Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 16 декември 2019 година, начало 9:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Биляна Кирова и д-р Теодора Константинова. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе .

Г-н Иво Пазарджиев: Уважаеми колеги, моля общинските съветници и администрацията да заемат местата си. Преди да започнем имаме изненада от учениците от ОУ „Христо Смирненски“ в кв. Долапите, които са дошли да ни поздравят, каня ги да влязат в залата. Заповядайте, коледари от училището.

Поздравление от коледарите от ОУ „Христо Смирненски“, кв. Долапите.

            Г-н Иво Пазарджиев: Благодарим на децата и на учителите от ОУ „Христо Смирненски“, кв. Долапите. Сега предлагам да започнем нашата работа с проверка на кворума, системата е стартирана, моля да се регистрират общинските съветници. 48 души са се регистрирали, 49 всъщност, имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам заседанието. Започваме с дискусии по дневния ред. На вашето внимание е предложен от председателския съвет дневен ред с 33 точки, точката питания на общински съветници отпада, тъй като няма внесени питания до момента, така че 32 точки е дневния ред. Има постъпило заявление от Мариян Димитров, относно изказване отправено към кмета на Община Русе, Общински съвет – Русе на основание чл. 86, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Русе – „Уважаеми господин Председател заявявам, че желая на 16.12.2019 г. на заседанието на Общински съвет – Русе да отправя изказване към кмета на Община Русе Пенчо Милков и Общинските съвет – Русе, относно концесията на СК „Дунав“. За по-голяма яснота при изказването ми ще използвам видеоматериали.“ Това заявление, тъй като е внесено след председателския съвет ще го подложа на гласуване дали да влезе като последна точка, когато са изказванията на граждани. Има ли други предложения по дневния ред? Не виждам по дневният ред някакви предложения и изказвания, подлагам на гласуване първо предложението за Мариян Димитров, изказването му да бъде добавено като 33 точка в дневния ред. Моля, да гласувате.

КВОРУМ – 48. С 45 гласа „за”, 2 „против” и 1 „въздържали се” се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Сега. подлагам на гласуване дневният ред като цяло. Моля да стартираме системата. Преди да започнем с … ( коментар от зала не се чува ) 48 „за“, 49 – Станимир Станчев и Милко Борисов гласуват ръчно. ( коментар от зала не се чува ) Валери Иванов, извинявам се.

Ръчно гласували:

Г-н Валери Иванов – „за“;

Г-н Станимир Станчев – „за“.

КВОРУМ – 49. С 49 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.Л. 10 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. „Долапите“
 2. К.Л. 11 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“№1 
 3. Вх. №694/04.12.2019 г. Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, на Агенция за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе
 4. К.Л. 13 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на два броя гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Дружба 3“, ул. „ Никола Й. Вапцаров“   
 5. К.Л. 14 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, кв. 8 по регулационния план на село Басарбово, ЕКАТТЕ 02796, Община Русе    
 6. К.Л. 15 Съгласие за продажба на общински терен от 28 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ I-63 в кв. 7 по регулационния план на село Сандрово, ЕКАТТЕ 65348, Община Русе    
 7. К.Л. 16 Съгласие за продажба на общински терен от 13,70 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ I-1061 в кв. 717 по регулационния план на град Русе
 8. К.Л. 17 Съгласие за продажба на общински терен от 124 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ I-1260 в кв. 275  по регулационния план на град Русе
 9. К.Л. 18 Съгласие за обезщетяване наследниците на Христо Стоянов Мойсев с недвижими имоти, представляващи земеделски земи с идентификатори 63427.40.14 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, местност „Кадишева нива“ и 63427.46.16 по КККР на град Русе, местност „Налчеджи бюлюк“, землище на град Русе, съгласно чл. 45ж от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 3 от ПЗР към ЗИД ЗСПЗЗ
 10. К.Л. 19 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището с. Николово, Община Русе, местност „Дрибак 6“
 11. К.Л. 20 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, местност „Ломски отдел“
 12. К.Л. 21 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул.  „Йосиф Дайнелов“№11 по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 
 13. К.Л. 27 Съгласие за продажба на общински терени от 19,50 кв. м. и 8,30 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ III-985 в кв. 122 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
 14. К.Л. 8 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. на територията на гр. Русе
 15. К.Л. 9 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в организиран Мартенски базар
 16. К.Л. 24 Информация за изменение на Бюджета на Община Русе към 30.09.2019 година   
 17. К.Л. 22 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2019 година  
 18. К.Л. 23 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36, ал. 1 от ПМС № 344/21.12.2018 г. от Бюджет 2019 година, утвърден с Решение на Общински съвет №1060, прието с Протокол № 42/05.02.2019 г. – Приложение №18   
 19. К.Л. 12 Промяна в състава на Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух  
 20. К.Л. 25 Членство на Община Русе в сдружение по смисъла на ЗЮЛНЦ Сдружение с нестопанска цел „Регионален иновационен център по ИКТ за интелигентно и устойчиво развитие
 21. К.Л. 26 Членство на Община Русе в сдружение по смисъла на ЗЮЛНЦ Сдружение с нестопанска цел РИЦ „Иновативен растеж“ 
 22. К.Л. 28 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по покана „Изграждане на младежки центрове“, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., както и да поеме ангажимент за осигуряване на устойчивост
 23. К.Л. 29 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2020 г.
 24. К.Л. 1 Промяна на Приложение №2 от Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“
 25. К.Л. 30 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.575, находящ се в местността „Гълъбец“,гр. Русе
 26. К.Л. 31 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.754, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
 27. К.Л. 2 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.313.100, находящ се в местността „Караач“, гр. Русе
 28. К.Л. 3 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 47336.10.331 и 47336.10.70, находящи се в местността „Вехтите лозя“, в землището на гр. Мартен, Община Русе
 29. К.Л. 4 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 02796.17.7, находящ се в землището на с. Басарбово, Община Русе в местността „БРАНЗАЛАНА“
 30. К.Л. 5 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 02796.17.56, находящ се в землището на с. Басарбово, Община Русе в местността „БРАНЗАЛАНА“
 31. К.Л. 6 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.154.54, находящ се в местността „Хайдук дере“, гр. Русе
 32. К.Л. 7 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.232, находящ се в местността „Нови Халваджи“, гр. Русе
 33. Изказване на Мариян Димитров с вх. №712/12.12.2019 г.

Файлове