Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 10 февруари 2020 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Стоян Христов   и    д-р Теодора Константинова. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе .

Г-н Иво Пазарджиев: Часът е 9 часа и 7 минути, моля да стартираме проверка на кворума. 43 общински съветници са се регистрирали, имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам петото извънредно заседание на Общински съвет – Русе. Преди да пристъпим с разискванията по дневния ред, докладвам на вашето внимание искане от адвокат Юлия Методиева Николова. То е във връзка с дебатите, които имаше около освобождаването на двама лекари от Комплексен онкологичен център – Русе. Ще прочета най-важното, което г-жа Методиева иска от нас – „Моля в качеството ми на представляваща седемте лица подали жалби против посоченото отношение на лекарите, в крайна сметка предизвикали нецеляното обществено напрежение относно случващото се в КОЦ – Русе да ми дадете възможност да направя кратко обръщение на предстоящото ви 5-то извънредно заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 10.02.2020 г. от 9:00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги“, относно вижданията ни за причините за проблема и възможностите за неговото преодоляване.“ В тази връзка предлагам като 1-ва точка от дневния ред да бъде изказването на адвокат Юлия Методиева. Има ли други предложения по дневния ред? Не виждам. В такъв случай първо гласуваме изказването на г-жа Юлия Методиева да бъде включено като 1-ва точка от дневния ред. Моля за процедура на гласуване.

КВОРУМ – 47. С 47 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Пристъпваме към гласуване дневния ред като цяло. Предварително ви е раздаден с текущата промяна като 1-ва точка. Моля за процедура на гласуване.

КВОРУМ – 48. С 48 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изказване на адвокат Юлия Методиева
  2. Приемане на Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2019-2023 година
  3. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2020 година
  4. К.Л.55 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2019 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2020 г.
  5. К.Л.53 Приемане бюджет на Община Русе за 2020 година  и приложенията към него /с преходен остатък/
  6. К.Л.54 Предварително съгласие за прилагане на мярка за насърчаване на инвестиции по чл. 15, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 16, ал. 2 и чл. 22а, ал. 1, т. 2 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), спрямо три поземлени имоти с построените в същите сгради и постройки – собственост на Община Русе, след получаване на сертификат за инвестиции – клас „А“ от частен инвеститор.

Файлове