Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 17 ноември 2022 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 51. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Иво Пазарджиев: Колеги, моля заемете местата си. Часът е 09:06, стартираме проверка на кворума. Четиридесет и осем общински съветници са се регистрирали по електронна система. Имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам четиридесет и първото редовно заседание на Общински съвет – Русе. Преди да започнем нашата работа, имам един повод и приятно задължение да поздравя рожденика днес – господин Александър Неделчев. Да му пожелая много здраве (аплодисменти от зала), лични и професионални успехи. Заповядайте, господин Неделчев. Уважаеми колеги, на основание чл.106, ал.1 от нашия Правилник, обявявам постъпилите питания за настоящата сесия. Питане с Вх. № 888/07.11.2022 г. от общинският съветник Траян Тотев във връзка с работата на детските ясли и енергийната ефективност. Питане с Вх. № 908/11.11.2022 г. от общинският съветник Орлин Дяков във връзка с Доклад на Министерството на финансите публикуван в медиите. Питане с Вх. № 895/10.11.2022 г. от общинският съветник Нора Стоянова във връзка с дейностите на комунални услуги. Питане с Вх. № 903/11.11.2022 г. от общинският съветник Асен Даскалов относно състояние на гробищните паркове в Община Русе. Питане от общинският съветник Стоян Христов относно, така е озаглавено от него „Загуба на близо 4 милиона лева за реконструкция на сградата на бившия Дом на учителя“. Всички питания са с писмен и устен отговор, така че съгласно разпоредбата на чл.109, писмените отговори ще бъдат връчени след като приключи процедурата по чл.108 от нашия Правилник. Започваме с дневния ред. Имам няколко предложения, по отделно ще ги представя. Първата точка е, нещо което вече се превръща в традиция, като Точка 1 да приемем изслушване на управителя на ВиК ООД гр. Русе господин Илиан Милев, във връзка с продължаващите дейности по ВиК цикъла. Другото ми предложение е във връзка с извънредните точки, които постъпиха. Предлагам Илиан Милев да бъде първа точка, изслушването му. Извънредна точка с Вх. № 921/15.11.2022 г. относно извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциaцията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе, насрочено за 16.12.2022 г. (петък) от 11:00 часа и резервна дата за заседанието на 20.12.2022 г. (вторник). Предлагам това да бъде втора точка. И третото ми предложение е да бъде включена извънредна точка, това е предложението с Вх. № 927/16.11.2022 г. относно продажба на поземлен имот с посочен идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, частна общинска собственост по реда на чл. 22 а, ал.1, т.2 от Закона за насърчаване на инвестициите. Това предлагам да бъде включено като Точка № 3. Има ли други предложения по дневния ред? Госпожа Елеонора Николова, заповядайте.

Г-жа Елеонора Николова: Уважаеми господин Кмет, уважаеми господин Председател, уважаеми колеги. Предлагам като точка в дневния ред да се включи…, как да се изразя, „задържаната“ или „арестувана“ наша точка, която ние внесохме и която Председателския съвет извади от дневния ред. Предлагам тя да стане също точка от нашето заседание. Благодаря ви.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на госпожа Николова. Господин Иван Иванов за обратно мнение.

Г-н Иван Костадинов Иванов: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кмете, уважаеми колеги общински съветници, дами и господа. Предлагам да не включваме тази точка в дневния ред на днешното заседание. Какви са моите аргументи и мотиви. Чл. 24 от ЗМСМА казва, чл.24. Повтарям го, защото вчера в жалбата на колеги от СДС до Министър-председателя и до Президента е записано чл.21, той няма (не се чува) да бъде с ал.3, има да се чудят от какво се жалвате. Правомощията на Председателя на Общинския съвет се прекратяват предсрочно при подаване на оставка. Нашия председател не знам да е подавал оставка. Точка 2: „Трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с Решение на общинския съвет“. От къде можем да изсмучем от пръстите си, за да кажем, че председателят три месеца не си изпълнява задълженията. Точка 3: „Влизане в сила на Акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. Това не е факт, т.е. нямаме нито една от трите хипотези, при които може да бъде освободен председателя. Тази точка противоречи на закона, но аз не съм юрист, за да имам такива претенции. Не се съобразявам и с писмото на Областния управител, който колегиално ни казва, че предложението противоречи на закона. Вярвам на нашите юристи в нашата комисия ЗОРС. Те се произнесоха и го казаха категорично. Непочтено е, както е вчерашната жалба на колегите от СДС да се напише, че „Председателят не е включил точката в дневния ред“. Много добре знаят, тъй като присъстваха. Председателят беше я включил, със свое Решение Председателския съвет я отхвърли, с тези аргументи, които споменах. Какво всъщност направи Председателят по Вашето предложение за провеждане на извънредна сесия по въпроси, които не са от компетентността на Общинския съвет и на Кмета. Ами, свика сесията и беше там. Голямото му престъпление според Вас е, че е организирал обществено обсъждане по същите проблеми, заедно с Кмета. Не мога да повярвам на ушите си, че вие сте против провеждането на обществени обсъждания. Всъщност мога да повярвам, защото на всички предишни обществени обсъждания вас ви нямаше, нямаше ви и на това, на което присъстваха над 100 русенци и беше дадена много полезна информация. Ние не дойдохме, защото не искахме да участваме в „предизборната ви кампания“, извинявайте.

