Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 18 май 2023 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 51. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Иво Пазарджиев:Уважаеми колеги, часът е 9:04 минути, моля да заемете местата си в залата. Уважаеми колеги, моля заемете местата си, стартираме проверка на кворума. Системата е стартирана, моля да се регистрирате. Четиридесет и осем общински съветници са се регистрирали по електронна система. Имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам четиридесет и осмото редовно заседание на Общински съвет – Русе. Уважаеми колеги, на основание член 106, алинея 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Русе, моля за тишина в залата, обявявам постъпилите питания за настоящото заседание. Питане от общинския съветник Станимир Станчев във връзка с изготвен ПУП и инженеринг и проектиране за пешеходен мост на езерото „Липник“ в село Николово, само с писмен отговор. Връчвам на господин Станчев отговора писмения. Питане от общинския съветник Биляна Иванова във връзка със състоянието на тротоара до Кооперативния пазар, находящ се на булевард „Цар Освободител“ №113, с писмен и устен отговор. Питане от общинския съветник Иван Петров Иванов относно традиционния пролетен панаир в Русе, известен като „Русенска търла“, организирана от „Общински пазари“ ЕООД, с писмен и устен отговор. На тези, които са с писмен и устен отговор ще връча отговорите след завършване на процедурата по 108, а именно след изчитането им. Уважаеми колеги, започваме с разискванията по дневния ред. Имам едно предложение. С оглед на постъпило питане от гражданин след председателския съвет, което не е гласувано в дневния ред, аз го изпратих веднага на администрацията и оказах при възможност да отговорят на гражданката още на това заседание. От администрацията има подготвен отговор, така че предлагам като последна точка след 35-та, като 36-та да бъде включено питане от госпожа Петя Иванова. Същото е във връзка с лошото състояние на асфалтовата настилка в двора на детска градина и спешна необходимост от полагането на нова. Това става въпрос за Детска градина „Пролет“. Считам, че въпроса е от обществена значимост, поради което същият следва да бъде допуснат в дневния ред. Други предложения по дневния ред? Госпожа Елеонора Николова, заповядайте.

Г-жа Елеонора Николова: Уважаеми господин Кмет, уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, аз предлагам да направим промяна в реда на точките в днешния дневен ред, като Точка 6 да стане номер 4, а номер 4 съответно да стане номер 6.

Г-н Иво Пазарджиев: Добре, благодаря на госпожа Николова. Други предложения по дневния ред? Госпожа Златомира Стефанова, заповядайте.

Г-жа Златомира Стефанова: Добро утро, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кмет. Бих искала да изтегля от дневния ред Точка 13 и Точка 33. Благодаря.

Г-н Иво Пазарджиев: Точка 16 и Точка 30… Благодаря. Друго по дневния ред има ли? Други предложения по дневния ред няма. Гласуваме първо предложението за изказването на гражданин. Системата е стартирана. Моля да гласувате.

КВОРУМ – 47. С 47 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“ се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме предложението на госпожа Елеонора Николова за разместване на точките.

КВОРУМ – 47. С 29 „за“, 3 „против“ и 15 „въздържали се“ се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме дневния ред като цяло.

КВОРУМ – 49. С 49 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“ се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.№ 1283 Даване на съгласие Община Русе да подпише договор за участие в проект с акроним NBSINFRA, номер 101121210, по покана HORIZON-CL3-2022-INFRA-01
 2. Подписване на актуален запис на заповед по Договор за БФП по Проект № BGENVIRONMENT-3.002-0005-C01 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“
 3. Избор на обществен посредник на територията на Община Русе
 4. К.л.№ 1256 Приемане на Наредба за изменение на Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол в Община Русе
 5. К.л.№ 1255 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост/ Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС/
 6. К.л.№ 1254 Решение за приватизация чрез търг на застроен поземлен имот с адрес: гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, предмет на АОС №7438/12.05.2015 г.
 7. К.л.№ 1271 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, попадащ в територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с адрес: землище на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, местност „Калето“
 8. К.л.№ 1272 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи гаражи, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7
 9. К.л.№ 1273 Откриване процедура за продажба на застроен поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 63427.10.914 по КККР на град Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Слав“ № 24, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 10. К.л.№ 1274 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес: гр. Мартен, Община Русе, ул. „Страхил войвода“ №52 и №54
 11. К.л.№ 1275 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, попадащ в територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с адрес: землище на гр. Русе, Община Русе, местност „Касева чешма“
 12. К.л.№ 1276 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, попадащ в територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, намиращ се в землището на гр. Русе, Община Русе, местност „Караманлийка“
 13. К.л.№ 1278 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 8,00 кв.м., които да се придадат към УПИ VIII – 4444, в кв. 407 по регулационния план на град Русе
 14. К.л.№ 1257 Провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
 15. К.л.№ 1268 Провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, предоставен за управление на оп „Спортни имоти”
 16. К.л.№ 1269 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за нуждите на Спортен клуб по кик-бокс и муай-тай „Цунами“
 17. К.л.№ 1263 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
 18. К.л.№ 1264 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на СДРУЖЕНИЕ „ТЪНДЪРС-2020“
 19. К.л.№ 1265 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Смело Сърце“
 20. К.л.№ 1266 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Съюз на Пенсионерите – Мечта“
 21. К.л.№ 1267 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сгрaда – публична общинска собственост – автоспирка, разположена в село Тетово, Община Русе
 22. К.л.№ 1261 Определяне начин и количествата за продажба на дървесина от горски територии – общинска собственост за 2023 г.
 23. К.л.№ 1270 Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на СУ „Възраждане“ – гр. Русе, ж. к. „Възраждане“, ул. „Студентска“ №2
 24. К.л.№ 1262 Определяне начин и количествата за продажба на дървесина от горски територии – общинска собственост по чл.71, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползване на недървесни горски продукти
 25. К.л.№ 1258 Премахване по целесъобразност на едноетажни сгради, с идентификатори 63427.2.286.1 и 63427.2.286.3, находящи се в имот по кадастралната карта на гр. Русе, ул. „Витоша“ №16
 26. Корекция на Разчета за финансиране на капиталови разходи на Община Русе за 2023 година
 27. К.л.№ 1259 Подновяване на договор за сътрудничество „М-ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ“ ООД, с предмет разделно събиране, съхраняване, сортиране и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на отпадъци от текстил на територията на град Русе
 28. К.л.№ 1260 Сключване на договор за сътрудничество „Евротекс“ ЕООД, с предмет разделно събиране, съхраняване, сортиране и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на отпадъци от текстил на територията на град Русе
 29. К.л.№ 1279 Годишен отчет по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2022
 30. К.л.№ 1282 Одобряване на меморандум за разбирателство между Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Община Русе, с цел реализиране на съвместни дейности и мерки, насочени към удовлетворяване на потребностите на децата и семействата – бежанци и мигранти в България
 31. К.л.№ 1280 Одобряване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), Изменение на план за улична регулация (ИПУР), План за регулация (ПР) и Изменение на план за регулация (ИПР) от о.т. 341 по ул. „ТЕЦ“ до тупик в Източна промишлена зона, завършващ в о.т. 10134 по плана на гр. Русе
 32. Изменение на Решение № 1303 от 20.04.2023 г. по Протокол от четиридесет и седмо заседание на Общински съвет – Русе
 33. Питания
 34. Питане от Петя Стоянова

Файлове