Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 19 май 2022 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха: Дилян Саманджиев, Иван Григоров и Христо Белоев. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе.

            Г-н Иво Пазарджиев: Стартираме проверка на кворума. Тридесет и осем общински съветници са се регистрирали по електронна система. Имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам тридесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет – Русе. Моля за тишина в залата. Колеги, моля за тишина в залата. Започваме поименно. Господин Недев, ще помоля да прекратим разговорите. Уважаеми колеги, на основание чл. 99, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, обявявам искане за поправка на очевидна фактическа грешка. Искането е от името на господин Траян Тотев.

На заседанието на Общински съвет – Русе проведено на 19.04.2022 г. беше гласувано и прието Решение № 874 във връзка с обявяване на поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе заедно с изградените в него 10 броя сгради находящи се в Парка на младежта – град Русе за ЧОС. От мотивите на предложението за решение, както и от проведените обсъждания от заседанието на Общински съвет – Русе е видно, че става дума за имот с идентификатор 63427.1.58 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе. След проверка на протокола установих, че в Решение № 874 е допусната очевидна фактическа грешка като в диспозитива на решението е сгрешена една цифра в идентификатора на имота и вместо верния ни идентификатор 63427.1.58 е записан  63427.2.58. Във връзка с горното и на основание чл. 98, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, моля да извършите процедурата за поправка на акта в посочения горе член и да съобщите за това на следващо заседание на Общински съвет – Русе.

Направено е в момента. На основание чл. 106, ал. 1 обявявам постъпилите питания за настоящата сесия на Общински съвет – Русе. Първото е питане от общинският съветник Светлозар Симеонов относно информация за щети при ПТП-та и сумите, които са изплатени във връзка с пътно-транспортните произшествия. Господин Симеонов иска само писмен отговор. Връчвам му писмения отговор. Заповядайте, господин Симеонов. Второто постъпило питане е от общинският съветник господин Орлин Дяков – председателя на групата на ГЕРБ. То е относно изразходване приходите от наеми на ОП „Управление на общински имоти“ като господин Дяков е поискал писмен и устен отговор. Съгласно чл. 109 от нашия Правилник писмения отговор ще му бъде връчен след завършване на процедурата по чл. 108, а именно след като бъде представен от общинска администрация. Започваме по дневния ред. Имаме постъпило предложение за извънредна точка за изработване на областна аптечна карта. Ще го подложа на гласуване. Предлагам да го включим като втора точка от дневния ред. Моля, системата в режим на гласуване.

Гласуване извънредната точка „Изработване на областна аптечна карта“ да влезе в дневния ред като Точка 2.

КВОРУМ – 45. С 45 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: На заседание на Председателския съвет имахме две заявления от господин Мариян Димитров. Едното е включено в дневния ред, другото не беше включено. Това, което не беше включено е във връзка с въпроси към кмета на Община Русе. Относно липсата на представители на общината или на самия кмет по време на честването на 9-ти май, на Деня на победата беше посочено в заявлението на господин Димитров, на паметника на Альоша и защо не е имало цветя от името на общинска администрация. Председателския съвет счете, че това не е въпрос от обществена значимост. Господин Мариян Димитров е внесъл възражение, в което е записал, че относно компетентността на кмета, развива аргументи относно обществения интерес на темата. Ще зачета само част от тях.

Възпоменаването в края на Втората световна война и 77-годишната почит на дадените жертви при победата над фашизма е безспорно, че представляват огромен обществен интерес за хиляди русенци. Съгласно чл. 61, ал. 2 от Правилника, председателят е бил длъжен да предложи да включим питането ми в Проекта за дневен ред.

Аз ще го подложа на гласуване. Становището единодушното на всички членове на Председателския съвет беше, че това не е от обществена значимост. Ще го подложа на гласуване, дали да включим питането във връзка с Деня на победата, на господин Мариян Димитров в дневния ред, като евентуално ако бъде гласувано, като 30-та точка след първото му изказване. Подлагам на гласуване, колеги.

Гласуване за включване в дневния ред на второ изказване на Мариян Димитров във връзка с Деня на победата.