Г-н Иво Пазарджиев: Времето, господин Иванов.

Г-н Иван Костадинов Иванов: Само, завършвам господин Председател. Само трябва да се подчертае, че непровеждането на сесията не се дължи на Председателя. Със същите мотиви може да поискате и нашата оставка и нашето освобождаване като общински съветници, т.е. без мотиви. Друго ме тревожи, господин Председателю. В тази зала има колеги, които са предлагали много предложения в интерес на русенци. На първо мислене се сещам за колегите от „Патриотите – ВМРО“, които искаха да стимулираме раждаемостта в нашия град. Кмета прие предложението и вече втора година, русенските млади семейства, които създават второ дете и трето, ако са близнаци получават.

Г-н Иво Пазарджиев: По същество, ако може.

Г-н Иван Костадинов Иванов: Колегите от групата на „БСП за България“ предложиха да се стимулират младите хора за посещение в културните институции. Кмета го прие и това се случи.

Г-н Иво Пазарджиев: Времето, господин Иванов.

Г-н Иван Костадинов Иванов: Какво предложихте полезно вие, колеги от СДС? Нямам такъв спомен. Винаги контра на предложенията на Кмета. Винаги съшити с бели конци аргументи, които да покажат, че вие сте против.

Г-н Иво Пазарджиев: Времето, господин Иванов.

Г-н Иван Костадинов Иванов: Извинявайте, колеги. Когато говорим за важни въпроси, трябва да си кажем нещата. Вие днес искате освобождаването на Председателя (шум от зала). Може ли…

Г-н Иво Пазарджиев: Моля за тишина. Господин Иванов, ориентирайте се.

Г-н Иван Костадинов Иванов: Господин Председател, приключвам. Моля ви да няма шум в залата.

Г-н Иво Пазарджиев: Моля Ви.

Г-н Иван Костадинов Иванов: Искам да ви кажа, да ви питам, за кого ще бъде полезно това? За хората от Мартен, от Дружба, за възрастните хора, за младите хора? Ставате безполезни. Не за нас. На мен дори ми е интересно, какво ще измислите ново да гласувате „против“. Ставате безполезни за русенци. Благодаря ви за вниманието.

Г-н Иво Пазарджиев: Да, благодаря, господин Иванов. Няма, реплики не може тук (шум от зала). Господин Станчев, чл. 83, когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник в рамките на…, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда. Така че, почваме по дневния ред. После имате възможност, от името на група, както решите. Така, гласуваме извънредната точка като Точка 1. Предложение за изслушване на господин Илиан Милев.

КВОРУМ – 48. С 45 гласа „за”, 0 „против” и 3 „въздържали се” се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Извънредна точка с Вх. № 921 относно извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциaцията по водоснабдяване и канализация. Гласуваме като втора точка. С 49 „за”, 0 „въздържали се” и 1 „против”, предложението се приема (шум от зала). Нека да извършим прегласуване на точката, заради… Господин Смилов погрешно…Заради системата и за правилното записване в системата, нека да прегласуваме точката. Гласуваме, колеги. Работи ли? М…Нещо имаше проблем с това, гласуването не беше извършено. Прегласуваме. Не успя да се случи гласуването. Прегласуваме, колеги. Точка 2, извънредната с Вх. № 921.

КВОРУМ – 48. С 48 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Извънредната точка с Вх. № 927 относно продажба на поземлен имот като Точка 3. Гласуваме.

КВОРУМ – 50. С 50 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: И гласуваме предложението на СДС, относно прекратяване предсрочно правомощията на Председателя на Общинския съвет. Само да го въведат в системата. Гласуваме, колеги.

КВОРУМ – 50. С 19 гласа „за”, 31 „против” и 0 „въздържали се” не се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме дневния ред като цяло.

