Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 18 април 2019 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 47, отсъстваха: Богдан Донев, Венцислав Великов, д-р Теодора Константинова и чл.-кор. проф. Христо Белоев. Заседанието бе открито и ръководено от господин Димитър Кънчев.
Г-н Дим. Кънчев: Добро утро, колеги. Заповядайте да седнете по местата си. Ако обичате проверка на кворума. Имаме кворум, видимо има и повече присъстващи, така че откривам заседанието на общинския съвет. Искам първо преди гласуването на дневния ред има две неща да кажа. Едното е постъпило искане от общински съветник Емил Милушев за допусната фактическа грешка относно поправяне на допусната очевидна фактическа грешка при изготвянето на Протокол №44/21.03.2019 г. на Общински съвет – Русе, а именно като в текста на страница 32-ра, последното изказване вместо г-н Димитър Кънчев се запише Пламен Стоилов. Просто е допуснато в протокола се е записало два пъти Димитър Кънчев, Димитър Кънчев, едното е Пламен Стоилов точно на страница 32-ра. И второто нещо е искане от името на група за декларация. Заповядайте, г-н Ибрям.
Г-н Д. Ибрям: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, Декларация от група, от името на общински съветници от ПП „Движение за права и свободи“, относно процедура за почистване на канализационен колектор „България“ на ВиК ООД Русе. Уважаеми господин Председател , дами и господа, общински съветници, ние изразяваме своята загриженост и неудоволетворение от факта, че на свое заседание на Общински съвет Русе, на 21 март 2019 г. не одобрихте направените предложения за допълнителни мерки при почистването на канализационен колектор „България“ на ВиК ООД Русе. Предвид обстоятелството, че в този колектор се заустват като цяло единствено производствени отпадъчни води от редица предприятия в източна промишлена зона, е много вероятно наличните в него утайки да представляват или да притежават свойства на опасни отпадъци. В този процес създават предпоставки за допълнително замърсяване на околната среда, както и нерегламентирано депониране на отпадъци. Предполагаме, че причината поради, която не получихме вашата подкрепа, е непълната информация относно проведената процедура по обществена поръчка и всички последици, които произтичат от нейното изпълнение. Бихме желали да Ви напомним отново, че съгласно разпоредбите на чл. 10, ал. 2, чл. 10а, ал. 4 от Закона за водите, политиката в отрасъла се провежда от министъра на регионалното развитие, общинските съвети и кметовете на общини. Ние считаме с действията си, че ВиК нарушава нормите на екологичното законодателство също и Европейската Директива за водите. С цел опазване на компонентите на околната среда и недопускане на замърсяване, настояваме кмета на община Русе да осъществи правомощията си в областта на околната среда, съгласно разпоредбите на чл. 15. ал. 1, т. 9, чл. 148, ал. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда. Като за това предлагаме: задължително пробонабиране и лабораторни анализи на наличните в колектора утайки и установяване на техния състав от акредитирана лаборатория. Второ, да се даде информация за местонахождението на утайките, като: къде ще бъдат съхранявани до тяхното пълно събиране; къде и как ще бъдат транспортирани; какви последващи действия ще бъдат извършени с тях и каква технология ще бъде използвана предвид състава им съответно по-нататъшното им оползотворяване или обезвреждане. И последно, разходите по почистване на колектора да са изцяло за сметка на предприятията, които заустават в колектор „България“, а не за сметка на гражданите на Община Русе. Благодаря.
Г-н Дим. Кънчев: И аз благодаря. Преминаваме към дневният ред. Иска ли някой да вземе отношение по дневния ред? Ако няма да го гласуваме.
КВОРУМ – 45. С 45 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

ДНЕВЕН РЕД
1. К.Л. 1074 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост
2. К.Л. 1097 Вливане на „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД в „Общински транспорт Русе“ АД
3. К.Л. 1075 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с административен адрес: с. Ново село, ул. „Трети март“ №16, предмет на АОС №8183/20.04.2017 г.
4. К.Л. 1076 Даване съгласие за сключване от „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД на договор за кредит – тип овърдрафт
5. К.Л. 1077 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Стоян Заимов“ № 7
6. К.Л. 1078 Съгласие за продажба на общински терени от 1,56 кв.м. и 0,41 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ V-1359 и УПИ VI-1360 в кв. 3 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
7. К.Л. 1079 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Сандрово, общ. Русе, ул. „Ясна поляна“
8. К.Л. 1080 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на два броя гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Дружба 3, ул. „Стоян Михайловски“
9. К.Л. 1081 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на осем броя гаражи, върху имоти – частна общинска собственост, намиращи се в гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-юг“, ул. „Михаил Хаджикостов“ и бул. „Христо Ботев“
10. К.Л. 1082 Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №1064, прието с Протокол №43/21.02.2019 г. на Общински съвет – Русе
11. К.Л. 1083 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.771 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2: сутерена на сграда с идентификатор 63427.7.771.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, в полза на Общинско предприятие „Спортни имоти“
12. К.Л. 1092 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от масивна триетажна административна сграда – публична общинска собственост, находяща се в с. Ново село, Община Русе, ул. „Трети март“№16, 18
13. К.Л. 1093 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от полумасивна едноетажна сграда – публична общинска собственост – пенсионерски клуб, разположена в УПИ II – 119, от кв. 4, по плана на с. Просена, ЕКАТТЕ 58637, Община Русе, находяща се в с. Просена, Община Русе, ул. „Рила“ и ул. „Васил Левски“
14. К.Л. 1094 Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Център Динамика“
15. К.Л. 1095 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
16. К.Л. 1096 Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на терени – общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти – зарядни колонки за електрически превозни средства
17. К.Л. 1084 Членство на Община Русе, за нуждите на общинско предприятие (ОП) „Обреден дом – Русе“ в „Сдружение на Обредните домове в Република България“
18. К.Л. 1099 Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 година
19. К.Л. 1100 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал.1 от ПМС №344/21.12.2018г. от Бюджет 2019 година, утвърден с Решение на Общински съвет №1060, прието с Протокол №42/05.02.2019г.- Приложение № 18
20. К.Л. 1085 Одобряване на споразумение за асоциирано партньорство в Национална научна програма „Нисковъглеродна енергетика за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС) между Българска академия на науките (водещ партнъор) и Община Русе (асоцииран партнъор)
21. К.Л. 1087 Приемане на Годишен план на дейностите за 2019 г. в изпълнение на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2017-2019)
22. К.Л. 1088 1. Приемане на промяна във вида и нови социални услуги с актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе 2016-2020 г. 2. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – Планов период 2019 г. и прогноза за 2020 г., в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.)
23. К.Л. 1098 Премахване на сгради с идентификатори 63427.8.1199.1, 63427.8.1199.2 и 63427.8.1199.3 по КККР на гр. Русе, намиращи се в поземлен имот с административен адрес: гр. Русе, бул. „Липник“№121
24. К.Л. 1086 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване на базова станция в имот с идентификатор 63427.158.1928 в м. „Камусчията“, землище на гр. Русе
25. К.Л. 1089 Даване за Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на новообразуван имот № 503.2137, находящ се в местността „Дрибак 1,2“, с. Николово, община Русе
26. К.Л. 1090 Даване за Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на новообразуван имот № 503.2148, находящ се в местността „Дрибак 1,2“, с. Николово, община Русе
27. К.Л. 1091 Даване за Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.654, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
28. К.Л. 1101 Създаване на работна група
29. Питания на общински съветници
30. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 235/12.04.2019 г.
 

Файлове