Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 24 март 2022 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 45, отсъстваха: Веселин Велчев, Екатерина Иванова, Елка Симеонова, Иван Григоров, Стоян Христов и Христо Белоев. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе.

            Г-н Иво Пазарджиев: Колеги, моля заемете местата си. Моля гражданите да заемат съответните места в залата. Стартираме проверка на кворума. Моля регистрирайте се, колеги. Тридесет и шест общински съветници са се регистрирали по електронна система, видимо в залата има повече, имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам тридесет и първото редовно заседание на Общински съвет – Русе. Преди да започнем с нашата работа имаме съобщение от Общинската избирателна комисия във връзка с промяна в състава на Общински съвет – Русе. Председателят на Общинска избирателна комисия Николай Братованов е сред нас. Господин Братованов, имате думата.

            Г-н Николай Братованов: Уважаеми общински съветници, уважаеми господин Кмет, уважаеми господин Председател на Общинския съвет, уважаеми гости. Общинската избирателна комисия е длъжна да съобщи…

            Г-н Иво Пазарджиев: Моля за тишина в залата!

            Г-н Николай Братованов: Съгласно Решение № 271-МИ/16.03.2022г…

            Г-н Иво Пазарджиев: Йоана Неделчева, моля за тишина в залата!

            Г-н Николай Братованов: …са прекратени предсрочно пълномощията на общинския съветник Бедрос Левон Пехливанян. Съответно на негово място е обявен за избран общинския съветник госпожа Марияна Викторова Данова – Иванчева и съответно предстои полагането на клетва на този общински съветник.

                Г-н Иво Пазарджиев: Моля всички присъстващи в залата да станат. Госпожо Иванчева, заповядайте на трибуната отпред.

            Г-н Николай Братованов: Повтаряйте след мен. Заклевам се в името на Република България…

            Г-жа Марияна Иванчева: Заклевам се в името на Република България.

            Г-н Николай Братованов: …да спазвам Конституцията и законите на страната.

            Г-жа Марияна Иванчева: … да спазвам Конституцията и законите на страната.

            Г-н Николай Братованов: …и във всичките си действия…

            Г-жа Марияна Иванчева: …и във всичките си действия…

                Г-н Николай Братованов: …да се ръководя от интересите на гражданите от Община Русе…

            Г-жа Марияна Иванчева: …да се ръководя от интересите на гражданите от Община Русе…

            Г-н Николай Братованов: …и да работя за тяхното благоденствие.

            Г-жа Марияна Иванчева: …и да работя за тяхното благоденствие.

            Г-н Николай Братованов: Заклех се.

            Г-жа Марияна Иванчева: Заклех се.

            Г-н Иво Пазарджиев: Госпожо Иванчева, заповядайте за подписване на клетвената декларация. Пожелавам на колегата Марияна Иванчева успешно да довърши мандата и да изпълни ангажиментите към избирателите, които са я избрали да бъде част от Общински съвет – Русе. Продължаваме с така приятните поводи, които имаме, преди да започнем нашата работа. Уважаеми колеги, днес рожден ден има един уважаван наш колега общински съветник, изключително интелигентен човек, който за мен е чест, че е част от Общински съвет – Русе и уважаван лекар в нашия град – доктор Кристиян Иванов (ръкопляскане от зала). Позволете ми от името на Общински съвет – Русе да му връча поздравителен адрес и един скромен подарък, който е традиция от преди, една бутилка вино за доброто прекарване на рождения ден.

            Г-н Пенчо Милков: Доктор Иванов, също от мое име и от името на администрацията, сме подготвили поздравителен адрес за Вас. Искам да кажа, че изразявам изключителното си уважение към Вас и признателност за активната Ви позиция по много теми, независимо, че в политически план ние сме опоненти, аз Ви чувствам изключително близък и имам честта да работя с такива общински съветници като Вас. Благодаря Ви.

