Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 13 септември 2018 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 47, отсъстваха: Мирослав Славчев, Иван Станев, Венцислав Великов и д-р Теодора Константинова. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля, заемете места в залата. Откривам сесията на общинския съвет. Проверка на кворума, регистрирайте се с устройствата. 31 общински съветници са се регистрирали … Моля, моля запазете тишина. 31 общински съветници са се регистрирали с устройства, видимо има повече в залата. Дадоха ми няколко души още знак, имаме необходимия кворум. Откривам сесията на общинския съвет. Преди дневния ред постъпило е уведомление от Росица Георгиева, която на основание чл. 38, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на общинския съвет и неговите комисии, уведомява, че напуска групата общински съветници „Реформаторски блок“ и се присъединява към групата общински съветници „Патриоти – ВМРО – Глас народен“. Постъпило е заявление от Иво Пазарджиев, председател на групата, с което уведомява, че групата приема в своя състав Росица Георгиева. Постъпило е уведомление от Галин Ганчев, общински съветник, който на същото основание уведомява, че напуска групата общински съветници „Реформаторски блок“ и се присъединява към групата общински съветници от ГЕРБ. Постъпило е заявление от Бедрос Пехливанян, председател на групата общински съветници от политическа партия ГЕРБ, с което уведомява, че приемат в групата Галин Ганчев. По дневният ред, преминаваме към обсъждане на дневния ред. Моля за тишина. Журналистите, моля за тишина. Да, така е по-добре, има необходимата тишина, започваме. По дневният ред има ли някакви предложения? Не виждам, гласуваме дневния ред.
КВОРУМ – 44. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.Л. 913 Решение за приватизация чрез търг на сграда с идентификатор 63427.7.71.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, едноетажна, със застроена площ 80 кв.м., с предназначение: сграда за търговия, с адрес алея „Бели брези“ №10, гр. Русе, предмет на АОС №8396/20.09.2017 г.
2. К.Л. 914 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“ №49, вх. 3, предмет на АОС №6629/26.01.2012 г.
3. К.Л. 915 Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот с идентификатор 63427.178.80 и построената в него сграда с идентификатор 63427.178.80.12, с адрес гр. Русе, Източна промишлена зона, предмет на АОС №8204/27.06.2017 г.
4. К.Л. 917 Съгласие за продажба на общински терени от 10 кв.м. и 5 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ XVIII-1664 и УПИ XIX-1665 в кв. 95 по регулационния план на село Николово, Община Русе
5. К.Л. 918 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-2 в кв. 1 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
6. К.Л. 919 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: с. Николово, Община Русе, ул. „Хан Аспарух“, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
7. К.Л. 920 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Долно Абланово, Община Русе, кв. 5, по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС
8. К.Л. 921 Застраховане на общински жилищни имоти
9. К.Л. 922 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, м. „Дрибак 1,2“
10. К.Л. 923 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Гълъбец“, землище на гр. Русе
11. К.Л. 924 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински жилищни имоти, находящи се в гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, в полза на Общинско предприятие „Управление на общинските имоти“ при Община Русе
12. К.Л. 930 Провеждане на публичен търг с явно наддаване под наем за срок от пет години на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – автомати за топли и безалкохолни напитки и закуски
13. К.Л. 931 Отдаване под наем на обособени части от сграда – публична общинска собственост, предоставена за управление на СУ „Васил Левски“ – гр. Русе
14. К.Л. 932 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ №16, ет. 1, като заведение за обществено хранене с продажба на алкохол
15. К.Л. 933 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв. м. на територията на гр. Русе
16. К.Л. 934 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
17. К.Л. 911 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2017 година, в едно с одитен доклад на сметна палата за заверка на ГФО на Община Русе за 2017г.
18. К.Л. 910 Предоставяне на Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2018 г.
19. К.Л. 926 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2018 г.
20. К.Л. 928 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
21. К.Л. 927 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36, ал. 1 от ПМС №332/22.12.2017 г. от Бюджет 2018 година, утвърден с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018 г. – Приложение №18
22. К.Л. 916 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект “Развитие на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе – Гюргево с Паневропейски транспортен коридор № 7”, Акроним BETTER CONNECTED EUROREGION RUSE-GIURGIU, с код 15.1.1.041/ROBG-130 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020
23. К.Л. 899 Отчет за 58. МФ “Мартенски музикални дни” Русе 2018
24. К.Л. 909 Актуализация на бюджета за 2018 г. на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“
25. К.Л. 935 Утвърждаване и дофинансиране на непълни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2018/2019 година
26. К.Л. 929 Определяне на СУ „М-р Атанас Узунов“ за преимуществен ползвател на ученически автобус марка OTOYOL, модел Е 2714 S 27+1 места и учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години
27. К.Л. 893 Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските ясли на територията на Община Русе /Наредбата/
28. К.Л. 900 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе
29. К.Л. 895 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – промяна трасе на водопровод Ф 150 от НР Бъзън до ПС Хидромелиорации в землището на с. Бъзън
30. К.Л. 896 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия –захранващ електропровод към автодиагностичен център в имот с идентификатор 63427.153.2003 в местност „Караач“, землище на гр. Русе
31. К.Л. 897 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.206, находящ се в местността „Нови Халваджи“ в землището гр. Русе
32. К.Л. 898 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.15, находящ се в местността „Нови Халваджи“ в землището гр. Русе
33. К.Л. 901 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.159.697, находящ се в местността „КОНУБУНАР“ в землището гр. Русе
34. К.Л. 902 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 51679.34.1 находящ се в с. Николово, община Русе, в местността „НАД СЕЛО“
35. К.Л. 903 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.159.700 по КККР на гр. Русе
36. К.Л. 904 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.152.140 по КККР на гр. Русе
37. К.Л. 905 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.150.381 по КККР на гр. Русе
38. К.Л. 906 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия –кабелна линия СрН до имот с идентификатор 47336.63.274 в местност „Вехтите лозя“, землище на гр. Мартен
39. К.Л. 908 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ЕСИ – отклонение от подземна, канална мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи на територията на гр. Русе
40. К.Л. 912 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.162.2 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Буйна Яна“
41. К.Л. 925 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за новообразуван имот №503.2436 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак 6“, с. Николово
42. К.Л. 907 Отпускане на персонална пенсия
43. К.Л. 894 Приемане на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
44. Питания на общински съветници
45. Изказване на Таня Станчева – вх.№642/2018
46. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 647/2018
47. Изказване на Бойко Никифоров – вх.№ 648/2018
48. Изказване на Теодор Колев – вх.№ 649/2018
 

Файлове