Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 05 февруари 2019 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства Кристиян Галев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля, моля, заемете места в залата. Проверка на кворума да стартираме. Регистрирайте се с устройствата. 36 общински съветници са се регистрирали, видимо в залата има повече, имаме необходимия кворум. Откривам извънредната сесия на общинския съвет. Дневният ред, преминаваме към обсъждане на дневния ред. Има ли някакви предложения и допълнения към дневния ред? По точка 6-та питания, няма питания, остават 5 точки в дневния ред. Не виждам предложения. Гласуваме дневния ред.
КВОРУМ – 39. С 39 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2018 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2019 г.
2. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 година.
3. Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 15.02.2019 г.
4. Обявяване на имот – частна общинска собственост в имот – публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Александровска“ № 29
5. Приемане Бюджет на Община Русе за 2019 година и приложенията към него с преходен остатък
 

Файлове