Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 16 декември 2015 година, начало 9:00 часа

На заседанието присъстваха всички 51 общински съветници. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф Христо Белоев.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Предлагам да започнем проверка на кворума. Моля, гласувайте, проверка на кворума. 42 общински съветници са гласували с устройства. Имаме необходимия кворум. Виждам, че има колеги, които не са гласували, можем да започнем. Тъй като чух звук от телефон, изключете или минете на безшумен режим, за да не смущаваме работата си. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Някакви въпроси, предложения по дневния ред? Да, г-жа Волф, заповядайте.
Г-жа М. Волф: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, по точка 63 от дневния ред беше внесено предложение за гласуване на декларация от мое лице. В обсъждане в комисиите стана ясно, че текста на декларацията не е съвсем подходящ и може да бъде лесно отхвърлен и няма смисъл от него. Тоест проф. Белоев предложи друго решение, което сега той ще съобщи.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Да, благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с направеното предложение за оттегляне на точката няколко думи. На комисията по здравеопазване беше подробно обсъден текста на предложената декларация и след обсъжданията ние установихме, че услугата е приключила на 30 октомври и не може да говорим за непрекъсваемост на тази услуга до започване на новата услуга. Асистентите са регистрирани вече в Бюрото по труда, тези които са полагали грижата за нуждаещите се. Само за информация днес в София се подписва договора, който е на стойност 600 000 лв. за новата услуга, която ще стартира от 1 март 2016 година и от утре започват всички процедури по набиране на кандидати, на хора, които ще обслужват и на нуждаещите се съгласно разпоредбите по тези въпроси. Ползвателите на услугата също знаят за обстоятелствата и какво предстои, и очакват новата услуга. Декларацията дори да бъде приета с гласовете на всички общински съветници тя няма задължителен характер и за да бъде извършено дарението, то е доброволен акт и всеки един от нас, и всеки, който желае извън общинските съветници може да го направи единствено с договор за дарение. Трябва да се обособи отделна партида за тая услуга, което също не е много лесно да бъде направено. И при набиране на тези средства, както по декларацията беше поставено до 23 декември означава, че след тази дата общината би следвало по реда на провеждане на процедурите, както и досега по този проект, трябва да започне да набере участниците или ползвателите на тази услуга, а също и асистентите, които ще работят и това трудно може да стане до средата на месец януари. Тоест пак ще остане само един месец февруари, в който тя да бъде ползвана. Всички се солидализирахме с това, че това е един благороден акт, идеята за подпомагане на тези хора, които имат нужда е благородна и тя трябва да бъде подкрепена и търсихме решение по какъв начин може да стане това. Доктор Теодора Константинова предложи една много добра идея, чрез неправителствената организация „Свят за всички“, на която ръководител е г-жа Радка Атанасова, тя е в залата, седнала е там. В момента стана, може да я видите. Тази организация извършва точно такава услуга, която става със заплащане от близки на хората, които имат нужда от нея. И при набиране на средства много бързо може да стане това чрез тази неправителствена организация. И веднага при наличието на средствата буквално за няколко дни те могат да организират тази услуга. На председателски съвет ние решихме, след като предишния ден беше проведена среща с д-р Константинова, с мое участие, Димитър Кънчев, г-жа Волф и г-жа Радка Атанасова, също г-жа Личева, която пряко наблюдава този процес, беше установено, че 18 са крайно нуждаещите се, които нямат близки, които са в тежко положение и които трябва да бъдат обгрижени. И минималната сума, която трябва да бъде събрана е 8000 лв. Взехме решение да се направи урна, която е поставена там на масичката я виждате. Тя ще остане до края на сесията тук, всеки може да постави в нея дарението, което прецени, че трябва да даде. След приключване на сесията урната ще бъде поставена в стаята на сътрудниците на Общинския съвет до 12:00 часа в петък, до 18-ти декември. След което ние определихме комисия в състав д-р Теодора Константинова – председател на комисията и членове на комисията – Мариета Волф, Събина Павлова, д-р Милко Борисов и Кристиян Галев. Комисията след изтичане на срока в 12:00 часа на 18-ти декември ще отвори урната, ще състави протокол, ще направи договор с неправителствената организация, съобразно сумата, която ние определихме, че минимума е 8 000 лв., но колкото повече средства съберем, толкова повече хора над 18 ще бъдат обгрижени, тоест зависи от нас какво ще се получи. В урната могат да поставят дарения не само общинските съветници, а и който желае, служители на администрацията и граждани. Комисията ще направи договор с неправителствената организация, ще проследи услугата и ще направи отчет за изразходване на средствата на сесията през месец март. Това са решенията, които взехме на председателски съвет. Така, че призовавам всички да направим необходимото, за да може тези хора да получат тази услуга, а в новия период, които попаднат и бъдат обект на услугата те ще си я получат по договора, който днес, както споменах се подписва. По този въпрос, ако има някакви други становища и съображения. Не виждам. По дневния ред, други предложения? Не виждам. Режим на гласуване за дневния ред.
КВОРУМ – 50. С 50 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. К.Л. 48 Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
2. К.Л. 47 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
3. К.Л. 50 Придобиване в собственост на Община Русе на недвижими имоти – държавна собственост, намиращи се в землището на гр. Русе
4. К.Л. 51 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Русе,местност „Люляците 1,2“ и местност „Под Левента“
5. К.Л. 52 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Дайнелов“ №51
6. К.Л. 53 Откриване на процедура за учредяване право на пристрояване на балкон на адрес гр. Русе, жк. „Възраждане“, ул. „Топола“№3
7. К.Л. 57 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Русенска асоциация в помощ на обществото и младите хора“
8. К.Л. 46 Даване съгласие за предоставяне на имоти – полски пътища за 2015-2016 стопанска година
9. К.Л. 55 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
10. К.Л. 58 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 40, ал. 1 от ПМС №8/16.01.2015 г. от Бюджет 2015 година, утвърден с Решение на Общински съвет №1285/12.02.2015 г. – Приложение №17
11. К.Л. 49 Проект за 56 МФ „Мартенски музикални дни“ през 2016 г.
12. К.Л. 59 Актуализация на бюджета на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2015 година
13. К.Л. 45 Определяне състава на Общински съвет по наркотични вещества-Русе
14. К.Л. 54 Кандидатстване с проектно предложение „Техническа помощ за Община Русе – бенефициент по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
15. К.Л. 56 Решение за кандидатстване на Община Русе за кампания 2016 на проект „Красива България“
16. К.Л. 44 Решение за определяне на допълнително заплащане на км/пробег за компенсиране разходите от извършваните превози на пътници, извън чертите на гр. Русе, определени със строителните му граници в действащия устройствен план по градските линии от Общинската транспортна схема
17. К.Л. 60 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на лесопарк „Липник“
18. К.Л. 61 Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за улична регулация /ИПУР/, Изменение на план за регулация /ИПР/ и План за регулация /ПР/ за обект: „Защита от наводнения на река Русенски Лом, гр. Русе“ по договор №РД-02-145/27.03.2014 г. с възложител МРРБ
19. К.Л. 62 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на западен парк „Приста“
20. К.Л. 41 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – кабел ниско напрежение към ПУП – ПЗ за ПИ 177009 в местност „Пундев баир“, землище на с. Николово, Община Русе
21. К.Л. 42 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс-България“ ЕООД в землището на с. Басарбово
22. К.Л. 43 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – водопроводно отклонение за ПИ 000099 в местност „Конлук дере“, землище на с. Просена, Община Русе
23. Приемане план за заседанията на ОбС – Русе за първото тримесечие на 2016 г.
24. Питания на общински съветници
 

Файлове