Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 26 март 2015 година, начало 9:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 47, отсъстваха: М. Иванчева, Пл. Цветков, М. Славчев и Орлин Танов. Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.
Засл. Проф. В. Пенчев: Общинските съветници да заемат местата си, за да направим проверка на кворума. Колеги, използвайте устройствата. 40 общински съветници са използвали устройствата, за да регистрират своето присъствие. Господин Кънчев ръчно направи това. Имаме кворум, можем да започнем днешната работа. Разрешете ми да открия 48-то заседание на Общинския съвет. Преди да пристъпим към уточняване на дневния ред искам да дам думата на г-н Галин Григоров, който желае да направи обръщение.
Г-н Г. Григоров: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, искам да се обърна към вас по молба на Съюза на Тракийските дружества в България, за да напомним какъв ден е днес съвсем накратко. На 26 март 1913 г. с превземането на Одринската крепост завършва една от най-блестящите операции на българската армия през Балканската война, донесла свободата на тракийските българи. Крепостта е превзета от втора българска армия, съюзниците са под общото командване на генерал Никола Иванов, а решителния пробив на източния сектор е извършен под командването на генерал Георги Вазов, брат на Иван Вазов и генерал Владимир Вазов. Турция капитулира и подписва Лондонския договор съгласно, който българските тракийски земи в Одринско и Беломорие се освобождават и присъединяват към отечество България. От 20-те години на 20 век тракийските българи и българската общественост заедно с армията и църквата отбелязват тържествено в цялата страна 26 март като ден на Тракия. Постановление №62 от 2006 г. този ден е признат официално от българското правителство като ден на Тракия. На този ден се чества подвига на българските войни паднали край Одрин, както и почитта, и паметта към хилядите българи, тракийски бежанци намерили подслон в пределите на България и запазили родовата си памет. Благодаря ви.
Засл. Проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Григоров. Нека да пристъпим колеги, към разглеждане на предложението за дневен ред. Имате пред себе си проекта, така както е съгласуван с председателския съвет. Има ли желаещи да направят допълнение или изменение на така предложения дневен ред? Няма желаещи, нека да гласуваме проекта за дневен ред. Моля, процедура.
КВОРУМ – 40. С 40 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 882 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2014 г. на Общинския план за развитие на Община Русе 2014-2020 г.
2. К.Л. 875 Участие на Община Русе във Фонд „Общинска солидарност“-целева дейност към НСОРБ
3. К.Л. 900 Предложение за промяна предмета на дейност и структурата на Общинско предприятие „Паркстрой-Русе“ и ОП „Управление на общински имоти“ и произтичащите от това изменения и допълнения на техните Правилници за организацията, дейността и управлението
4. К.Л 901 Приемане на начален баланс при ликвидация на „Паркстрой“ЕООД, в ликвидация
5. К.Л. 877 Изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост
6. К.Л. 887 Предоставяне безвъзмездно право на управление върху общински имот, находящ се на бул. „Липник“№117, Източна промишлена зона на гр. Русе на Средношколско общежитие
7. К.Л. 888 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
8. К.Л. 890 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, гр. Русе, местност „Люляците 1, 2“
9. К.Л. 891 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в Източна промишлена зона на град Русе, бул. „България“
10. Изказване на Георги Манев – вх.№ 239/19.03.2015 г.
11. К.Л. 894 Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс с явно наддаване за учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Княжеска“№7
12. К.Л. 893 Придобиване право на собственост върху имот, държавна собственост, землището на гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, местност „Трансформатора“
13. К.Л. 889 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе и землището на село Басарбово
14. К.Л. 892 Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда върху нея, по реда на чл. 35/3/ЗОС , с. Николово
15. К.Л. 876 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
16. К.Л. 883 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2014 година
17. К.Л. 884 Приемане на средносрочна прогноза 2016-2018 г. – Местни дейности на Община Русе и приложения
18. К.Л. 899 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
19. К.Л. 885 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи съгласно чл. 40, а. 1 от ПМС №8/16.01.2015 г. от Бюджет 2015 година, утвърден с Решение на Общински съвет №1285/12.02.2015 г. – Приложение №17
20. К.Л. 886 Изменение на Решение №739 от 19.09.2013 г. на Общински съвет-Русе
21. К.Л. 895 Одобряване на споразумение за сътрудничество между Община Русе, Национален съюз на трудово-производителните кооперации, Регионален съюз на трудово-производителните кооперации-Русе и Трудово-производителните кооперации – „Прогрес“, „Солидарност“ и „Съгласие“
22. К.Л. 896 Разработване на проектно предложение на Община Русе по Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, Мярка 5 „Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.)
23. К.Л. 879 Годишен отчет за 2014 г. за изпълнение на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на англомерация Русе
24. К.Л. 880 Годишен отчет за 2014 г. за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе
25. К.Л. 897 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.156.458 в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“
26. К.Л. 898 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с номер 009032 в землището на гр. Мартен, местност „До село“
27. Изказване на Георги Манев – вх.№ 239/19.03.2015 г.
28. К.Л. 902 Изграждане на Мемориал на загиналите във войните за национално обединение в град Русе
29. К.Л. 878 Отпускане на персонална пенсия
30. Опрощаване на държавно вземане на Асен Стефанов Ангелов
31. Приемане план на заседанията на ОбС – Русе за второто тримесечие и месец юли на 2015 г.
32. Питания
33. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 146/20.02.2015 г.
34. Изказване на Иво Минчев – вх.№ 248/20.03.2015 г.
35. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 249/20.03.2015 г.
 

Файлове