Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТРУСЕ

Проведено на 16 февруари 2023 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 48. Отсъстваха Елеонора Николова, Марияна Иванчева и Стоян Христов. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Иво Пазарджиев: Стартираме проверка на кворума. Четиридесет и двама общински съветници са се регистрирали по електронна система. Имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам четиридесет и петото редовно заседание на Общински съвет – Русе. Преди да започнем нашата работа и колегите от групата на БСП раздадоха картички с апел, за който и аз апелирам да се включим за наш съгражданин. Получихте и на имейлите за една инициатива, която е по идея на общински съветници. Има урна в деловодството на Общински съвет за събиране на средства за пострадалите от земетресенията в Турция и Сирия. Който желае може да се включи с парична сума. Тя ще бъде изразходена по указание на БЧК и ще получите на имейлите си разходооправдателен документ, за това което е закупено с нея. Започваме с нашата работа. На основание чл.106, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация обявявам постъпилите питания. Старите, които не са отговорени на предишната сесия няма да ги обявявам, това е направено предишния път. Обявявам новите. Питане с Вх.№ 70/19.01.2023 г. от общинските съветници Елеонора Николова и Станимир Станчев, относно проведена обществена поръчка за избор на изпълнител за събиране на битови отпадъци на територията на тринадесет населени места, с писмен и устен отговор. Питане от общинския съветник Станимир Станчев, относно обществена поръчка с наименование „Текущи ремонти на сгради, постройки и съоръжения“. Питането е с писмен и устен отговор. Има и приложения към него. Питане от общинския съветник госпожа Елеонора Николова във връзка с възникнала опасност в Парка на възрожденците. Мисля, че става въпрос за разцепено дърво. То е само с писмен отговор. На госпожа Николова ще й връчим отговора като… Да, господин Станчев също може да го вземе. Това са новите питания. Старите от предишната сесия са обявени и ще се отговори в края на днешното заседание. Започваме с дневния ред. Имаме внесена една извънредна точка с Вх.№ 147/13.02.2023 г., относно даване на съгласие за промяна на предназначението на урегулиран поземлен имот и на сгради представляващи бивше ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Русе, в кв. „Средна кула“. Моето предложение е това да бъде Точка 1 в дневния ред. Следващото ми предложение е във връзка с допусната техническа грешка по време на заседанието на Председателски съвет, не беше разгледано заявление от господин Петър Иванов, който желае да направи изказване, което е във връзка с логото, девиза на герба на града и липсата на такова. Мотивирано е желанието за изказване, от обществена значимост е, така че с оглед на това, че нали на Председателския съвет не беше разгледано, аз ви моля да подкрепим това изказване. Всеки има право да изложи доводи пред Общинския съвет по обществено значими теми, така че то беше в срок депозирано, но не беше разгледано на Председателски съвет. Предлагам това да бъде тридесет и седма точка, последна. Други предложения по дневния ред? Господин Станимир Станчев, заповядайте.

Г-н Станимир Станчев: Уважаеми господин Кмет, уважаеми колеги, уважаеми гости, скъпи русенци. В унисон с традицията и с това, което сме обещали, че на всяка една сесия ще предлагаме за извънредна точка, за вкарване на точката за предсрочно прекратяване на Председателя. Правим го и този път. Мотивите са ясни, само че до сега не съм видял едни писмени мотиви, относно хората, които го отхвърлят на така наречения Председателски съвет. Първо. Второ, тъй като аз не можах да присъствам по лични причини на този Председателски съвет се обръщам към хората, които искат нещо да ми кажат, съм на разположение винаги да говорят с мен по въпроси, които ги касаят от този съвет.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря. Времето Ви изтече.

Г-н Станимир Станчев: И трето… Да, да, извинявайте, само едно изречение. И трето, и днес и предния път отново имаме извънредни точки в последния момент, което е още един допълнителен мотив към това, че председателя не е в състояние да организира административно своята работа. Благодаря ви.

Г-н Иво Пазарджиев: Не съм вносител на въпросните точки. Те са внесени съгласно Правилника за извънредни точки. Госпожа Биляна Иванова за… Обратно становище на госпожа Биляна Иванова. Заповядайте.

Г-жа Биляна Иванова: Уважаеми господин Председател, господин Кмет, уважаеми колеги, скъпи гости. Всеки един общински съветник, група, кмета включително, има право да внася за повторно разглеждане на точки, които не са били приети на предходно заседание на Общинския съвет и ако са мотивирани и основателни разбира се, няма нищо лошо в това. Вашето предложение обаче за нашата група, нито е мотивирано, нито е основателно и това го показа и предходното гласуване на Ваше предложение такава точка да бъде включена в дневния ред на заседанието. Явно е и от тогавашното гласуване, че мнозинството от общински съветници не смята, че е на лице необходимост да се сменя председателя. Такава необходимост обикновено е на лице, когато има промяна в мнозинството. Очевидно такава няма. За аргументите по същество мога да говоря много, но това не е предмет в момента на дебат, така че те са абсолютно несъстоятелни според нашата група, така че нашата група няма да подкрепи това предложение и приканвам останалите колеги също да не го подкрепят. Благодаря.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на госпожа Иванова. Друго по дневния ред? Няма. Започваме с първо гласуваме извънредната точка за даване на съгласие предназначението на урегулиран поземлен имот и сгради в кв. „Средна кула“ да бъде Точка 1. Гласуваме предложението. Системата е стартирана. Моля гласувайте.

