Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 19 април 2022 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Теодора Константинова и Иван Григоров. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Иво Пазарджиев: Моля общинските съветници да заемат местата си. Уважаеми колеги, часът е 09:04, моля да стартираме проверка на кворума. Четиридесет и пет общински съветници са се регистрирали по електронна система, имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам тридесет и второто редовно заседание на Общински съвет – Русе. Преди да започнем, имам приятното задължение да поздравя един от нашите колеги, който днес е рожденик господин Кънчо Йорданов, да му пожелая много здраве и с удоволствие да продължи да изпълнява мандата си. Уважаеми колеги, на основание чл. 6, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, обявявам постъпилите питания. Питане с Вх. № 270/12.04.2022г. от общинския съветник Светлозар Симеонов относно изразходването на средства за зимно снегопочистване и отводняването на дъждоприемните шахти с писмен и устен отговор. Питане с Вх. № 273/12.04.2022г. от общинския съветник Иво Пазарджиев относно паркинг пред блок „Родопи“, само с писмен отговор. Съгласно разпоредбата на чл. 109 от Правилника, писмените отговори на питания, по които са поискани писмен и устен отговор, ще бъдат връчени след завършване на процедурата по чл. 108 от Правилника. Започваме по дневния ред. Имате представен Проекта за дневен ред. Има ли предложения за промени по дневния ред? Господин Траян Тотев, заповядайте.

Г-н Траян Тотев: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кмете, уважаеми колеги. Предлагам да включим в дневния ред предложението за приемане на Декларация относно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз. Тъй като разбрах, че на Председателски съвет не е допусната точката в дневния ред на днешното заседание, смятам че точката трябва да бъде включена понеже има резон. Благодаря ви.

Г-н Иво Пазарджиев: Да, благодаря. Има ли други предложения по дневния ред? Да, заповядайте. Заповядайте.

Г-жа Биляна Иванова: Добро утро на всички. Уважаеми господин Председател, господин Кмет. Взимам думата по повод на предложението, което господин Тотев току що внесе. Моето становище е, че не е редно общинския съвет да се произнася по такива въпроси. Казвам веднага защо е такова мнението ми. Общинския съвет е орган на местно самоуправление и като такъв той е призван да определя местните политики и да ги превежда в изпълнение доколкото това му позволява закона, като в чл. 21 от ЗМСМА, ал. 1 изрично са изброени всички правомощия неизчерпателно, са изброени всички правомощия на общинския съвет като всяко едно от тях касае въпрос от местно значение. Бюджета на общината, територията на общината, улиците в общината, за която става въпрос и т.н., като в т. 23 Закона постановява, че общинския съвет може да взима отношение и по други въпроси от местно значение, които не са от компетентността на други органи. За да можем да приемаме декларации, обръщения, решения и т.н., ние трябва да отговаряме и на това условие, т.е. да бъде въпроса от местно значение. Не споря за това, напротив, изключително съгласна съм, че въпроса, който поставяте е от огромно обществено значение. Не вярвам да има българин, който да не следи въпроса отблизо, който да не гледа стриктно какво прави правителството настоящото, всички предишни, откакто въпроса стои на дневен ред, както и всички следващи докато този въпрос бъде решен. Така че мисля, че това е абсолютно нормално да имаме отношение по този въпрос, но Декларация приета от името на Общински съвет за мен е неправилно да бъде приета. Мисля си, че ще бъде напълно достатъчно от тази най-висока трибуна, като общински съветници и обществени личности да заемем позиция, но с гласуване по такъв въпрос, мисля че това ще бъде извън компетентността на общинския съвет. Благодаря, ще гласувам против това предложение.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на госпожа Кирова. Господин Тотев, госпожа Георгиева преди това искаше да се изкаже. Заповядайте.

Г-жа Росица Георгиева: Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми господин Кмет. Госпожо Иванова, аз разбирам Вашата компетентност като юрист и желанието Ви да дадете урок на господин Тотев по Правилника на Общински съвет – Русе. Много Ви моля обаче, не го правете с този менторски тон и не поставяйте колега равнопоставен на Вас общински съветник да се чувства като ученик. Да, мотивите, които изказахте са ясни на всички. Всички са общински съветници и познават Правилника на Общински съвет – Русе. Дали желаете или не желаете, можеше да го заявите после с обяснение на отрицателен вот. Но аз уважавам господин Тотев като общински съветник и смятам, че позицията му, както и Вашата, има право да бъде чута. Затова Ви призовавам към взаимно уважение. На предната сесия пак го проявихте, когато ни учихте какво да направим по отношение гласуването за басейна, кой е русенец и кой не е. Благодаря ви.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на госпожа Георгиева. Господин Тотев, заповядайте. Ще призова така за кратки изказвания по дневния ред, да не се разпростираме много.

Г-н Траян Тотев: Госпожо Иванова…

Г-н Иво Пазарджиев: Моля за тишина в залата!

