Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 16 юни 2022 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха: Дилян Саманджиев, Луиза Попова и Христо Белоев. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе.

            Г-н Иво Пазарджиев: Моля общинските съветници да заемат местата си. Каня и тези в коридора които са, да заповядат. Стартираме проверка на кворума. Четиридесет общински съветници са се регистрирали по електронна система. Имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам тридесет и петото редовно заседание на Общински съвет – Русе. Моля за тишина в залата. Ще изчакам колегите да заемат местата си, да осигурим необходимите условия за работа. Започваме с разискванията по дневния ред. Имате проекта за дневен ред, който е предложен от Председателския съвет. Има ли предложения по дневния ред? Господин Орлин Дяков, заповядайте.

            Г-н Орлин Дяков: Господин Председател, уважаеми колеги. Оттеглям материала за промяна в Наредба № 17. Мисля, че е Точка 33, ако не се лъжа.

            Г-н Иво Пазарджиев: 32-ра, К.л. № 866.

            Г-н Орлин Дяков: Причините за това са, че сегашните промени са козметични и реално погледнато…

            Г-н Иво Пазарджиев: Моля за тишина в залата!

            Г-н Орлин Дяков: И реално погледнато така, не променят самата наредба, така както би трябвало да бъде променена. В разговори с хора, сега при последните награди „Русе“ пак имаше обществено напрежение, затова промените в раздела за Награда „Русе“ трябва да бъдат много по-сериозни и бих казал даже кардинални. И тъй като мисля, че не трябва да правим промени на парче, а трябва да вземем едно сериозно решение, мисля че вече сме узрели за това. Да направим сериозни промени в Наредба № 17. Оттеглям предложението. Надявам се до септември, за септемврийска сесия да направим по-сериозни промени и по-сериозно предложение. Благодаря за вниманието.

            Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на господин Дяков. Действително бяха проведени разговори между различни представители на групите в Общинския съвет. Обединени сме около идеята, че трябва да бъде извършен сериозен анализ на броя на наградите „Русе“, както и на лицата, които ги присъждат. Така че, аз поемам ангажимент още в рамките на следващата седмица да започнем консултации между политическите сили в местния парламент. Моля който от групите има желание да се включи в консултациите, да се свърже с мен в рамките на днешния и на утрешния ден, за да можем следващата седмица да направим първата ни среща във връзка именно да има една контактна група, която да работи по Наредба № 17. Благодаря на господин Дяков за работата иначе, която свършиха, но наистина ще е по-добре да направим един по-сериозен анализ. Друго по дневния ред, има ли предложения? Не виждам. С оттеглената точка гласуваме дневния ред.

КВОРУМ – 46. С 45 гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържали се“ се прие следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Провеждане на процедура за промяна статута на вида общинска гора от земеделска в горска в обхвата за територията на ТП ДЛС“Дунав“-Русе
 1. К.л. № 904 Упълномощаване на представител на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе
 2. Редовно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД“
 3. К.л. № 898 Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.
 4. К.л. № 871 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, Община Русе, местност „Камусчия“
 5. К.л. № 872 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, попадащ в територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с адрес: землище на гр. Русе, Община Русе, местност „ДЗС – Птичарника“
 6. К.л. № 873 Предоставяне безвъзмездно за управление върху имот – публична общинска собственост, за нуждите на Детска градина Радост
 7. К.л. № 874 Предоставяне безвъзмездно в полза на Политическа партия ДПС за ползване на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост
 8. К.л. № 875 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
 9. К.л. № 876 Определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на движима вещ – общинска собственост
 10. К.л. № 877 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от  имоти – публична общинска собственост
 11. К.л. № 878 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Клуб Отворено Общество-Русе“
 12. К.л. № 891 Отдаване под наем на горски територии, собственост на Община Русе, като специализирана фуражна база за изхранване на дивеча, в полза на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат
 13. К.л. № 894 Допълване на обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от Закона за устройство на територията
 14. К.л. № 895 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, находящ се в м. „Дрибак 6“, землище на с. Николово, Община Русе.
 15. К.л. № 896 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост и част от построената в него сграда, с адрес: град Русе, ул. „Янтра“ №5
 16. К.л. № 879 Утвърждаване управител на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД след проведен конкурс
 17. К.л. № 880 Утвърждаване управител на „Диагностично-консултативен център 1 – Русе” ЕООД след проведен конкурс
 18. К.л. № 881 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот, находящ се в град Русе, за нуждите на Общински център за подкрепа за личностно развитие – Ученическа спортна школа – Русе 
 19. К.л. № 864 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
 20. К.л. № 865 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 21. К.л. № 882 Удостояване на Лили Ганчева със званието „Почетен гражданин на град Русе“
 22. К.л. № 883 Годишен отчет по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2021.
 23. К.л. № 890 Определяне на срок за втора сесия за подаване на документи от кандидатите по Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе за 2022 година
 24. К.л. № 897 Получаване на авансово плащане след подписване на Договор за БФП по Проект № BGCULTURE-1.002-0022 “Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне”. Издаване на Запис на заповед за размера на авансовото плащане
 25. К.л. № 907 Даване на съгласие за сключване на договори за спонсорство със Сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“ с ЕИК 206224530, Спортен клуб по баскетбол „Дунав – Русе – 2016“ с ЕИК 177042155  и Сдружение „Спортен клуб по волейбол- Дунав“ с ЕИК 827114370
 26. К.л. № 906 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ обслужващи търговията на територията на гр. Русе, съгласно Наредба № 7 на ОбС – Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламната дейност на територията на Община Русе
 27. К.л. № 867 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план на комуникационно – транспортен план за автокомплекс в ПИ 63427.268.28 и ПИ 63427.268.50 в м. „Мерата“, землище на гр. Русе
 28. К.л. № 868 Одобряване на ПУП – Изменение на план за улична регулация в района на кръстовище на ул. „Потсдам“ и ул. „Иван Ведър“ и План за регулация на ПИ 63427.8.213 в кв. 3008, Източна промишлена зона по плана на гр. Русе, Община Русе
 29. К.л. № 869 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до ПИ 47336.63.370  в м. „Калето“, землище на гр. Мартен
 30. К.л. № 870 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.149.343 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Касева чешма“, землището на гр. Русе, община Русе
 31. К.л. № 884 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.72.68, местност „Узунджата“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Русе
 32. К.л. № 901 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.150.757 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Караманлийка“, землището на гр. Русе, община Русе
 33. К.л. № 902 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатори 65348.65.181 и 65.185, находящи се в местност „Мерата“, землището на с. Сандрово, община Русе
 34. К.л. № 903 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за транспортен достъп до  ПИ 63427.57.6 в м. „Кабаклъка“, землище на гр. Русе
 35. К.л. № 905 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП – ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 63427.160.104 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Мерата“, землището на гр. Русе, Община Русе
 36. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 453/08.06.2022 г.

Файлове