Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 23 април 2015 година, начало 9:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства д-р Теодора Константинова.
Засл. Проф. В. Пенчев: Време е да започнем 49-тото заседание на Общински съвет-Русе. Нека да проверим наличието на кворума. Моля, проверка на кворума. Колеги, използвайте устройствата, за да регистрирате вашето присъствие. От 51 общински съветници 40 са заявили своето присъствие в залата, имаме кворум, можем да започнем сесията на Общинския съвет. Преди да пристъпим към същинската работа, разрешете ми да съобщя, че в Общински съвет-Русе е постъпило писмо от ОИК във връзка с искане на нашия общински съветник д-р Иван Стоянов и по този повод давам думата на г-жа Виолета Петрова, заместник-председател на ОИК, за да запознае общинските съветници със съдържанието на решението на комисията. Заповядайте, г-жо Петрова.
Г-жа В. Петрова: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми дами и господа Общински съветници, чрез подадена молба по надлежния ред и с решение 469 от 02.04.2015 г. ОИК град Русе прекратява пълномощията на д-р Иван Христов Стоянов като общински съветник в Общинския съвет на град Русе. И с решение 470 от 06.04.2015 г. ОИК град Русе на негово място назначава за избран Светлозар Георгиев Симеонов от листата на ПП „ГЕРБ“. Нека г-н Симеонов да дойде да положи клетвата. „Заклевам се в името на Република България да спазвам конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на Русенска община и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се“. Нека пред всички вас г-н Симеонов да подпише клетвената декларация. Общинския съветник подписа клетвена декларация.
Засл. Проф. В. Пенчев: Благодаря на г-жа Петрова. Разрешете ми да поздравя г-н Симеонов във връзка с току-що положената клетва и встъпването му в правомощията на общински съветник на Общински съвет-Русе, и да продължим с нашата работа. Постъпило е искане от д-р Чакърян за прочитане на декларация. Заповядайте, д-р Чакърян.
Д-р Ерв. Чакърян: Уважаеми г-н Стоилов, уважаеми г-н Председател на Общински съвет, уважаеми колеги в навечерието на 24 април сме, това е една много тежка дата свързана с арменците, които са пръснати по цял свят, вследствие на действия започнали преди 100 години. Действия, които цивилизования свят ги приел в декларации, някои страни стигат до по-сериозни актове като криминализират отричането им, а именно извършването на геноцида над арменския народ. Гордея се, че съм русенец и Русе е един от градовете първи приел декларация и осъжда тези действия.

Декларация
По повод 100 годишнината от извършването на Геноцида над арменския народ
Когато на 24 април 1915г., в Истанбул е арестуван цвета на арменската общност в града, малцина са тези, които са знаели какво престъпление предстои да се извърши.
Само за няколко месеца стотици хиляди души изчезват от лицето на земята. До края на 1922 г. жертвите достигат внушителната цифра от милион и половина. Системно и без жал са избивани деца, жени, мъже и старци. Техните домове и храмове са разрушени. Един древен народ е обезкървен. Извършен е първият Геноцид в човешката история. Утре, 24 април 2015 г., цивилизованият свят ще отбележи 100-годишнината от този чудовищен акт. Във всички световни столици и големи градове ще се проведат траурни шествия, на които арменската диаспора ще почете паметта на невинните жертви. Спомена за жертвите и заклеймяването на извършеното варварство е начинът да се предпазим и да продължим да градим по-добър свят за нашите деца.
Тук няма да коментирам позицията на съвременната турска държава по повод извършеното в периода 1915-1922 г. Ще си позволя, обаче, да цитирам покойния турско-арменски журналист и общественик Хрант Динк, който казва: „Арменците страдат от травматизъм, а турците от параноя.” Динк плати за смелостта си да казва истината с живота си. Аз твърдо вярвам, че само истината има силата да пречиства.
