар Симеонов.
Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев.
Засл. проф. В. Пенчев: Добро утро на всички. Добре дошли, в зала „Свети Георги“ за провеждането на поредната 53-та сесия на Общински съвет-Русе. Вижда се, че залата е пълна, но за да пристъпим към нашата делова работа следва да направим проверка на кворума. Моля, проверка на кворума. С устройства са гласували 35 общински съветници, което означава, че имаме кворум. Вижда се, обаче че в залата присъстват повече общински съветници, така че можем да пристъпим към конкретна работа. Преди началото на деловата наша дейност искам, уважаеми дами и господа, специално да поздравя д-р Кожухаров във връзка с неговия рожден ден. Да му пожелаем много успехи, както в личен план, така и в професионален план, да му благодарим за интензивната работа в Общинския съвет. И да преминем нататък, като използвам случая да отбележа, че той е роден на една прекрасна, българска, православна дата 17 септември. Това е деня, в който се чества Вяра, Надежда и Любов. Така, че използвам случая да поздравя и всички наши зрители на телевизионното предаване, които са именници в този прекрасен ден. И тъй като сме започнали с бих казал по официална част, искам специално да обърна внимание, че вече сме на финалната права на изтичане на срока на този мандат, което беше повод да изкажем нашата благодарност към всички общински съветници. И този мандат за разлика от предходните да отбележим края на мандата с изработването на тези персонални, поименни плакети за всеки един от вас. Действително този мандат се характеризира с една достатъчно интензивна, напрегната работа, практически във всички области на правомощията на Общинския съвет. Като може вече да твърдим, че имаме видими, значими резултати, както в града, така и в общината, тоест и в малките населени места. Своят принос в рамките на правомощията, които дава ЗМСМА даде и този Общински съвет. Още веднъж благодаря на всички колеги. Позволете ми сега да пристъпим към деловата работа. Имате пред себе си проекта за дневен ред, преминаваме към неговото
обсъждане. Има ли желаещи да вземат отношение по така предложения дневен ред с конкретни предложения за изменение и допълнение на проекта за дневен ред? И така, колеги, докато мислите аз искам да направя няколко съобщения. (коментар от зала не се чува) Да, ще ви дам думата г-н Николов. Първото, което е със становището на председателския съвет виждате точка 30 в предложения проект за дневен ред е вкарана точка, с която да подкрепим INTERREG, по програма INTERREG с зелени туристически коридори за два туристически национални парка. Това е искане на областна администрация, те имат право, подробности няма да излагам сега, становището е ние да подкрепим Областна администрация. Така, че първо подлагам на гласуване … Всъщност тази точка, тя е вкарана в дневния ред, който одобрява дневния ред, тя ще бъде включена. По-нататък постъпиха още две предложения за извънредни точки. Едното предложение е подадено от кмета на Община Русе, г-н Пламен Стоилов, което касае споразумение за сътрудничество между Община Русе и Община Браила относно кандидатурата на Браила за Европейска столица на културата през 2021 г. Тъй като те поискаха тази подкрепа и то след като вече бяха минали всички комисии и председателски съвет, и така нататък следва предложението да вкараме една такава извънредна точка в дневния ред. Има ли други предложения относно вкарването на такава извънредна точка, ако не да я гласуваме. Не виждам, моля, който подкрепя включването на извънредна точка, свързана с подкрепа на кандидатстването на Браила да проведем гласуване. Моля, процедура на гласуване.
КВОРУМ – 44. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Както съобщих преди малко имаме и второ предложение за извънредна точка. То е направено от председателя на Общинския съвет и предложението касае определяне на представител на Община Русе за участие в комисията за изработване на Областна здравна карта за Област Русе. Ако трябва само с две думи да спомена, министърът на здравеопазването е пратил писмо да такова искане до областния управител, като е поставил срок 25 септември. Областният управител отправя с дата 15, входирано в Общинския съвет с дата 16 септември, писмо, с което иска същото Общинския съвет да определи такъв представител за комисията за изработване на здравна карта за Област Русе. Датата, която е фиксирана в писмото като краен срок в писмото на областния управител е 23-ти. Това налага като извънредна точка да вземем съответното решение. Ако има необходимост от повече пояснения, мисля че към самата точка, ако я приемем. Ако не някой да изкаже становище по така направеното предложение за втора извънредна точка, имате думата. Не виждам. Гласуваме това предложение за точка на наш представител на Община Русе в комисията, областна комисия за изработване на областна здравна карта. Моля, процедура.
КВОРУМ – 44. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Тези две извънредни точки, както винаги сме правили ще бъдат включени в началото на следобедното заседание. Има ли други предложения за изменение и допълнение на дневния ред? Заповядайте, колеги. Не виждам, гласуваме така предложения с двете допълнения проект за дневен ред, за да стане той действително наш дневен ред. Моля, процедура на гласуване.
КВОРУМ – 43. С 43 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие следния
 

Файлове