Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 14 юли 2022 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 46, отсъстваха: Дилян Саманджиев, Иван Кюркчиев, Илиян Илиев, Станимир Станчев и Христо Белоев. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе.

            Г-н Иво Пазарджиев: Моля общинските съветници да заемат местата си. Колеги, моля заемете местата си в залата. Стартираме проверка на кворума. Четиридесет общински съветници са се регистрирали по електронна система. Имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам тридесет и шестото редовно заседание на Общински съвет – Русе. Уважаеми колеги, както всички от вас знаят, внезапно ни напусна дългогодишния управител на ВиК Русе господин Сава Савов. Имахме добри отношения с него, имаше уважение от негова страна към институцията Общински съвет, както смятам, че е имало и от наша страна към него. С оглед на неговата кончина, предлагам да го почетем с едноминутно мълчание. Благодаря ви. Уважаеми колеги, с оглед на това, че Община Русе е съдружник във ВиК и необходимостта от спешно избиране на нов управител, днес от 13 часа има свикано Общо събрание на ВиК, в което наши представители са Валери Иванов, Деница Иванова, Илиян Илиев, Пламен Цветков, Дилян Саманджиев и Станимир Станчев. С оглед на това, обедната почивка ще бъде обявена от 12:45, това беше решено на Председателски съвет и ще продължи до 14 часа, за да може нашите представители или част от тях да присъстват на Общо събрание на ВиК за избор на нов управител. Другите почивки ще бъдат от 10:30 до 11:00 часа, също това е по решение на Председателския съвет с оглед необходимостта от малко повече време за почивка. На основание чл. 106, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, обявявам постъпилите питания. Питане от общинския съветник Траян Тотев относно разходи, които е направила Община Русе във връзка със заболеваемостта от Ковид. Питането е само с писмен отговор. Не виждам господин Тотев да е в залата. Като пристигне ще му връча писмения отговор. Другите останали питания са с писмен и устен отговор. Питане отново от господин Тотев във връзка с разкопани улици от ТЕЦ Русе. Питане от Екатерина Иванова във връзка с полагане на асфалт на уличното платно пред блок „Пирин“ до блок „Мидия Енос“. От госпожа Наталия Кръстева във връзка с финансово неизгодни договори за доставка на горива сключени с Община Русе. И от кмета на Кметство Мартен господин Димо Тонев относно промяна на движението на тежкотоварни автомобили между Мартен и кръговото кръстовище на Дунав мост. Тези питания са с писмен и устен отговор. С оглед на разпоредбата на чл. 109 от правилника ни, писмените отговори ще бъдат връчени след завършване на процедурата по чл. 108. Предлагам, тъй като го нямаше в дневния ред…Господин Тотев, заповядайте да Ви връча писмения отговор на питането Ви. Заповядайте. Да направим някои промени в дневния ред, като предложението ми е, питането на господин Димо Тонев, тъй като го нямаше в дневния ред, то постъпи след Председателския съвет, да го включим като Точка 61 от дневния ред. Другото ми предложение е извънредната точка, на която аз съм вносител относно КОЦ – Русе и учредяване на ново търговско дружество да бъде включена като Точка 4. Предлагам Точка 22 К.л. № 928, която касае терена до Витте Аутомотив да бъде като Точка 5 с оглед на това, че има представители на Витте в залата, които да не ги караме да стоят до края на сесията. Това са моите предложения по дневния ред. Има ли други предложения по дневния ред? Не виждам. Гласуваме първо питането на господин Димо Тонев да бъде като Точка 61 в дневния ред. Стартираме системата.

КВОРУМ 45. С 45 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“ се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме предложението извънредната точка относно КОЦ – Русе да бъде включена като Точка 4 в дневния ред. Системата е стартирана, моля гласувайте.

КВОРУМ – 45. С 45 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“ се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: И последното ми предложение за промяна е Точка 22 К.л. № 928 да стане Точка 5. Системата е стартирана, моля да гласувате.

КВОРУМ – 44. С 44 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“ се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Отново питам има ли предложения по дневния ред? Няма. Гласуваме дневния ред като цяло.