            Г-н Иво Пазарджиев: Уважаеми колеги, рожденик днес е и Директор на Дирекция „Правни дейности“ в Община Русе господин Искрен Илиев. Също от името на Общинския съвет искам да го поздравя и да му връча бутилка (ръкопляскане от зала). Заповядай, да си жив и здрав. Весел празник пожелавам. Уважаеми колеги, искам да приветстваме с добре дошли ученици от СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, които са гости на нашето заседание днес (ръкопляскане от зала). Започваме с разискванията по дневния ред. Имам две предложения за промяна в дневния ред. Първото е Точка 14 К.л. № 799 Извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе, насрочено за 06.04.2022 г. (сряда) от 11,00 часа и резервна дата за заседанието на 26.04.2022 г. (вторник). Сред нас е Директора на ВиК господин Сава Савов, който ще вземе отношение по точката, за да го освободим, за да може да си изпълнява служебните задължения, предлагам Точка 14 да стане Точка 1. Ще подложа на гласуване и после ще направя и другите предложения. Моля да подложим на гласуване това мое предложение.

Гласуване на предложение Точка 14 да стане Точка 1.

КВОРУМ – 43. С 43 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението. 

            Г-н Иво Пазарджиев: Димитър Димитров ръчно „за“.

Има технически проблем с устройството за гласуване на господин Димитър Димитров.

КВОРУМ – 44. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението. 

            Г-н Иво Пазарджиев: Следващото ми предложение е да разменим 5-та и 6-та точка в дневния ред, т.е. К.л. № 792 Промяна на характера на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост на недвижим имот, представляващ…Става въпрос за басейна в „Парка на младежта“, а Точка 6 – Одобряване на ПУП. Искам да помоля да разменим, първо да бъде ПУП, тъй като в останалите точки в мотивите се позовават на подробния устройствен план. Няма логика да гласуваме нещо, което все още на практика не е станало, не е гласувано и не е факт. Така че, считам, че е по-правилно ПУП-а да бъде първата точка, тъй като в мотивите на следващите точки именно се позовават на въпросния ПУП. Така че, искам да помоля да ги разменим 5-та и 6-та точка. Моля да гласуваме това мое предложение.

Гласуване за размяна в реда на точки 5 и 6 от дневния ред.

КВОРУМ – 43. С 31 гласа „за”, 4 „против” и 8 „въздържали се” се прие предложението. 

            Г-н Иво Пазарджиев: По дневния ред, има ли други предложения, становища? Не виждам. Гласуваме дневния ред като цяло.

