Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 15 юни 2023 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 49. Отсъстваха Веселин Велчев и Мирослав Славчев. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе.

            Г-н Иво Пазарджиев: Моля общинските съветници да заемат местата си. Колеги, моля заемете местата си. Стартираме проверка на кворума. Системата е стартирана, моля да се регистрирате. Четиридесет и един общински съветници са се регистрирали. Имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам четиридесет и деветото редовно заседание на Общински съвет – Русе. Започваме с постъпилите питания. На основание чл.106, ал.1 обявявам постъпилите питания за настоящото заседание на общинския съвет. Питане от общинския съветник Орлин Дяков относно… Колеги, моля за тишина в залата, относно изразходване на средства от бюджета на Община Русе за изработка на рекламен филм, с писмен и устен отговор. Питане от общинския съветник Деян Недков относно пропадане на общинска инфраструктура пътно платно, тротоар и част от детска площадка в центъра на град Русе, с писмен и устен отговор. Питане от общинския съветник Траян Тотев относно съхраняване на топлата храна от Млечна кухня в стъклени буркани вместо в пластмасови съдове, с писмен и устен отговор и питане от мен относно събираемостта на глобите за нарушаване на забраните за вдигане на шум, само с писмен отговор. На основание член 109 питанията, които са с писмен и устен отговор, ще бъдат връчени след завършване на процедурата по член 108. Относно 3 броя питания на господин Станимир Станчев с входящ номер 526, 527 и 528 40, да четири, благодаря за уточнението. Първото му питане е за неизвършено възстановяване на арката на Розариума в Парка на младежта и ремонт на настилката. Второто е за сключен договор за текущ ремонт на съществуващо игрище в Математическата гимназия. Третото е за основен ремонт на улица „Тулча“. И четвъртото е във връзка с изграждането на басейна в Парка на младежта. Питанията са постъпили на 9 юни, във връзка с което имам подадено писмо от кмета на Община Русе, че по повод постъпилите питания на господин Станчев, по които желае писмен и устен отговор на заседанието, което ще се проведе на 15 юни, Ви уведомявам, че питанията касаят изключително голям обем от информация. За настоящата сесия има и други питания, включително от граждани, които изискват представянето на голямо количество данни. Поради което на основание член 105, алинея 2 от нашия правилник се иска удължаване на срока до следващото редовно заседание, което ще се проведе на 13.07.2023 година. Започваме с разискванията по дневния ред. Имаме постъпило едно предложение за извънредна точка с входящ номер 537/13.06.2023 година относно одобрение за дарение на събраните финансови средства от Община Русе и дарители за изграждане на паметник на Апостола на свободата Васил Левски в град Тараклия, Молдова. Аз предлагам това предложение да бъде включено като точка номер 5, а останалите точки да се преномерират. Така, сега относно 39-та точка, която е упълномощаване на управителя на КОЦ – Русе, да управителят е тук в залата мисля, да, предлагам, за да не стои до края на сесията доктор Кожухаров, да включим неговата точка да бъде след приемане на годишните финансови отчети, тоест тя да стане пета, а тази, която предложих за Тараклия да бъде шеста точка. Други предложения по дневния ред има ли? Не виждам. Сега ще гласуваме първо предложението за извънредната точка за Тараклия да бъде включена като шеста точка, другата точка, която е 39-та по предварителния проект за дневен ред да бъде включена като пета. Ще бъде необходимо малко време, за да подготвят системата за гласуване. Гласуваме предложението за Тараклия като шеста точка.

КВОРУМ – 46. С 46 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“ се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Сега ще гласуваме разместването на точката, която е 39-та по предварителния проект за дневен ред, а именно упълномощаване на управителя на КОЦ – Русе ЕООД да сключи съдебна спогодба по Гражданско дело номер 46057 и Гражданско дело 46058 по описа на Русенски районен съд, на основание член 365 от Закона за задълженията и договорите във връзка с член 243 от Гражданския процесуален кодекс, да стане пета точка след преномерирането. Гласуваме предложението.

КВОРУМ – 46. С 45 „за“, 1 „против“ и 0 „въздържали се“ се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме дневния ред като цяло.

