Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 24 март 2016 година, начало 09:00 часа

 От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства Владо Владов.
Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф Христо Белоев.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: … системата е включена. Благодаря, 41 общински съветници се регистрираха, има още в залата. Имаме необходимия кворум, можем да започнем своята работа. Първо с господин кмета да поздравим нашите рожденици: д-р Кристиян Иванов е днес рожденик, да го поздравим. Няма цветя, тъй като са мъже, но да има поздравителни адреси и Искрен Илиев също да поздравим. В началото на работата на Общинският съвет нека да обявим своята съпричастност към това, което се случи в Брюксел, атентатите и надявам се всички ще се обединим около това, че с тая съпричастност да се обявим против всички тия действия, да не се случват и да търсим начини как да се подобри това положение и мира в целия свят. В началото преди да започнем обсъждане на дневния ред някои съобщения – на основание чл. 100, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация съобщавам за постъпило от областния управител оспорване на Решение № 78, прието с Протокол № 4 от 21 януари тази година, това е за газстанцията решението, което взехме. Заседанието на Административния съд-Русе е насрочено за 4 април тази година. Второ, на основание чл. 97 и 98, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и по искане с вх. №214 от 08.03.2016 г. на Емил Милушев обявявам поправка на очевидна фактическа грешка в Протокол №6, от последното заседание е това от 25 февруари и в Решение №117 от 25 февруари като в текста след израза местност „Орта Екенлик“ се постави запетая и се добави „ … предмет на Акт за частна общинска собственост №5029 от 19.03.2012 г.“ Пристъпваме към обсъждане на дневния ред в точка 8-ма, в текста вместо Сдружение „Съюз на …“, Сдружение „Българска асоциация на пенсионерите“ да се чете Сдружение съюз на пенсионерите – 2004“. По този начин са разглеждани и материалите, грешка има в дневния ред. Така, по дневния ред въпроси, изказвания? Няма, който е съгласен с дневния ред, моля да гласува.
КВОРУМ – 48. С 48 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.Л. 157 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2015 г. на Общинския план за развитие на Община Русе 2014-2020 г.
2. К.Л. 146 Избор на управител на „Общински пазари“ ЕООД
3. К.Л. 151 Безвъзмездно предоставяне за управление на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 63427.2.4082.3 – собственост на Община Русе, находящи се на ул. „Александровска“№93 в гр. Русе в полза на Общински младежки дом – Русе
4. К.Л. 152 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в с. Бъзън
5. К.Л. 154 Предоставяне безвъзмездно за управление на имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Ястребово, на кметство – с. Ястребово
6. К.Л. 153 Промяна предназначението на имот №000044 в землището на с. Червена вода – от „територия за нуждите на горското стопанство“ в „територия предназначена за селското стопанство“ с начин на трайно ползване – „нива“
7. К.Л. 147 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от обекти общинска собственост по чл. 56 от ЗУТ
8. К.Л. 150 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004“
9. К.Л. 159 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
10. К.Л. 160 Приемане на Бюджетна прогноза 2017-2019 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
11. К.Л. 156 Приемане на план за защита при бедствия на Община Русе и план за противодействие при тероризъм
12. К.Л. 149 Приемане на общинската Програма за закрила на детето – 2016 г.
13. К.Л. 158 1.Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво, в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – Община Русе (2010-2015 г.) и Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе (2010-2015 г.) 2.Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе (2016-2020 г.) в изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе (2016-2020 г.)
14. Решение за даване на съгласие за кандидатстване на Община Русе с проект по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. на Министерство на младежта и спорта по обект „Модернизиране на Градски стадион Русе: изграждане на електрически мрежи и осветление; изграждане на поливна инсталация; ремонт на дренажна инсталация“
15. К.Л.142 Годишен отчет за 2015 г. за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе
16. К.Л. 143 Годишен отчет за 2015 г. за изпълнение на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
17. К.Л. 145 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.503, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
18. К.Л. 148 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с номер 054025, находящ се в землището на гр. Мартен, Община Русе в местността „Вехтите лозя“
19. К.Л. 161 Удостояване на г-жа Нешка Стефанова Робева със званието „Почетен гражданин на град Русе“
20. К.Л. 162 Отмяна на Решение №78/21.01.2016 г. на ОбС-Русе, прието с Протокол №4/21.01.2016 г.
21. Приемане план на заседанията на ОбС–Русе за второто тримесечие и месец юли на 2016 г.
22. Опрощаване на несъбираемо държавно вземане на Елка Захариева
23. Опрощаване на несъбираемо държавно вземане на Ангел Захариев
24. Питания на общински съветници
25. Изказване на Мариян Димитров – вх.№246/18.03.2016 г.

Файлове