Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ПЕТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 01 февруари 2016 година, начало 9:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха Марияна Иванчева и Венцислав Великов. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф Христо Белоев.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Откривам заседанието на Общинския съвет. Моля, проверка на кворума, гласувайте с устройствата. 41 общински съветници в залата, има още, които се регистрират, имаме необходимия кворум, може да започнем обсъждане по дневния ред. Така, както са предложение точките питания нямаме от общински съветници и предлагам извънредна точка, която касае установяване на позиция на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на редовно заседание на Асоциацията ВиК. Заседанието, събранието ще се проведе на 24 февруари, преди следващата сесия, няма да имаме възможност да се произнесем по тези въпроси, така че предлагам да влезе като допълнителна точка в дневния ред. По дневният ред предложения други? Моля, да гласуваме по дневния ред.
КВОРУМ – 46. С 46 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие следния

ДНЕВЕН РЕД
1. К.Л. 93 Приемане на Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2015-2019 година
2. К.Л. 94 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г.
3. К.Л. 95 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2015 г. и Приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2016 г.
4. К.Л. 92 Приемане на бюджет на Община Русе за 2016 година и Приложенията към него
5. Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 24.02.2016 г.
 

Файлове