Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 25 януари 2024 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 50. Отсъстваше Николай Чанев. Заседанието беше открито и ръководено от акад. Христо Белоев, дтн – Председател на Общински съвет – Русе.

            Акад. Христо Белоев: Добро утро на всички. Заемете местата в залата. Така, да стартираме проверка на кворума. Да, 46 общински съветници са се регистрирали. Имаме необходимия кворум и започваме своята работа. Обсъждане на дневния ред. От председателския съвет е представен с 68 точки. По дневния ред имате думата. Господин Кмета.

            Г-н Пенчо Милков: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги общински съветници. С оглед на направените обсъждания по комисии, за които бях уведомен за вашите становища, считам за правилно точката номер 53 от дневния ред, а именно „Приемане на Наредба за допълнение на Наредба 16“ да се оттегли, за да бъде допълнително прецизирана. Множество предложения бяха постъпили от вас. Съответно предлагам да направим работна група с общински съветници, след това с представители на администрацията и да обсъдим всичките ви предложения. Благодаря ви.

            Акад. Христо Белоев: Благодаря. Други? Катя Петрова.

            Г-жа Катя Петрова: Уважаеми дами и господа общински съветници, заставам пред вас с една искрено голяма молба. Депозирахме една извънредна точка за тази сесия на общински съвет, в която точка искаме да представим на вашето внимание осигуряване на устойчивост по един от проектите, който приключва на 14 февруари тази година. Технологично нямаме време да изчакаме следващата сесия на общински съвет, затова моля като извънредна точка да бъде включено това предложение.

            Акад. Христо Белоев: Да, депозирано е, тази сутрин е депозирана точката. По правилник може да гласуваме извънредна точка, ако има спешна необходимост. Тук трябваше да обясните нещата, които обяснихте и при нас.

            Г-жа Катя Петрова: Обяснявам за всички вас. Включително до вчера чакахме писмо от Агенция „Социално подпомагане“ във връзка с депозирано искане за предварително одобрение за увеличаване броя на потребителите, които са в асистентска подкрепа, тъй като от месец октомври е затворен входа за подаване на такива искания. Към настоящия момент такова одобрение не е получено, тъй като се работи и постановлението на Министерски съвет за бюджет и към настоящия момент агенцията не разполага с необходимия финансов ресурс. Тук по принцип искаме да разкрием интегрирано здравно-социална услуга, която ще обезпечи грижата за почасово на изключително голям брой хора. По проект „Грижа в дома“ към настоящия момент потребители са 508 човека, от тях 354 са с експертни решения от ТЕЛК, 154 са хора с епикризи или други документи, а наетите лица, които са по този проект са общо 215, като 201 са домашните помощници, 4 са сътрудниците и 10 специалисти. Тоест, тук наистина имаме изключително голям интерес и как да кажа, социална значимост на това, което в момента предлагаме на вашето внимание, така че се надявам да включите точката в дневния ред.

            Акад. Христо Белоев: Благодаря. Тук трябваше да обясните това, което и на мен обяснихте, че до 13-ти трябва да бъде взето решение. На 15-ти, както ви предложих, не може и проектът приключва. Ако вземем решението преди това на тази сесия, тази услуга 500 и колко лица ще я получат и проектът ще продължи до 14-ти май. Това трябваше да обясните, за да стане ясно. Благодаря. Мариян Димитров. По предложението? По дневния ред? Да.

            Г-н Мариян Димитров: С оглед на заглавието, наименованието на точка 2 „Одобряване на нова структура и обща численост на дейност общинска администрация в сила от 15 януари“. 15 януари мина, днеска сме 25-ти. Нищо не налага това гласуване днеска и то със задна сила, със задна дата. По-скоро го считам за невъзможно и това, което видях в облака в последния момент, то е доста по-различно предложение за структура от това, което беше предложено. Предлагам тази точка да отпадне от дневния ред и да остане за следващото заседание.

            Акад. Христо Белоев: Да. Господин Милков.

            Г-н Пенчо Милков: Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници, правя обратно предложение точката да остане. В материала, който е в облака, е описано в последния абзац, че тя ще започне действие от 1 март, а не от 15 януари. 15 януари беше точката внесена на предната сесия. Точката не беше оттеглена, а беше отложена за разглеждане и сме ви внесли предложението за гласуване на настоящата сесия, така че няма проблеми със срока. Вижте го, написано е в предложението от 1 март. Благодаря ви.

            Акад. Христо Белоев: Благодаря. Други? Няма. Ще гласуваме предложенията. Първото предложение е на Катя Петрова за извънредна точка. Тя ще бъде като последна преди питанията. Така, за включване на извънредна точка гласуваме.