КВОРУМ – 43. С 37 гласа „за”, 1 „против” и 5 „въздържали се” се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Следващото е за изказването на господин Петър Иванов, което е относно липсата на лого, девиз на герба на града. Гласуваме предложението за изказване. Като 37-ма точка.

КВОРУМ – 45. С 28 гласа „за”, 1 „против” и 16 „въздържали се” се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Третото предложение е на господин Станимир Станчев, относно влизането на точка в дневния ред за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общинския съвет. Секунда само да стартираме системата. Системата е стартирана. Моля да гласувате.

КВОРУМ – 43. С 17 гласа „за”, 25 „против” и 1 „въздържали се” не се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме дневния ред като цяло. Системата е стартирана. Моля да гласувате.

КВОРУМ – 44. С 40 гласа „за”, 1 „против” и 3 „въздържали се” се прие следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Даване на съгласие за промяна на предназначението на урегулиран поземлен имот и на сгради, представляващи бивше ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Русе, кв. „Средна кула“
 2. К.л.№ 1156 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 3. К.л.№ 1148 Провеждане на процедури за избор на проверители – регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските публични предприятия
 4. К.л.№ 1149 Решение за продажба чрез публичен търг на 101 940 броя поименни акции, собственост на Община Русе, представляващи 50% от капитала на „Сплендид“ АД
 5. К.л.№ 1150 Прекратяване на Договор за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе – разположени в Зона 1
 6. К.л.№ 1147 Приемане на Правилник за изменение на Правилника на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата
 7. К.л.№ 1151 Приемане на Годишен мониторингов доклад за изпълнение на дейностите за 2022 г. по Програмата за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите, на територията на община Русе (2022-2023), приета с Решение № 1011, с Протокол № 36/14.07.2022 г. на Общински съвет-Русе
 8. К.л.№ 1160 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот, находящ се в град Русе, ул. „Тракия“ №25, за нуждите на Обединено счетоводство „Социални дейности“
 9. К.л.№ 1161 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Христо Македонски“
 10. К.л.№ 1162 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на два броя гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Здравец“, ул. „Юндола“
 11. К.л.№ 1163 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в с. Червена вода, Община Русе, ул. „Хаджи Димитър“
 12. К.л.№ 1164 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи гаражи, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7
 13. К.л.№ 1165 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: с. Николово, Община Русе, ул. „Чипровци“ №20 по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 14. К.л.№ 1166 Промяна в списъците с общински жилища
 15. К.л.№ 1169 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 2,00 кв.м., които да се придадат към УПИ III – 4448, в кв. 408 по регулационния и кадастралния план на град Русе
 16. К.л.№ 1170 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти
 17. К.л.№ 1153 Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша
 18. К.л.№ 1154 Разходване на месечните отчисления по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г., съгласно разпоредбите на § 60, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
 19. К.л.№ 1167 Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 31.12.2022 г.
 20. К.л.№ 1145 Изменения и/или допълнения на нормативни актове на Общински съвет – Русе, предвиждащи актовете за установяване на административни наказания да се съставят и от звено „Общинска полиция“
 21. К.л.№ 1146 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
 22. К.л.1172 Приемане на Изменение на Обща схема на зона по чл. 7, ал. 1, т. 2 от наредба № 7 на Общински Съвет Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ на територията на Зона „А” от пл. „Батенберг“ до пл. „Свобода“ и специфични правила за приложението й
 23. К.л.1173 Приемане на Изменение на Обща схема на зона по чл. 7, ал. 1, т. 2 от наредба № 7 на Общински Съвет Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ на територията на Зона „Б” (пл. „Свобода) и специфични правила за приложението й
 24. К.л.1174 Приемане на Изменение на Обща схема на зона по чл. 7, ал. 1, т. 2 от наредба № 7 на Общински Съвет Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ на територията на Зона „В1” от пл. „Свобода“ до бул. „Цар Освободител“ и специфични правила за приложението й
 25. К.л.1175 Приемане на Изменение на Обща схема на зона по чл. 7, ал. 1, т. 2 от наредба № 7 на Общински Съвет Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ на територията на Зона „В2” от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Зайчар“ и специфични правила за приложението й
 26. К.л.№ 1155 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за ПИ с идентификатори 63427.152.16 и 152.18, местност „Нови Халваджи“, землището на гр. Русе, община Русе
 27. К.л.№ 1157 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно електро и водопроводно захранване и транспортен достъп до проектен ПИ 87700.25.140 в м. „Край село“, землище на с. Ястребово
 28. К.л.№ 1158 Одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ 47336.11.61 и 47336.11.58 в м. „Вехтите лозя“, землище на гр. Мартен
 29. К.л.№ 1159 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на ел. кабел за обект: „Вилна сграда-еднофамилна“ в ПИ 63427.169.863 в м. „Гълъбец“, землище на гр. Русе
 30. К.л.1171 Приемане на Декларация в подкрепа на Република България да бъде част от Шенген
 31. К.л.№ 1168 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2022 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2023 г.
 32. Питания
 33. Изказване от Стоян Велев – вх.№ 136/08.02.2023
 34. Изказване от Розмари Митковска – вх.№ 136/08.02.2023
 35. Изказване от Даниела Ялъмова – вх.№ 136/08.02.2023
 36. Изказване от Мариян Димитров – вх.№ 140/10.02.2023 г.
 37. Изказване на Петър Иванов

Файлове