Г-н Траян Тотев: …ако според Вас общинския съвет трябва само да гласува неща от местно значение, то тогава да отменим Решението за арменския геноцид, Декларацията, която е гласувана тук в Общински съвет – Русе. Смятам, че това е обществено наболял проблем и то поне за мен, за нашата група, предполагам и за много от вас. Не просто един проблем, а нещо което е изключително важно и от което зависи бъдещето на българите, които са останали зад граница, в Република Северна Македония по настоящем. Така че ви призовавам да включим точката в дневния ред и всеки да изрази своето становище, ако искате да променим нещо в Декларацията, да го направим. Това е един Проект за декларация, може да бъде изменен, но според мен трябва да излезе като Решение на целия Общински съвет, за да покажем на Народното събрание и на Министерски съвет, че ние подкрепяме взетото Решение на 44-то Народно събрание от Обединени патриоти ВМРО, НФСБ, АТАКА и ГЕРБ и Договора за добросъседство, който е между Република България и Република Северна Македония, а не Преспанското споразумение, което цитират нови управляващи, че всъщност ние следваме Преспанското споразумение, което няма нищо общо с действителността. Благодаря ви.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на господин Тотев. По дневния ред, има ли други предложения и становища? Не виждам. Гласуваме предложението на господин Тотев за включване точка в дневния ред. Като коя точка предлагате да се включи? Като първа точка да бъде включено предложението внесено от него, Луиза Попова и Владо Владов. Моля за режим на гласуване.

Гласуване за включване на Декларация относно Северна Македония като Точка 1 от дневния ред.

КВОРУМ – 46. С 28 гласа „за”, 8 „против” и 10 „въздържали се” се прие предложението. 

            Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме дневния ред като цяло.

КВОРУМ – 48. С 47 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” се прие следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на декларация относно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз.
 2. К.л. № 815 Провеждане на конкурс за управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-физиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков  – Русе” ЕООД
 3. К.л. № 831 Провеждане на конкурс за изборна членове на Съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД
 4. К.л. № 816 Откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Розова долина“ №21, предмет на АОС №10290/08.10.2021 г.
 5. К.л. № 817 Допълване на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“ №45, ет. 1, предмет на АЧОС №6643/16.02.2012 г.
 6. К.л. № 818 Допълване на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №3, предмет на АЧОС №10320/18.01.2022 г.
 7. К.л. № 811 Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване  за поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 по КККР на гр. Русе
 8. К.л. № 792 Промяна на характера на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, заедно с изградените в имота сгради, находящи се в „Парк на младежта“, град Русе
 9. К.л. № 793 Поемане на дългосрочен дълг, предоставен по реда на чл.19 а от Закона за общинския дълг от „Регионален фонд за градско развитие“ АД /Фонд/ в качеството на мениджър на финансов инструмент за градско развитие за северна България /ФГР Север/ и „Банка ДСК“ АД /Банка/ в качеството на съфинансираща институция, по инструмента с цел реализация на проект „Изграждане на Многофункционален плувен комплекс, включващ търговско-развлекателни площи“ в Младежки парк Русе
 10. К.л. № 794 Даване на съгласие за сключване от „Общински пазари“ ЕООД на договор за инвестиционен кредит от финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ за реализиране на проект „Изграждане на Многофункционален плувен комплекс, включващ търговско-развлекателни площи в Младежки парк Русе“
 11. К.л. № 835 Откриване на процедура за продажба на общински жилища, находящи се в гр. Русе, на настанени в тях наематели
 12. К.л. № 827 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе върху поземлен имот с идентификатор 63427.149.295, находящ се в Община Русе, гр. Русе, местност „Касева чешма“
 13. К.л. № 828 Предоставяне безвъзмездно в полза на политически партии за ползване на свободни нежилищни помещения – ЧОС
 14. К.л. № 830 Актуализиране на начални тръжни цени за продажба на дървесина за 2022 г.
 15. К.л. № 819 Приемане на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
 16. К.л. № 832 Промяна в състава на създадения с Решение № 546, прието с Протокол № 23/ 17.06.2022 г.   Съвет по въпросите на социалните услуги по чл. 27, ал. 1 от Закона за социалните услуги
 17. К.л. № 833 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – ПОС, с адрес гр. Русе, ул. „Белмекен“  № 16 за нуждите на Обединено счетоводство „Социални дейности“
 18. К.л. № 834 Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2022 г. за изпълнение на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2020-2022)
 19. Възлагане на услугата „Патронажна грижа” като Услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по проект „Патронажна грижа + в Община Русе“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 – „Патронажна грижа + Компонент 2“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
 20. К.л. № 826 Участие на Община Русе в сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“
 21. К.л. № 820 Премахване на едноетажна масивна жилищна сграда, находяща се в имот с идентификатор 63427.7.30.1 по кадастралната карта на гр. Русе, ул. „Петрохан“ №59Б
 22. К.л. № 821 Премахване на едноетажна масивна жилищна сграда, находяща се в имот с идентификатор 63427.1.176 по кадастралната карта на гр. Русе, ул. „Студентска“ №43
 23. К.л. № 822 Даване на Разрешение за изработване на проект подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 65348.68.32, находящ се в местност „Люцерните“, землището на с. Сандрово, община Русе
 24. К.л. № 823 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.177.96, местност „Люляците 1 и 2“, землището на гр. Русе, община Русе
 25. К.л. № 824 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план на комуникационно-транспортен план за ПИ 63427.299.42 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе
 26. К.л. № 825 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план на комуникационно – транспортен план за ПИ 63427.298.60 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе
 27. К.л. № 829 Възражение с вх.№ 190/11.03.2022 г. по описа на ОбС – Русе
 28. Питания
 29. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 281/2022 г.

Файлове