Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 1 декември 2022 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 45. Отсъстваха Асен Даскалов, Гергана Николова-Спасова, Елеонора Николова, Иван Кюркчиев, Орлин Дяков и Росица Георгиева. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Иво Пазарджиев: Моля общинските съветници да заемат местата си. Колеги, моля заемете местата си. Стартираме проверка на кворума. Четиридесет и трима общински съветници са се регистрирали по електронна система. Имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам четиридесет и второто извънредно заседание на Общински съвет – Русе. Преди да започнем с гласуването на дневния ред, имам един приятен повод, във връзка с който да честитя от името на общинския съвет рождения ден на заместник-кмета госпожа Златомира Стефанова и да я поканя да си получи букета (аплодисменти от зала). Уважаеми колеги, имате предложен проект за дневен ред с една точка, тъй като сесията е извънредна, във връзка с упълномощаване на кмета на Община Русе да подпише споразумение за многостранно сътрудничество при изпълнение на дейности от взаимен интерес при изграждане и реализация на обект: „Дунав мост 3 при Русе – Гюргево“ и за упълномощаване на представител на Община Русе за участие в съвместна работна група за реализацията на обекта. Има ли някакви бележки и възражения по дневния ред? Няма. Гласуваме дневния ред.

КВОРУМ – 45. С 45 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Упълномощаване на кмета на Община Русе да подпише споразумение за многостранно сътрудничество при изпълнение на дейности от взаимен интерес при изграждане и реализация на обект: „Дунав мост 3 при Русе – Гюргево“ и за упълномощаване на представител на общината за участие в съвместна работна група за реализацията на обекта

Файлове