Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Проведено на 28 март 2024 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 49. Отсъстваха Искрен Веселинов и Петя Кашукеева. Заседанието беше открито и ръководено от акад. Христо Белоев, дтн – Председател на Общински съвет – Русе.

            Акад. Христо Белоев: Заемете места в залата. Проверка на кворума. 41 общински съветници са се регистрирали. Имаме кворум. Откривам заседанието на общинския съвет.В началото на заседанието предлагам с едноминутно мълчание да почетем паметта на Негово Светейшество. Думите са излишни в момента, каквото и да кажа.

Едноминутно мълчание

            Акад. Христо Белоев: Благодаря. Така, преди да започнем, полагане на клетва от общински съветник. Милена Хинкова.

            Г-жа Милена Хинкова: Благодаря, господин Председател.

            Акад. Христо Белоев: Да заповяда госпожа Гюнай Кадънкова.

            Г-жа Милена Хинкова: Уважаеми общински съветници, господин Кмет, граждани и гости на общинския съвет.С Решение 253 от 7 март, Общинската избирателна комисия констатира предсрочното прекратяване пълномощията на Борислав Пламенов Рачев – общински съветник, поради назначаването му за заместник-кмет в Община Русе и е обявила за избрана за общински съветник Гюнай Акъева Кадънкова, следващ в листата на ДПС кандидат. Същата следва да положи клетва и да подпише клетвения си лист, както и да получи удостоверение. Моля, госпожо Кадънкова да повтаряте след мен:

Заклевам се в името на Република България, да спазвам конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от община Русе и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се.“

            Г-жа Милена Хинкова: Благодаря. Следва да подпишете клетвения лист. Заповядайте. И да получите удостоверението си за общински съветник. Заповядайте. Приятна работа и честит ви нов общински съветник.

            Акад. Христо Белоев: Преди обсъждане на дневен ред да обявя питанията. Питане от Стоян Христов относно асфалтиране на междублокови пространства. Само писмен отговор и го връчвам. Питане от групата общински съветници „Продължаваме промяната – Демократична България“ относно привеждане на образователната среда в община Русе в съответствие със стандартите. Питане от групата „СДС – Гражданите“ Галичка Николова относно знаци за платено паркиране в централната градска част. Питане от групата „СДС – Гражданите“ Галичка Николова законност на пътни знаци. Също от Галичка Николова питане за регулярно миене на улиците. Питане от групата „СДС – Гражданите“ относно детски площадки в кварталите „Долапите“ и „Средна кула“. Питане от „Продължаваме промяната – Демократична България“ относно възможни промени в списъка от одобрени проекти на община Русе. Питане от групата съветници „Продължаваме промяната – Демократична България“ относно изграждане на общински буферен паркинг. Питане от Мариян Димитров относно химически тоалетни на улица „Нови сад“ 1. Питане от Мариян Димитров относно обезледяване с каменна и морска сол. И питане от Тодор Савов относно чешма във вилна зона „Комусчия“, на което питане има писмо от община Русе, че ще бъдат направени допълнителни проучвания. Необходимо е да се обследва и на следващата сесия ще бъде отговорено на питането. Така, по дневния ред. Да, Евгени Игнатов.

            Г-н Евгени Игнатов: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кмет. Имам предложение преди разглеждането на Точка 6 по Контролен лист 170 „Допълнение на годишната програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост“ да изслушаме представител на Футболен клуб „Дунав“.

            Акад. Христо Белоев: Да, благодаря. В началото на точката ще го направим. Иво Пазарджиев разговаряхме оттегляне на Точка 37 „Създаване на работна група“. Има нужда от допълнителна информация. За следващата сесия. Да, Велизар Павлов.

            Г-н Велизар Павлов: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги. В Постоянната комисия по младежта и спорта е налице съгласие за изработване на нова Наредба за подпомагане на спортните дейности и спортните клубове и в тази връзка оттеглям Точка 19, Контролен лист 155.

            Акад. Христо Белоев: Да, благодаря. По дневния ред други? С оттегляне на тези две точки, както направихме, останалите се преномерират. Гласуваме дневния ред.