КВОРУМ – 42. С 38 гласа „за”, 1 „против” и 3 „въздържали се” се прие следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 799 Извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе, насрочено за 06.04.2022 г. (сряда) от 11,00 часа и резервна дата за заседанието на 26.04.2022 г. (вторник)
 2. К.л. № 769 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2021 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2022 г.
 3. К.л. № 770 Провеждане на конкурс за управител на „Диагностично-консултативен център 1 – Русе” ЕООД
 4. К.л. № 771 Провеждане на конкурс за управител на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД
 5. К.л. № 774 Утвърждаване управител на „Общински пазари” ЕООД след проведен конкурс
 1. К.л. № 811 Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване  за поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 по КККР на гр. Русе
 2. К.л. № 792 Промяна на характера на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, заедно с изградените в имота сгради, находящи се в „Парк на младежта“, град Русе
 3. К.л. № 793 Поемане на дългосрочен дълг, предоставен по реда на чл.19 а от Закона за общинския дълг от „Регионален фонд за градско развитие“ АД /Фонд/ в качеството на мениджър на финансов инструмент за градско развитие за северна България /ФГР Север/ и „Банка ДСК“ АД /Банка/ в качеството на съфинансираща институция, по инструмента с цел реализация на проект „Изграждане на Многофункционален плувен комплекс, включващ търговско-развлекателни площи“ в Младежки парк Русе
 4. К.л. № 794 Даване на съгласие за сключване от „Общински пазари“ ЕООД на договор за инвестиционен кредит от финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ за реализиране на проект „Изграждане на Многофункционален плувен комплекс, включващ търговско-развлекателни площи в Младежки парк Русе“
 5. К.л. № 784 Внасяне на непарична вноска в капитала на „Общински пазари“ ЕООД
 6. К.л. № 795 Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) V-1666 в кв. 106, с адрес  гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, ул. „Тулча“, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 
 7. К.л. № 796 Учредяване право на пристрояване за изграждане на обект: „Пункт за смяна и баланс на гуми“ към съществуваща жилищна сграда, построена в имот общинска собственост, находящ се в гр. Мартен, ул. „Ясна поляна“ №22, ЕКАТТЕ: 47336
 8. К.л. № 797 Съгласие за продажба на общински терен от 27 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XII-28 в кв. 8 по регулационния план на село Николово, Община Русе
 9. К.л. № 798 Съгласие за продажба на общински терен от 75 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XII-1081 в кв. 9 по регулационния план на град Русе
 10. К.л. № 800 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост/ Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС/
 11. К.л. № 809 Предоставяне безвъзмездно за управление върху имоти – публична общинска собственост, за нуждите на Детска градина Радост
 12. К.л. № 779 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика
 13. К.л. № 780 Партньорско споразумение, по одобрен за финансиране проект BGCULTURE-1.002-0022 „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и предоставяне“, Финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“
 14. К.л. № 781 Партньорско споразумение, по одобрен за финансиране проект BGCULTURE-1.002-0022 „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“, Финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“
 15. К.л. № 802 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проект „Извършване на строително-ремонтни дейности и благоустрояване на гребна база Лесопарк „Липник“ в с. Николово, Община Русе по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост на Министерството на младежта и спорта
 16. К.л. № 803 Кандидатстване на Община Русе за целева финансова подкрепа от Министерството на културата за извършване на консервационно-реставрационни дейности на сградата на ул. „Иван Вазов“ №15 (Семизовата къща) град Русе
 17. К.л. № 782 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м на територията на гр. Русе
 18. К.л. № 783 Допълване на обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.57 от Закона за устройство на територията
 19. К.л. № 785 Отдаване под наем на обособенa част от имот – публична общинска собственост, предоставенa за управление на ЦПЛР – Средношколско общежитие – Русе
 20. К.л. № 791 Провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”;
 21. К.л. № 772 Приемане на механизъм за разпределение на субсидии между транспортните дружества, изпълняващи превози по междуселищни линии от транспортните схеми на Община Русе
 22. К.л. № 773 Приемане на годишен план за ползване на дървесина в горски територии-общинска собственост за 2022 год.
 23. К.л. № 775 Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г., съгласно разпоредбите на § 60, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приети със Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане
 24. К.л. № 776 Годишен отчет за 2021 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Русе
 25. К.л. № 778 Изменение на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе
 26. К.л. № 777 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 27. К.л. № 801 Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 28. К.л. № 804 Предоставяне на информация за отчет на Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2021 г.
 29. К.л. № 810 Дарение за нуждите на Държавна опера – Русе
 30. К.л. № 786 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на Общ устройствен план на гр. Русе, в частта относно поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51679.85.4, находящ се в местност „Липата“, землището на с. Николово, община Русе, като се предвижда устройствена зона- „Жм“
 31. К.л. № 787 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.181.14 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Над линията“
 32. К.л. № 788 Даване на Разрешение за изработване на проект подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 47336.62.2 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Оранжерията“, землището на гр. Мартен, община Русе
 33. К.л. № 789 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план –  изменение план за застрояване за ПИ с идентификатор 63427.107.38, местност „Гарван бюлюк“, землището на гр. Русе, община Русе
 34. К.л. № 790 Одобряване на ПУП – изменение на действащи подробни устройствени планове за квартали: „Цветница“, „Родина“, „Здравец“ и „Възраждане“  и одобряване на план-схеми на електронните мрежи за обект: „Разширение на тръбна канална мрежа на БТК ЕАД, посредством пасивна оптична мрежа на територията на гр. Русе –  квартали: „Цветница“, „Родина“, „Здравец“ и „Възраждане“ – етап 3“
 35. К.л. № 805 Даване на Разрешение за изработване на проект подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 47336.9.26, находящ се в местност „До село“, землището на гр. Мартен, община Русе
 36. К.л. № 806 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.146.127 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Хаджигенова чешма“, землището на гр. Русе, община Русе
 37. К.л. № 807 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 80460.285.469, местност „Баламата“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Червена вода, Община Русе
 38. К.л. № 808 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.149.303 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Касева чешма“, землището на гр. Русе, община Русе
 39. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе.
 40. Промяна в състава на комисии към Общински съвет – Русе и на представителите на Община Русе в общи събрания в търговските дружества, в които Община Русе има участие
 41. Отмяна на Решение № 785, прието с Протокол № 29/24.01.2022 г., изменено в точка 1.4. с Решение № 825, прието с Протокол № 30/24.02.2022 г. на Общински съвет – Русе
 42. Приемане на план за работа на Общински съвет – Русе за периода от месец април до месец юли 2022 г.

Файлове