Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ТРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 01 февруари 2018 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: д-р Севдалин Ангелов и Кристиян Галев Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: … Проверка на кворума, моля стартирайте. Моля, по-бързо заемайте места. 38 общински съветници са се регистрирали с устройствата. Виждам, че има още, които в момента заемат места. Имаме необходимия кворум. На вашето внимание е дневния ред, питания нямаме, две точки, така, както са посочения в дневния ред. По дневния ред, има ли други предложения? Моля за тишина. Не виждам, гласуваме дневния ред.
КВОРУМ – 42. С 42 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД
1. К.Л. 726 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2017 година и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2018 г.
2. К.Л. 727 Приемане Бюджет на Община Русе за 2018 година и Приложенията към него
 

Файлове