КВОРУМ – 45. С 45 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“ се прие следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 908 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността през 2021 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
 2. К.л. № 910 Утвърждаване управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД след проведен конкурс
 3. К.л. № 911 Утвърждаване управител на „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД след проведен конкурс
 4. Учредяване на Медицински център за специализирана извънболнична помощ към „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД
 5. К.л. № 928 Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.85.50 – собственост на Община Русе
 6. К.л. № 938 Одобряване на План за интегрирано развитие (ПИРО) на Община Русе за периода 2021-2027 г.
 7. К.л. № 909 Определяне размера на възнагражденията на кметовете на кметства в Община Русе
 8. К.л. № 912 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и       администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
 9. К.л. № 941 Утвърждаване класирането на кандидатите за членове на Съвета на  директорите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД след проведен конкурс
 10. К.л. № 939 Решение за даване на съгласие Община Русе да изпълни проект по сключен Договор за БФП по Проект BGENERGY-2.001-033 “ Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе, Община Русе“. Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
  2014-2021 г. като до финансира със собствени средства  дейност СМР до размер на 758 075,80 лева, поради повишаване на цените, заложени в бюджета при кандидатстване
 11. К.л. № 957 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2022 година 
 12. К.л. № 916 Промяна в адресите на сградите, в които се провежда обучението в ДГ „Радост“ гр. Русе
 13. К.л. № 917 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „Средна кула“
 14. К.л. № 918 Учредяване възмездно право на пристрояване, за изграждане на „Пристройка към сграда за инсталация за сепариране на битови отпадъци“ към съществуваща сграда, построена в имот общинска собственост, находящ се в гр. Русе, Община Русе, местност „Под Ормана“
 15. К.л. № 919 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на постройка за отоплителни материали и инвентар, върху  имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Николово, ул. „Васил Левски“ №75
 16. К.л. № 920 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в с. Басарбово, Община Русе, Област Русе
 17. К.л. № 921 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Мартен, Община Русе, ул. „Страхил войвода“ №52 и №54
 18. К.л. № 922 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „ДЗС“
 19. К.л. № 923 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „ДЗС“
 20. К.л. № 924 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  Община Русе, землището на с. Долно Абланово, местност „Пачева чешма“
 21. К.л. № 925 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  Община Русе, землището на с. Долно Абланово, местност „Пачева чешма“  
 22. К.л. № 926 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „ДЗС“  
 23. К.л. № 927 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в с. Басарбово, Община Русе, Област Русе  
 24. К.л. № 929 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот, находящ се в град Русе, за нуждите на Общинско предприятие „Обществена трапезария и социални жилища“.
 25. К.л. № 930 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, с адрес: град Русе, ул. „Княжеска“ №7
 26. К.л. № 933 Застраховане на имоти – частна общинска собственост
 27. К.л. № 934 Застраховане на социални жилищни имоти – частна общинска собственост
 28. К.л. № 935 Промяна в списъците с общински жилища
 29. К.л. № 936 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Червена вода, Община Русе, ул. „Цар Шишман“
 30. К.л. № 940 Изменение на „Списък  на жилищата за продажба“, утвърден с Решение №877 по протокол №32/19.04.2022 г. и извършване на продажба на допълнително определени общински жилища
 31. К.л. № 942 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 20.09.2022 г.
 32. К.л. № 947 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терен – публична общинска собственост в организиран Коледен базар
 33. К.л. № 948 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 
 34. К.л. № 959 Предоставяне безвъзмездно в полза на политическа партия „ВОЛТ“ за ползване на свободно нежилищно помещение – частна общинска собственост
 35. К.л. № 960 Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии, собственост на Община Русе за 2022 г.
 36. К.л. № 961 Определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, като въжен атракцион, с адрес Община Русе, с. Николово, местност „Текето“
 37. К.л. № 945 Провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”;
 38. К.л. № 943 Споразумение за партньорство по одобрено за финансиране проектно предложение №BG05SFOP001-2.025-0092 „Насърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“ по Оперативна програма „Добро управление“
 39. К.л. № 944 Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2021 – 2028 г.
 40. К.л. № 958 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи  право    на транспортни разходи, съгласно чл. 35 ал.1 т.1и т.2 от ПМС №31/17.03.2022г. от Бюджет 2022 година,  утвърден с Решение на Общински съвет № 898, прието с Протокол №33/26.04.2022г.- Приложение № 18
 41. Обезпечаване на първо авансово плащане по проект BGCULTURE-1.001-0023 „Новатори в културното предприемачество и нови възможности за култура и изкуство в ревитализирана мултифункционална зала на обществена библиотека“, финансиран по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансиран чрез Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Издаване на Запис на заповед за размера на авансовото плащане
 42. К.л. № 915 Одобряване на споразумение за сътрудничество със Сдружение „Национален  младежки форум”
 43. К.л. № 946 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2022 г.
 44. К.л. № 962 Одобряване на Програма за достъпна архитектурна среда на територията на община Русе (2022-2023)
 45. К.л. № 963 Приемане на План за действие на Община Русе за равенство, приобщаване и участие на ромите 2022-2023, в изпълнение на Националната стратегия  /НС /на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 и Националния План за действия на Р. България за 2022-2023.
 46. К.л. № 956 Отчет за 61. МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2022
 47. К.л. № 955 Даване на съгласие за сключване на договор за спонсорство между Община Русе и Теодор Цветков
 48. К.л. № 950 Допълнение на  Правила и нормативи за прилагане на ОУПО-Русе, като се предвиди разновидност „високотехнологична производствена зона“ (Пс)
 49. К.л. № 951 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.169.697 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Гълъбец“, землището на гр. Русе, Община Русе
 50. К.л. № 952 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатори 47336.11.58 и 11.61 по КККР на землището на гр. Мартен, находящи се в местност „Вехтите лозя“, землището на гр. Мартен, община Русе
 51. К.л. № 953 Даване на Разрешение за изработване на проект подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатори 87700.25.138 и 25.139, находящи се в местност „Край село“, землището на с. Ястребово, община Русе
 52. К.л. № 954 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.150.759 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Караманлийка“, гр. Русе
 53. К.л. № 931 Даване на Разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на гр. Русе, в частта относно поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 63427.179.113, 179.114 и 179.115, находящи се в местност „Орта екенлик“, землището на гр. Русе, община Русе, като се предвижда устройствена зона „Спорт и атракции“ (Са)
 54. К.л. № 932 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.150.445 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Караманлийка“, землището на гр. Русе, община Русе
 55. Приемане на обръщение за закриване на Тараклийски държавен университет – „Григорий Цамблак“, Република Молдова
 56. К.л. № 913 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе
 57. К.л. № 914 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе
 58. К.л. № 949 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода  януари 2022 г. – юни 2022 г.
 59. К.л. № 964 Създаване на работна група
 60. Приемане на график за заседанията на Общински съвет – Русе за периода от месец септември до месец декември 2022 г.
 61. Питания
 62. Изказване на Димо Тонев
 63. Изказване на Даниел Джумалийски – вх.№561/06.07.2022 г.
 64. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 568/07.07.2022 г.

Файлове