КВОРУМ – 43. С 2 гласа „за”, 21 „против” и 20 „въздържали се” не се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Имаме още едно искане за изказване от гражданин. То постъпи след Председателския съвет, затова не е включено в дневния ред. То е от госпожа Галина Крумова Илиева относно поставени и демонтирани пейки пред блок „Тобул“ и въпроси към кмета, дали ще бъдат монтирани пейки пред въпросния блок. Лично моето мнение е, че въпроса е от обществена значимост. Предлагам да включим изказването на госпожа Галина Крумова Илиева като 30-та точка от дневния ред. Моля системата в режим на гласуване.

Гласуване за включване в дневния ред изказване на гражданката Галина Крумова Илиева.

КВОРУМ – 43. С 36 гласа „за”, 2 „против” и 5 „въздържали се“ се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Други предложения по дневния ред има ли, колеги? Не виждам. Гласуваме дневния ред като цяло.

КВОРУМ – 46. С 46 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се“ се прие следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изработване на национална здравна карта
 2. Изработване на областна аптечна карта
 3. Апортиране право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе и право на собственост спрямо съществуващ в имота открит басейн 50 м., с адрес град Русе, „Парк на младежта“, в капитала на „Общински пазари“ ЕООД
 4. К.л.852 Провеждане на конкурс за управител на „Комплексен онкологичен център -Русе” ЕООД
 5. К.л.846 Съгласие на Общински съвет – Русе, КОЦ-Русе ЕООД да възложи проектиране и изграждане на нов болничен корпус към КОЦ-Русе ЕООД в УПИ IV-5105, кв. 919, гр. Русе
 • К.л.855 Увеличаване капитала на „Общински Транспорт Русе“ ЕАД   
 • К.л.839 Откриване на процедура за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.4.2354 – частна общинска собственост, с адрес:  Община Русе, гр. Русе, ул. „Екатерина Каравелова“ №17, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС    
 • К.л.840 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ  УПИ I-149  в кв. 7 по регулационния план на село Просена, Община Русе
 • К.л.841 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, Община Русе, местност „Гълъбец“
 • К.л.842 Съгласие за продажба на общински терен от 16 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XIV-278 в кв. 33 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
 • К.л.843 Съгласие за продажба на общински терен от 14 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XV-1398 в кв. 50 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
 • К.л.844 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Русе, ул. „Фердинанд“ №3-А, ет.4
 • К.л.845 Промяна на характера на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4221.8.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ трафопост „Гургулят“, с адрес град Русе, ул. „Александровска“ №108
 • К.л.856 Откриване  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Сандрово, Община Русе , ул. Ясна поляна №26
 • К.л.857 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр. Русе, бул. „Гоце Делчев“
 • К.л.858 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ  УПИ III-376  в кв. 9 по регулационния план на село Просена, Община Русе
 • К.л.859 Промяна на предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ II – 720, кв. 58, находящ се в с. Червена вода, Община Русе
 • К.л.862 Прехвърляне на общински части, представляваща придаваеми терени от 22 кв.м. и 1,50 кв.м. по улична регулация, срещу част от 11 кв.м. от ПИ №802.1028 /УПИ XIV-1028/ – частна собственост къмПИ №802.1460 – ул. „Струма“, кв. 95, село Тетово, Община Русе
 • К.л.847 Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Русе
 • К.л.850 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на ЦПЛР – Средношколско общежитие – Русе и АЕГ „Гео Милев“ – Русе
 • К.л.851 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 
 • К.л.863 Предоставяне безвъзмездно в полза на Политическа партия ГЕРБ за ползване на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост
 • К.л.848 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе
 • К.л.854 Одобряване на споразумение за сътрудничество за изграждане на публична система за споделено използване на електрически скутери на територията на Община Русе
 • К.л.861 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да участва с проектно предложение по  Инвестиционна Програма за Климата – Електромобили, финансирана от Националния доверителен екофонд   
 • К.л.860 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи  право    на транспортни разходи, съгласно чл. 35 ал.1 т.2 от ПМС №31/17.03.2022г. от Бюджет 2022 година,  утвърден с Решение на Общински съвет № 898, прието с Протокол №33/26.04.2022г.- Приложение № 18
 • К.л.849 Изменение на Решение № 761, прието с Протокол № 28 от 13.12.2021 г. от Общински съвет – Русе
 • Питания
 • Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 348/11.05.2022 г.
 • Изказване на Галина Крумова Илиева – вх.№ 361/13.05.2022 г.

Файлове