КВОРУМ – 49. С 49 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“ се прие предложението.

            Акад. Христо Белоев: Точката ще бъде включена в дневния ред. По предложението на Мариян Димитров да не бъде в дневния ред точка 2 предложи той. Това предложение гласуваме. Димитров.

КВОРУМ – 48. С 10 „за“, 22 „против“ и 16 „въздържали се“ не се прие предложението.

            Акад. Христо Белоев: Гласуваме дневния ред като цяло.

КВОРУМ – 49. С 49 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“ се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 81 Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2023-2027
 2. К.л.40 Одобряване на нова структура и обща численост на дейност „Общинска администрация”
 3. К.л. № 42 Приемане на Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2023 г. и на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2024 г.
 4. К.л. № 103 Определяне размера на възнагражденията на кметовете на кметства в Община Русе, считано от 01.03.2024 г.
 5. К.л. № 43 Провеждане на конкурс за управител на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД
 6. К.л. № 87 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на „Диагностично- консултативен център 1 – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 7. К.л. № 88 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 8. К.л. № 89 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на „Медицински център 1 – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 9. К.л. № 90 Одобряване на Бизнес програма за развитие на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 10. К.л. № 91 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 11. К.л. № 92 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 12. К.л. № 84 Одобряване на Бизнес програма за управление и развитие на „Общински пазари” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 13. К.л. № 85 Одобряване на Бизнес план за развитието на „Общински транспорт Русе” ЕАД за периода 2024-2026 година
 14. К.л. № 62 Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2024 г.
 15. К.л. № 44 Утвърждаване списъци на общински жилища на основание чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост
 16. К.л. № 63 Изменение на „Списък на жилищата за продажба“ и извършване на продажба на допълнително определени общински жилища
 17. К.л. № 64 Определяне на продажна цена за продаван жилищен имот
 18. К.л. № 65 Откриване на процедура за учредяване право на пристрояване на „пристройка – покрита товарна рампа към съществуваща двуетажна административна сграда“
 19. К.л. № 66 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС, находящ се в землището на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, местност „Калето“
 20. К.л. № 67 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, находящ се в с. Долно Абланово, община Русе
 21. К.л. № 68 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС, представляващ УПИ V-1765 в кв.39 по регулационния план на с. Николово, община Русе
 22. К.л. № 69 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС, представляващ УПИ II-1692 кв.106 по регулационния план на с. Николово, община Русе
 23. К.л. № 70 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС, с адрес: гр. Мартен, община Русе, ул. „Страхил войвода“ № 52 и № 54
 24. К.л. № 71 Продажба на общински поземлен имот, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Омайниче“ по чл.35, ал.1 от ЗОС 
 25. К.л. № 72 Продажба на общински поземлен имот, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Явор“ по чл.35, ал.1 от ЗОС 
 26. К.л. № 73 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на обект: „Лятна кухня“ върху имот – ЧОС, намиращ се в с. Сандрово, ул. „Ясна поляна“
 27. К.л. № 74 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация от ПИ 63427.9.1212, с площ от 12 кв.м., приобщен към УПИ II-509, в кв.40 по плана на кв. „Долапите“, гр. Русе
 28. К.л. № 75 Съгласие за продажба на общински недвижими имоти, представляващи придаваеми терени по улична регулация, с площ от 3,00 кв.м. /от ул. „Карлово“ – ПИ 63427.10.1045/ и 14,00 кв.м. /от ул. „Враца“ – ПИ 63427.10.799/, които да се придадат към УПИ V-1515,  в кв.156 по плана на града, представляващ ПИ с идентификатор 63427.10.1515 по кадастралната карта и кадастралните регистри / КККР/ на град Русе
 29. К.л. № 76 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на община Русе върху поземлен имот с идентификатор 63427.4.2035, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, община Русе, находящ се в гр. Русе, ул. „Лъкатник“ № 24
 30. К.л. № 77 Учредяване право на надстрояване на съществуваща сграда в имот ЧОС, находящ се в гр. Русе, кв. „Дружба 2“, ул. „Мальовица“
 31. К.л. № 78 Предоставяне за безвъзмездно управление на едноетажна масивна сграда – общинска собственост, намираща се в с. Семерджиево, община Русе
 32. К.л. № 79 Промяна на начина на трайно ползване на земеделска земя – ПОС, намираща се в землището на град Русе, местност „Лагера“, от „пасище“  в „друг вид земеделска земя“
 33. К.л. № 80 Изразяване на предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 63427.80.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с адрес на поземления имот: град Русе, местност „Слатина“, целият с площ 1177 кв., крайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище
 34. К.л. № 82 Отдаване под наем на част от терен – частна общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ на държавно предприятие „Български спортен тотализатор“
