Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 13 октомври 2022 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 44, отсъстваха: Веселин Велчев, Гергана Николова-Спасова, Евгени Игнатов, Илиян Илиев, Орлин Дяков, Станимир Станчев и акад. Христо Белоев. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе.

            Г-н Иво Пазарджиев: Уважаеми колеги, часът е 09:05. Моля, всички да заемат местата си в залата. Моля да стартираме проверка на кворума. Четиридесет и двама общински съветници са се регистрирали по електронна система. Имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам четиридесетото редовно заседание на Общински съвет – Русе. На основание чл.106, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, обявявам постъпилите питания. От предходната сесия, имаме едно постъпило питане от госпожа Биляна Иванова, на което се иска писмен и устен отговор. Питане от общинския съветник Траян Тотев с Вх. №777/28.09.2022г., на което се иска само писмен отговор, с оглед на което връчвам отговора на господин Тотев сега. Заповядай. Има още едно питане от общинските съветници от групата на Демократична България, което е постъпило след срока съгласно нашия правилник. Ако администрацията има готовност, виждам че има такава, тъй като отговора е в мен. Нека да се отговори още на това заседание, тъй като касае общественозначим въпрос, който би следвало гражданите да имат информация по него. Съгласно чл.109, писмените отговори там където се искат писмен и устен отговор, ще бъдат връчени след завършване на процедурата по чл.108. Започваме с разискванията по дневния ред. Имаме предложения за три извънредни точки. Първата е с Вх. №813/11.10.2022г. „Промяна на броя на потребителите на социални услуги – делегирани от държавата дейности, считано от 01.11.2022г.“. Втората извънредна точка, която ни се предлага е с Вх. №815/12.10.2022г. „Кандидатстване на Община Русе по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, за конкретни бенефициенти /КБ/“. И третата е с Вх.№816/12.10.2022г., „Разкриване на нова социална услуга „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“ на територията на Община Русе, държавно делегирана дейност, считано от 01.11.2022г.“. Предлагам така както ви ги изброих въпросните три точки, да ги включим като първа, втора и трета точка. Други предложения по дневния ред има ли? Кмета иска да вземе думата по дневния ред, заповядайте.

            Г-н Пенчо Милков: Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници, гости на заседанието, русенци. Предлагам преди започване на работата по обсъждане на точките от дневния ред, да направим следното. Поканил съм днес в залата директора на ВиК – Русе. Аз съм се подготвил да ви дам информация. Също така съм поканил и ръководителя на ВиК Асоциацията господин Спасов, който също е в залата. Въпроса е общественозначим изключително много и по подобие на нашата работа с ковид кризата, когато във всяко заседание ние ви предоставяхме вярната информация, отговаряхме на всички въпроси. Според мен е правилно да започнем да го правим така в стегнат вид. Отделно окуражавам абсолютно всеки един, когато има необходимост от информация съветник, веднага колегите ми са инструктирани от мен, веднага да ви я предоставят, за да може във вас да е вярната информация. Отделно на страницата на ВиК има информация, инж. Милев днес говорихме сутринта, също е открит по всяко време да ви дава информация за развитие на проекта, какво се случва, какви опасности има и каква е ситуацията. Аз желая те да бъдат изслушани и да им бъде дадена думата за няколко минути, след което наистина считам за важно, всеки който има въпроси да ги зададе. Това е обстоятелство, което промени нашия град, промени ситуацията в която живеем и много са въпросите, много е недоволството. Трябва регулярно да се дава информация според мен и отделно, всичко което кажат съветниците, кмета и директора на ВиК да имат предвид в тяхната работа. В началото само ще кажа, в мен е писмото, на всички които проявяват интерес. Абсолютно в срок общината е изпратила информацията искана този път от Националното сдружение на общините за предоставяне на средства за асфалтиране след ВиК проекта. В самия ВиК проект има средства за асфалтиране в рамките на ВиК проекта. Ние сме искали допълнително подкрепа от държавата и това сме почнали да го искаме много преди някой да се сети, че е възможно и трябва да се прави още през миналата година и са поредица от писма, ходения и срещи. Община Русе присъстваше в едно от постановленията, сега то е отменено. Продължават усилията ни отново за предоставяне на средства от държавата за асфалтиране след ВиК. Говорим в повече от това просто да се затворят изкопите. Така че аз до тук ще спра. Готов съм и аз да давам информация, ако имате необходимост, но наистина предлагам да се изслуша инж. Милев и господин Спасов, за да може по ВиК темата да се изчерпят в началото всички въпроси. Благодаря ви.

            Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на Кмета. Други предложения по дневния ред? Не виждам. Първо гласуваме предложението ми за трите извънредни точки, така както ги предложих по ред на тяхното входиране, като първа, втора и трета точка. След това ще гласуваме предложението за изслушване на Илиян Милев и Пламен Спасов. Само ще изчакаме технически да имаме готовност да гласуваме предложенията. Първо за извънредните точки. Гласуваме включването в дневния ред на извънредните точки.

КВОРУМ – 44. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Сега ще гласуваме и предложението за изслушване на Илиян Милев и Пламен Спасов. Системата е стартирана, моля гласувайте.

КВОРУМ – 44. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме дневния ред като цяло. Няма значение на монитора… Гласуваме дневния ред, колеги.

КВОРУМ – 44. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Вх.№813/11.10.2022г. Промяна на броя на потребителите на социални услуги – делегирани от държавата дейности, считано от 01.11.2022г.
 2. Вх.№815/12.10.2022г. Кандидатстване на Община Русе по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, за конкретни бенефициенти /КБ/.
 3. Вх.№816/12.10.2022г. Разкриване на нова социална услуга „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“ на територията на Община Русе, държавно делегирана дейност, считано от 01.11.2022г.
 4. К.л. № 1018 Приемане на решение за предоставяне за управление на новоизградени активи собственост на Община Русе на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
 5. К.л. № 1019 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „ДЗС“
 6. К.л. № 1021 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – захранващ кабел 20 kV през ПИ 47336.64.184 с НТП – пасище, публична общинска собственост
 7. К.л. № 1022 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот, находящ се в град Русе, за нуждите на Общински младежки дом – Русе
 8. К.л. № 1023 Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на СУ „Васил Левски“ – гр. Русе,      ул. „Гео Милев“ №1
 9. К.л. № 1024 Провеждане на процедура по чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост
 10. К.л. № 1025 Актуализиране на Списък по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС на спортните обекти, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание и спорта, и допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Русе през 2021 г., със спортни обекти-общинска собственост
 11. К.л. № 1030 Споразумение за побратимяване между град Русе, Република България и град Берисо, провинция Буенос Айрес, Република Аржентина
 12. Съгласие за сключване на допълнително споразумение към Договор № 96-00-10/26.04.2022г. (за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху имот – частна държавна собственост, по реда на чл. 54 от ЗДС) за промяна на образователната институция която ще ползва прехвърлената безвъзмездно в полза на Община Русе сграда с идентификатор 63427.7.368.1, в гр. Русе, ул. „Рига“ № 1
 13. Утвърждаване член на Съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД след проведен конкурс
 14. К.л. № 1028 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2022 година 
 15. К.л. № 1029 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи  право    на транспортни разходи, съгласно чл. 35 ал.1 т.1и т.2 от ПМС №31/17.03.2022г. от Бюджет 2022 година,  утвърден с Решение на Общински съвет № 898, прието с Протокол №33/26.04.2022г.- Приложение № 18
 16. К.л. № 1027 Приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе
 17. К.л. № 1026 Предоставянето на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027,  като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и кандидатстване на Община Русе по Процедурата
 18. Даване на съгласие за кандидатстване пред Фонд „Социална закрила“ с проект Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“
 19. К.л. № 971 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.10.1839 находящ се в местност „Арнаут дере“, землището на гр. Русе, община Русе
 20. К.л. № 972 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване и външна водопроводна връзка до ПИ 65348.66.7 в м. „Люцерните“, землище на с. Сандрово
 21. К.л. № 973 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 80460.285.470, находящ се в местност „Баламата“, с. Червена вода, община Русе, област Русе
 22. К.л. № 974 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване и външна водопроводна връзка до ПИ 72357.706.42 в м. „Черкезките ясаци“, землище на с. Тетово
 23. К.л. № 975 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.150.322 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Караманлийка“, землището на гр. Русе, община Русе
 24. К.л. № 976 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.149.548 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Касева чешма“, землището на гр. Русе, община Русе
 25. К.л. № 977 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.885, находящ се в местност „Касева чешма“, землище на гр. Русе, Община Русе
 26. К.л. № 978 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2230, находящ се в местност „Караач“, землище на гр. Русе, Община Русе
 27. К.л. № 979 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.167.293, находящ се в местност „ДЗС – Птичарника“, землище на гр. Русе, Община Русе 
 28. К.л. № 980 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.535, находящ се в местност „Касева чешма“, землище на гр. Русе, Община Русе
 29. Питания

Файлове