Уважаеми колеги, Русе и русенци, отдавна са доказали своята толерантност и цивилизованост, затова се обръщам към вас в качеството си на председател на арменско църковното настоятелство при храм „Света Богородица”- Русе, с призив заедно да почетем паметта на жертвите на Геноцида над арменския народ с едноминутно мълчание.
Благодаря ви.
Засл. Проф. В. Пенчев: Нека да продължим с нашата работа, колеги. Искам преди да обсъдим дневния ред на днешното заседание да оповестя, всъщност вече добре оповестените в медиите факти, че жителите на с. Бъзън са предприели една благородна акция за изкупуване на училището, което преди няколко години беше продадено. Във връзка с това тяхно благородно начинание, което довежда до едно консулидиране, до един подем на обществените положителни настроения в селото, те са организирали благотворителен концерт, който ще се проведе на 28 април, вторник от 19:00 часа в зала „Канев Център“. Молбата ми е към всички вас, уважаеми колеги и не само към вас, но и към гражданите на Община Русе, които следят сесията на Общинския съвет да се отзоват на начинанието и да посетят благотворителния концерт като билетите за концерта, който ще бъде на „Трамвай №5“, да закупят билети на цена 10 лв. всеки билет, за да можем по този начин да подпомогнем инициативата на жителите на село Бъзън. Също така има и обявен смс, на който могат също да се пращат СМС-и на номер 17777 с текст „BAZAN“, където всъщност, който изпрати такъв СМС подпомага начинанието с 1 лев. Билети за концерта на „Трамвай №5“ има в секретариата на ОбС-Русе. Тука също при нашите сътруднички има билети, така че молбата ми е по време на почивката, по време на заседанието и след това, който желае нека да закупи такива билети. Благодаря ви предварително. А сега разрешете ми да пристъпим към обсъждане на проекта за дневен ред, който всички вие имате. И тъй като съм взел думата искам да предложа една извънредна точка на базата на внесено от г-н Пехливанян предложение за промени в постоянните комисии, свързани, промени са свързани с току-що избрания нов общински съветник г-н Симеонов, съответно комисиите, които той да заеме. Така, че подлагам на гласуване предложението за включване на извънредна точка за това в кои комисии да участва г-н Симеонов. Има ли други предложения свързани с така направения анонс? Не виждам подлагам на гласуване предложението за извънредна точка за попълване на постоянните комисии, както и на временните, и смесените разбира се. Моля, процедура на гласуване.
КВОРУМ – 46. С 46 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Засл. Проф. В. Пенчев: Включваме тази точка, както обикновено правим по традиция в началото на следобедното заседание. И така, продължаваме обсъждането на дневния ред. Има ли желаещи за други предложения за изменение и допълнение на дневния ред?
Г-н Пл. Стоилов: Уважаеми г-н Председател, оттеглям точка 24-та.
Засл. Проф. В. Пенчев: Значи 24-та точка ще отпадне от дневния ред. Има ли други предложения свързани с дневния ред на днешното заседание? Не виждам. Подлагам на гласуване дневния ред като цяло, с измененията, които направихме, а именно извънредна точка, също така отпадане на 24-та точка. Моля, процедура на гласуване.
КВОРУМ – 44. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 938 Корекция на бюджета на Община Русе за 2015 г.
2. К.Л. 937 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи съгласно чл. 40, ал. 1 от ПМС № 8/16.01.2015 г. от Бюджет 2015 г., утвърден с Решение на Общински съвет №1285/12.02.2015 г. – Приложение №17
3. К.Л. 933 Решение за приватизация чрез търг на магазин за цветя разположен на първи /партерен/ етаж в жилищен блок на ул. „П. Д. Петков“ №10, вх. 2, ет.0, гр. Русе с разгъната застроена площ от 49,46 кв. м., АОС №7389/06.02.2015 г.