 35. К.л. № 83 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ 
 36. К.л.№ 24 Предоставяне безвъзмездно за управление на застроен УПИ III-822 в кв. 32, с площ от 1 522 кв.м.и УПИ I-821, отреден за спортен комплекс, кв.29,  по плана на с. Николово, Община Русе, в полза на Общинско предприятие „Спортни имоти“
 37. К.л. № 86 Придобиване правото на собственост от страна на Община Русе върху движима вещ – собственост на частно лице, по реда на чл. 34, ал. 2, от ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе 
 38. К.л. № 95 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе от недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, ул. „Витоша“ №13
 39. К.л. № 96 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Конубунар“
 40. К.л. № 97 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на четири броя  гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Дружба“ 3
 41. К.л. № 98 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на два броя  гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-юг“ 
 42. К.л. № 99 Откриване на процедура за продажба на недвижим имот – общинска собственост, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 24 кв.м. от улица от северозапад и 1 кв.м. от улица от югоизток, срещу прехвърляне на 2 кв.м. от южната страна,  към улица с цел прилагане на регулацията на новообразуван УПИ XL-1509 в кв. 10 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе
 43. К.л. № 100 Даряване на парична сума в полза на Русенска митрополия, необходима за консервация и реставрация на фасади на храм „Света Петка“ – Русе
 44. К.л. № 101 Одобрение за дарение на събраните финансови средства от празничният благотворителен концерт на Община Русе под наслов „Коледа в сърцето“ за подпомагане каузата на Фондация „Александър Русев“ за изграждане на водно – рехабилитационен център в Русе
 45. К.л. № 55 Одобряване на партньорско споразумение за реализиране на процедура BG05SFPR002-2.006 „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ финансирани по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 и със средства от държавния бюджет за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво през 2024 г.
 46. Одобряване на проект на допълнено Споразумение за партньорство между Община Русе, в качеството на партньор и „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД, в качеството на кандидат, във връзка с кандидатстването и изпълнението на предложение за изпълнение на инвестиция „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура за „Индустриален парк ЛВЗ“, гр. Русе, в т.ч. обновяване на сградния фонд“ по процедура BG-RRP-3.007: „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“ с финансиране по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост
 47. К.л. № 45 Изменение на Решение № 1370, прието с Протокол № 49/15.06.2023 г. на ОбС-Русе за даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”    
 48. К.л. № 46 Изменение на Решение № 1420, прието с Протокол № 50/13.07.2023 г. на ОбС-Русе за даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
 49. К.л. № 47 Изменение на Решение № 1371, прието с Протокол № 49/15.06.2023 г. на ОбС-Русе за даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
 50. К.л. № 48 Изменение на Решение № 1419, прието с Протокол № 50/13.07.2023 г. на ОбС-Русе за даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
 51. К.л. № 49 Изменение на Решение № 1372, прието с Протокол № 49/15.06.2023 г. на ОбС-Русе за даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
 52. К.л. № 93 Разходване на месечните отчисления по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г., съгласно разпоредбите на §26 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
 53. К.л. № 50 Програма за 63. МФ “Мартенски музикални  дни” Русе 2024
 54. К.л. № 51 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2024 г.
 55. К.л. № 52 Приемане на Отчет за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на територията на община Русе за 2023 година
 56. К.л. № 53 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2024 година
 57. К.л. № 54 Приемане на годишен отчет за дейността на ОбСНВ Русе за 2023 г.
 58. К.л. № 61 Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2023 г.
 59. К.л. № 102 Одобряване на Споразумение за партньорство по програма „Space Camp Turkey” 2024-2027 г.
 60. К.л. № 56 Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.159.467 и парцеларен план за транспортен достъп до същия имот, местност „Конубунар“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Русе
 61. К.л. № 57 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.166.320, намиращ се в местност „Астарджийка“, община Русе
 62. К.л. № 58 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.160.325, намиращ се в местност „Мерата“, община Русе
 63. К.л. № 59 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 51679.503.285, намиращ се в местност „Дрибак 6“, с. Николово, община Русе
 64. К.л. № 60 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.314, намиращ се в местност „Касева чешма“, община Русе
 65. К.л. № 94 Приемане на декларация, относно частичното приемане на Република България в шенгенското пространство
 66. Поправка на очевидна фактическа грешка
 67. Осигуряване на устойчивост и непрекъсваемост на услугите по проект „Грижа в дома в община Русе“ по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) 
 68. Питания

Файлове