КВОРУМ – 47. С 47 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“ се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изслушване на инж. Илиан Милен – управител на „ВиК“ ООД, във връзка с поставени въпроси от общински съветници
 2. Упълномощаване на представителите на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе
 3. К.л. № 150 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2023г. на Плана за интегрирано развитие на Община Русе 2021-2027 г.
 4. К.л. № 151 Утвърждаване управител на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД след проведен конкурс
 5. К.л. № 156 Прехвърляне на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен от 6,5 кв.м по улична регулация от ПИ 63427.2.2287 към частния ПИ с идентификатор 63427.2.2393, срещу отнемане от частния ПИ с идентификатор 63427.2.2393 на терени от 0,9 кв.м и 2,2 кв.м и придаване съответно към общински имоти – улици 
 6. К.л. № 170 Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Русе за 2024 година
 7.  К.л. № 171  Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 7 кв.м., които да се придадат към УПИ V – 267, в кв. 33 по плана на село Бъзън, община Русе
 8. К.л. № 172   Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 12 кв.м., които да се придадат към УПИ XVII-1901, в кв. 55 по регулационния и кадастралния план на с. Николово, община Русе
 9. К.л. № 173  Промяна в списъците с общински жилища
 10. К.л. № 174 Предоставяне безвъзмездно в полза на Политическа партия „Продължаваме Промяната“ за ползване на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост
 11.  К.л. № 175 Предоставяне безвъзмездно в полза на политическа партия „Съюз на демократичните сили“ за ползване на свободно нежилищно помещение – частна общинска собственост
 12. К.л. № 179 Отдаване под наемна имот – ЧОС, за нуждите на сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“
 13. К.л. № 180 Отдаване под наем на имот – ЧОС, за нуждите на Фондация „ХИП – БЪЛГАРИЯ“
 14. К.л. № 181 Определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на части от поземлени имоти – частна общинска собственост и провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаването под наем на части от поземлени имоти – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
 15. К.л. № 182 Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост
 16. К.л. № 157 Определяне на представители на общината в Сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“
 17. К.л. № 185 Даване на съгласие Община Русе да кандидатства по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост /покана 2/
 18. К.л. № 158 Приемане на Програмата за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г. на Община Русе
 19. К.л. № 176 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе
 20. К.л. № 183 Даване на съгласие за сключване на договори за спонсорство със Сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“ с ЕИК 206224530, Спортен клуб по баскетбол „Дунав – Русе – 2016“ с ЕИК 177042155  и Сдружение „Спортен клуб по волейбол- Дунав“ с ЕИК 827114370
 21. К.л. № 165 Годишен отчет за 2023 г. за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на община Русе за периода 2021-2028 г.
 22.  К.л. № 166 Годишен отчет за 2023 г. за изпълнение на Програма за качеството на атмосферния въздух на Община Русе за периода 2021-2026 г.
 23.  К.л. № 167  Годишен отчет за 2023 г. за изпълнение на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
 24. К.л. № 161 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2024 година 
 25. К.л. № 162 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи  право на транспортни разходи, съгласно чл. 38 ал.1 т.2 от ПМС №13/29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 година,  утвърден с Решение на Общински съвет № 119, прието с Протокол №05/16.02.2024 г.- Приложение № 18  
 26. К.л. № 154 Приемане на Правилник за изменение на Правилника на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата
 27. К.л. № 168  Удостояване на г-н Илия Сяров, изпълнителен директор на Боксов клуб „Русе“ със званието „Почетен гражданин“ на град Русе
 28. К.л. № 184 Даване на съгласие учредяване на безвъзмездно право на ползване върху автомобил /специализиран микробус/ за деца и младежи с увреждания – 8 + 1 места с платформа за инвалидна количка – Рено „Мастер“ с рег. № Р 0923 КН и идентификационен номер на рама VF1MA000963243150, собственост на Община Русе на Сдружение „Дете и пространство“ – изпълнител по договор № 7110/01.06.2023 г. за възлагане управлението на социална услуга Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с увреждания „Вяра“
 29. К.л. № 159 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.182.38, намиращ се в местност „Над линията“, община Русе
 30. К.л. № 160 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.169.888, намиращ се в местност „Караач“, община Русе
 31. К.л. № 164 Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) от о.т. 10936 до о.т. 10939 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с проектен идентификатор 63427.157.2383 местност „Папаз дере“, землище на гр. Русе
 32. К.л. № 178 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за пътен достъп ПИ 63427.300.1 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе
 33. К.л. № 152 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе
 34. К.л. № 153 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“ на Община Русе
 35.  Потвърждаване на Решение № 145 по протокол № 6 на Общински съвет – Русе
 36. К.л. № 177  Промяна в състава на комисиите към Общински съвет – Русе
 37. Приемане на график за работа на Общински съвет – Русе за периода от месец април 2024 г.  до месец юли 2024 г.
 38. Питания
 39. Изказване на  Тодор Савов – вх№ОбС-394/2024

            Акад. Христо Белоев: Прегласуване. Прегласуване ли? А, няма грешка. Благодаря. Първа точка, тя е свързана и с питане, което е направено от групата на „Възраждане“ към управителя на ВиК ООД инженер Илиан Милев. Предоставям му думата да направи отговор на поставените въпроси.

Файлове