4. К.Л. 934 Решение за приватизация чрез търг на двуетажна масивна обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2., със застроена площ от 44 кв.м., предмет на АОС №7388/05.02.2015 г., заедно с отстъпено право на строеж с обща площ от 110 кв.м., намираща се на пл. „Д-р Мустаков“, гр. Русе
5. К.Л. 930 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №2 на Общински съвет – гр. Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
6. К.Л. 917 Промяна състава на Комисия по общинска собственост и в състава на Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/
7. К.Л. 928 Промяна в списъците с общински жилища
8. К.Л. 920 Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Църковна независимост“№18 на Регионален инспекторат по образованието-Русе към Министерство на образованието и науката
9. К.Л. 915 Откриване а процедура за учредяване право на пристрояване на балкон на адрес гр. Русе, ЖСК „Раковски-I“, ул. „6-ти септември“
10. К.Л. 916 Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в град Русе, ул. „Драган Цанков“№13, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
11. К.Л. 918 Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по §4 от ПЗР на СЗПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
12. К.Л. 919 Предоставяне безвъзмездно за управление на имот – публична общинска собственост, намиращ се в с. Червена вода, на Кметство – с. Червена вода
13. К.Л. 926 Отнемане на правото на безвъзмездно управление на недвижим имот – общинска собственост, намиращ се на територията на Община Русе за нуждите на Областна дирекция на МВР-Русе
14. К.Л. 927 1.Отмяна на Решение №968, прието с Протокол №37 от 24.04.2014 г. на ОбС-Русе 2.Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот
15. К.Л. 921 Избор на упълномощен представител и на заместник упълномощен представител на Община Русе пред Асоциация Общински гори
16. К.Л. 922 Определяне на пасища, мери за общо ползване и одобряване на годишен план за паша
17. К.Л. 941 Удължаване срока на действие на договор за наем на орехови култури
18. К.Л. 904 Отдаване под наем на обособени части от учебни заведения на територията на Община Русе
19. К.Л. 907 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с изобразителна площ над 3,00 кв.м. на територията на град Русе съгласно чл. 57 от Закона за устройство на територията
20. К.Л. 912 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
21. К.Л. 910 Продължаване на договорни отношения
22. К.Л. 914 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж“
23. К.Л. 911 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с. Червена вода
24. К.Л. 929 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от ОУ „Васил Априлов“ в гр. Русе
25. К.Л. 935 Обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения, публична общинска собственост
26. К.Л. 936 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от спортен имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти“
27. К.Л. 906 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2015 г.
28. К.Л. 923 Годишен отчет за осъществените читалищни дейности по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2014 г.
29. К.Л. 924 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе-планов период 2015 г. и прогноза за 2016 г., в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.)
30. Даване на съгласие за учредяване право на ползване върху лек автомобил /ван/ Опел „Зафира“ с рег. № Р 1352 ВР, собственост на Община Русе на Сдружение „Дете и пространство“ – изпълнител по договор № 2360/30.03.2015 г. за възлагане управлението на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – Вяра“ /ЦНСТ/
31. Изказване на Георги Манев – вх.№331/17.04.2015 г.
32. К.Л. 932 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – ПУР, ИПУР, ПР,ПЗ, ИПР и ИПЗ – „Крайбрежна парково-традиционна зона на град Русе“
33. К.Л. 940 Одобряване на подробен устройствен план – ПРЗ и ИПУР – „Крайбрежна парково-рекреационна зона на град Русе“
34. К.Л. 909 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – водопроводно отклонение към ПИ 000094 в местност „Джвелията“, землище на с. Просена, Община Русе
35. Промяна състав на постоянни и смесени комисии
36. Питания
37. К.Л. 931 Изменение и допълнение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
38. К.Л. 903 Приемане на Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе, с която да бъде отменена и заменена съществуващата в момента Наредба №15 за управление на отпадъците на територията на Община Русе
39. К.Л. 908 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“ маестро Георги Стоянов Димитров
40. К.Л. 939 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“ проф. Ангел Пенчев Тотев
41. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 249/20.03.2015 г.
42. Изказване на Бойко Никифоров – вх.№332/17.04.2015 г.
43. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 334/17.04.2015 г.
 

Файлове