Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 19 юли 2018 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 43, отсъстваха: проф. Христо Белоев, Богдан Донев, Божидар Йотов, Веселин Велчев, Йорданка Даневска, Мария Димитрова, Мирослав Славчев и Стоян Янев. Заседанието бе открито и ръководено от Димитър Кънчев зам.-председател на Общински съвет – Русе.
Г-н Дим. Кънчев: Колеги, заемете си местата да извършим проверка на кворума, ако обичате. Колеги, проверка на кворума, с устройствата гласувайте. 29 са гласували, видимо има много хора. Още един път ще помоля за проверка на кворума, въпреки че имаме, но да бъде отразено с по-голямо мнозинство. Колеги, гласувайте с устройствата. 39 са присъстващите, имаме кворум, откривам заседанието на Общинския съвет. Обсъждане на дневния ред, аз имам 3 предложения, едното е извънредна точка по повод изменение и допълнение на решение №885, прието с Протокол №35 от 21.06.2018 г., става въпрос а допълнение в решението ни, в самото решение е необходимо да се изпише минимум 2%, това става въпрос за финансирането по проект на библиотека „Любен Каравелов“, това е първото предложение. Второто, има постъпили 2 заявления от Мариян Димитров за изказване като гражданин, първото е във връзка със СК „Дунав“, питане във връзка със СК „Дунав“ и второто е във връзка с въпроси за дружество „Арена Русе“, спортната зала. Те са постъпили след председателски съвет, така че е необходимо да ги гласуваме за влизането им в дневния ред, като те ще влязат като последна точка, а това извънредната точка за „Любен Каравелов“ имам предложение да бъде преди питанията на общинските съветници. Други предложения по дневния ред, има ли? Няма, в такъв случай гласуваме дневния ред така, както го предложих, процедура на гласуване. А, точките поотделно да ги гласуваме, първо да влезе в дневния ред тази извънредна точка за промяна на решението 885 във връзка с „Любен Каравелов“, гласувайте.
КВОРУМ – 40. С 40 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Г-н Дим. Кънчев: Първото изказване, което е на Мариян Димитров, относно комплекс „Дунав“, процедура на гласуване.
КВОРУМ – 40. С 40 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Г-н Дим. Кънчев: И другото заявление на Мариян Димитров във връзка с дружество „Арена Русе“, процедура на гласуване.
КВОРУМ – 39. С 34 гласа „за”, 2 „против” и 3 „въздържали се” се прие предложението.
Г-н Дим. Кънчев: И като цяло дневния ред, като моето предложение е тези 2 изказвания на Мариян Димитров да бъдат в последната точка, а извънредната точка с контролен лист 561 да бъде преди питанията на общинските съветници, след всички други точки. Целият дневен ред, процедура на гласуване.
КВОРУМ – 41. С 40 гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържали се” се прие

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.Л. 864 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 872 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2018 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“№49, вх. 3, предмет на АОС №6629/26.01.2012 г.
3. К.Л. 884 Прекратяване на съсобственост в УПИ II-329 в кв. 36 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе, на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе
4. К.Л. 885 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на три броя гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, ул. „Рига“№24
5. К.Л. 886 Промяна в списъците с общински жилища
6. К.Л. 887 Съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за продажба на част от общински недвижим имот, представляващ придаваем терен от 205,50 кв.м., приобщен към УПИ VIII-434 в кв. 675 по регулационния план на град Русе
7. К.Л. 888 Съгласие за обезщетяване наследниците на Стоян Ангелов Терзиев с имот, представляващ земеделска земя с идентификатор 63427.70.8 в местността „Под ормана“, землище на град Русе, съгласно чл. 45ж от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т.3 от ПЗР към ЗИД ЗСПЗЗ
8. К.Л. 889 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 12.09.2018 г.
9. К.Л. 890 Учредяване право на пристрояване към самостоятелен обект в сграда в имот общинска собственост, находящ се в гр. Русе, ж.к. „Здравец-Изток“, ул. „Рени“ №4
10. К.Л. 891 Откриване процедура за продажба на недвижим имот общинска собственост, намиращ се в с. Ново село, Община Русе, ул. „Янтра“ №4, представляващ поземлен имот №502.468 по кадастралния план на с. Ново село, Община Русе с площ 694 кв. м. по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
11. К.Л. 892 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ XXI-1049 и УПИ XXII-1050 в кв. 3 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
12. К.Л. 879 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в организиран Коледен базар
13. К.Л. 880 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
14. К.Л. 881 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Вивамакс“
15. К.Л. 882 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Дунавско сияние“
16. К.Л. 870 Допълване на Решение №713, прието с Протокол №28/14.12.2017 г. на Общински съвет – Русе
17. К.Л. 871 Определяне на начални тръжни цени за продажба на дървесина за 2018 г., както и на начин за продажба на дървесина от горски територии – общинска собственост
18. К.Л. 865 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
19. К.Л. 875 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
20. К.Л. 868 Промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества – Русе
21. К.Л. 867 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
22. К.Л. 874 Включване в Списъка със защитените детски градини и защитените училища част от Детска градина „Пролет“, намираща се в с. Червена вода
23. К.Л. 877 Утвърждаване на Списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2018/2019 година
24. К.Л. 878 Кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
25. К.Л. 883 Утвърждаване на споразумение за партньорство между Община Русе и Фондация с обществено полезна дейност „Трета възраст“ по Процедура чрез директно предоставяне на БФПBG05M9OP001-2.008 „Подкрепа на лица с увреждания“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за конкретни бенефициенти /КБ/
26. К.Л. 869 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.220.37, находящ се в местността „Бъзов дол“, гр. Русе
27. К.Л. 873 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.227.10, находящ се в местността „Над линията“, гр. Русе
28. К.Л. 876 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.182.6, находящ се в местността „Над линията“, гр. Русе
29. К.Л. 866 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификатор 63427.159.52 и 63427.159.53 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Конубунар“
30. Приемане на план за заседанията на Общински съвет – Русе за периода от септември до декември 2018 г.
31. Изменение и допълнение на Решение №885, прието с Протокол №35/21.06.2018 г. на Общински съвет – Русе, във връзка с процедура по подписване на Договор за финансиране на проект ROBG 290 „Писмените съкровища на долен Дунав“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“
32. Питания на общински съветници
33. Изказване на Мариян Димитров вх. №555/12.07.2018 г.
34. Изказване на Мариян Димитров вх. №556/12.07.2018 г.
 

Файлове