КВОРУМ – 47. С 46 „за“, 0 „против“ и 1 „въздържали се“ се прие следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учредяване безсрочно безвъзмездно право на строеж за изграждане на Водно-рехабилитационен център с прилежаща инфраструктура, върху поземлен имот с идентификатор 63427.7.768 по КККР на гр. Русе, находящ се в Община Русе, гр. Русе, ул. „Руй планина”
 2. Решение за даване на съгласие  Община Русе да кандидатства с обект ПГСС „Ангел Кънчев“, гр. Русе по процедура № BG-RRP-1.011 “Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ по Националния план за възстановяване и устойчивост
 3. Решение за даване на съгласие  Община Русе да кандидатства с обект Център за подкрепа за личностно развитие – общежитие за средношколци, гр. Русе по процедура № BG-RRP-1.011 “Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ по Националния план за възстановяване и устойчивост
 4. К.л.1284 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността през 2022 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
 5. Упълномощаване на управителя на КОЦ – Русе ЕООД да сключи съдебна спогодба по гражданско дело №46057/2022 г. и гражданско дело №46058/2022 г. по описа на Русенски районен съд на основание чл.365 от Закон за задълженията договорите (ЗЗД) във връзка с чл. 243 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
 6. Одобрение за дарение на събраните финансови средства от община Русе и дарители  за изграждане на паметник на Апостола на Свободата-Васил Левски в гр. Тараклия, Молдова
 7. К.л.1285 Допълване на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2023 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ №91, предмет на АЧОС №6858/21.12.2012 г.
 8. К.л.1286 Допълване на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2023 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Димчо Дебелянов“, предмет на АЧОС №10795/10.04.2023 г.
 9. К.л.1287 Състав на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол       
 10. К.л.1316 Промяна в списъците с общински жилища
 11. К.л.1300 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост /Наредба №6 за УРУЖНННРОЖС/       
 12. К.л.1301 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе
 13. К.л.1288 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот, находящ се в град Русе, за нуждите на ОП „Комунални дейности“ и на ОП „Паркстрой“
 14. К.л.1307 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, ул. „Рига“ №19
 15. К.л.1308 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе, представляваща ½ ид. части от поземлен имот с идентификатор 63427.5.9, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, и ½ ид. части от построената в имота сграда с идентификатор 63427.5.9.1, с адрес гр. Русе, ул. „Плана планина“ №15 
 16. К.л.1309 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на три броя  гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Дружба“ 2
 17. К.л.1310 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот, находящ се в град Русе, ул. „Рига“ №1, за нуждите на „Център за специална образователна подкрепа – Русе“ (ЦСОП-Русе)
 18. К.л.1311  Премахване на сграда с идентификатор 63427.7.438.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, разположена в недвижим имот – общинска собственост с идентификатор 63427.7.438 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе и на обект с идентификатор 63427.7.424 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе
 19. К.л.1290 Провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти” 
 20. К.л.1291 Провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
 21. К.л.1292 Провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
 22. К.л.1303 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в село Долно Абланово, Община Русе
 23. К.л.1304 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Централен клуб на привържениците на ФК ,,Дунав“ Русе – ,,Дунав-Завинаги“
 24. К.л.1305 Отдаване под наем на части от имоти за разполагане на физическа инфраструктура – базови станции за оператори на електронни съобщителни мрежи
 25. К.л.1306 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект
 26. К.л.1289 Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски     земи от общинския поземлен фонд на Община Русе 
 27. К.л.1315 Отдаване под наем на горски територии, собственост на Община Русе, като специализирана фуражна база за изхранване на дивеча, в полза на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат
 28. Задължително условие за получаване на авансово плащане след подписване на договор за финансово подпомагане по смисъла на Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост с ММС
 29. К.л.1302 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с обект ДГ „Зора“ гр. Русе по подпрограма “Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ към Инвестиционна програма за климата на Националния доверителен екофонд
 30. к.л.1293 Одобряване на Меморандум за сътрудничество с Българската академия на науките (БАН)
 31. К.л.1317 Приемане на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2023-2024)
 32. К.л.1294 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия –  довеждащ водопровод до   ПИ 504.24, ПИ 504.25 и ПИ 504.26  в м. „Над село“, землище на с. Басарбово
 33. к.л.1295 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия –  водопроводно отклонение до   ПИ 80460.285.469  в м. „Баламата“, землище на с. Червена вода
 34. к.л.1296 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия –  външно ел. захранване за  ПИ 63427.310.128 в м. „Караач“, землище на гр. Русе
 35. К.л.1297 Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 63427.98.29 в нов квартал 887 в м-ст „Слатина“, гр. Русе
 36. К.л.1298 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.298.55 и парцеларен план (ПП) на поземлен имот с идентификатор 63427.298.78, находящи се в местност „Саръ баир“, община Русе, област Русе   
 37. К.л.1312 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за ПИ с идентификатор 51679.173.479, местност „Над село“, землището на с. Николово, община Русе
 38. К.л.1313 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за пътна връзка, свързваща ПИ 47336.63.376 с ПИ 47336.63.374 и ПИ 47336.63.377 в м. „Калето“, землище на гр. Мартен
 39. К.л.1314 Одобряване  на  задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план / ПУП /  – План за улична регулация /ПУР/, Изменение на план за улична регулация /ИПУР/ на бул. „Гоце Делчев“
 40. К.л.1299 Определяне на срок за втора сесия за подаване на документи от кандидатите по Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе за 2023 година
 41. Питания
 42. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ОбС-517/08.06.2023 г.
 43. Питане на Мариана Иванова – вх.№ОбС-518/08.06.2023 г.

Питане на Мариана Иванова – вх.№ОбС-519/08.06.2023 г.

Файлове