КВОРУМ – 49. С 35 гласа „за”, 2 „против” и 12 „въздържали се” се прие следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изказване на инж. Илиан Милев
 2. Извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциaцията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе, насрочено за 16.12.2022 г. (петък) от 11:00 часа и резервна дата за заседанието на 20.12.2022 г. (вторник)
 3. Продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.85.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе – частна общинска собственост по реда на чл.22 а, ал.1, т.2 от Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/
 4. К.л.№ 1037 Допълване на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Независимост“ №2, предмет на АЧОС №6867/25.01.2013 г.
 5. К.л.№ 1038 Решение за приватизация чрез търг на застроен поземлен имот в град Русе, местност „Слатина“, Индустриален парк – Русе, предмет на АОС №6125/10.11.2009 г.
 6. К.л.№ 1039 Решение за приватизация чрез търг на застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.89, с адрес град Русе, местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе, предмет на АОС №7318/29.07.2014 г.
 7. К.л.№ 1040 Решение за приватизация чрез търг на застроен поземлен имот с адрес: с. Червена вода, Община Русе, предмет на АОС №5410/13.05.2008 г.
 8. К.л.№ 1041 Увеличаване капитала на „Общински пазари“ ЕООД
 9. К.л.№ 1036 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2021 г.
 10. К.л.№ 1060 Съгласие „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД да реализира проект за закупуване на медицинска апаратура и съпътстващите разходи за СМР чрез финансиране от Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК ЕАД
 11. К.л.№ 1029 Одобрение на Споразумение между Община Русе и Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „д-р Димитър Граматиков“ – Русе ЕООД за съфинансиране на дейности по проект „Строително-монтажни работи за създаване и оборудване на изолирани помещения за пациенти с COVID-19“
 12. Упълномощаване на представител на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе
 13. К.л.№ 1049 Продажба на енергиен обект, собственост на Община Русе
 14. К.л.№ 1050 Прехвърляне на общински части, представляваща придаваеми терени от 24 кв.м. и 8 кв.м. по улична регулация, срещу част от 3 кв.м. от ПИ №501.118 /УПИ XI-118/ – частна собственост към ПИ №501.452 – ул. „Стара планина“, кв. 12, село Долно Абланово, Община Русе
 15. К.л.№ 1051 Прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба върху съсобствения с Община Русе поземлен имот с идентификатор 63427.6.331 по КККР на гр. Русе, с адрес гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-Север“, ул. „Зорница“, по реда на 36, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост
 16. К.л.№ 1052 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, ул. „Страхил войвода“ №8
 17. К.л.№ 1053 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47366, Община Русе, местност „Вехтите лозя“
 18. К.л.№ 1054 Учредяване безвъзмездно право на управление на Министерството на труда и социалната политика върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Русе, бул. „Ген. Скобелев“ №45, за срок от 5 (пет) години
 19. К.л.№ 1055 Учредяване възмездно право на пристрояване към сграда частна собственост, в имот частна общинска собственост
 20. К.л.№ 1044 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Шахматен клуб Дунав-1931“
 21. К.л.№ 1045 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Зелена ваканция-БТБ“
 22. К.л.№ 1030 Условия за закупуване на дървесина от склад, добита в горски територии, собственост на Община Русе, за 2022 г. по реда, предвиден в Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползване на недървесни горски продукти
 23. К.л.№ 1031 Утвърждаване на маршрутни разписания по междуселищните линии от Общинската транспортна схема. Определяне на автогара на територията на гр. Русе за начална, междинна и крайна спирка по маршрута на автобусните линии. Определяне на линии и курсове за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица
 24. К.л.№ 1032 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 25. К.л.№ 1033 Удостояване на именития русенски хоров диригент Антоний Николов Тодоров със званието „Почетен гражданин на Русе“ – посмъртно
 26. К.л.№ 1046 Осигуряване на материална база за предоставяне на социална услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа“
 27. К.л.№ 1047 Кандидатстване на Община Русе по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по ПРЧР 2021-2027, за конкретни бенефициенти /КБ/
 28. К.л.№ 1057 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2022 година
 29. К.л.№ 1058 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2022 г.
 30. К.л.№ 1059 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 35 ал.1, т.2 от ПМС №31/17.03.2022г. от Бюджет 2022 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 898, прието с Протокол №33/26.04.2022г.- Приложение № 18
 31. К.л.№ 1043 Допълнение на Правила и нормативи за прилагане на ОУПО – Русе
 32. К.л.№ 1034 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на ел. кабел НН до ПИ 63427.153.2098 в м. „Караач“, землище на гр. Русе
 33. К.л.№ 1035 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 63427.149.808 и 63427.149.809 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Касева чешма“, гр. Русе
 34. К.л.№ 1048 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.184.31 находящ се в местност „Над линията“, землището на гр. Русе, община Русе
 35. К.л.№ 1056 Създаване на работна група
 36. Питания
 37. Изказване на Тодор Савов – вх.№898/2022 г.
 38. Изказване на Мариян Димитров – вх.№899/2022 г.

Файлове