Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 20 юни 2019 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 45, отсъстваха: Венцислав Великов, Велизар Павлов, Веселко Цветков, Веселин Велчев, Ивета Георгиева и Мирослав Славчев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев.

            Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля за тишина. Стартирана е проверка. 37 общински съветници са регистрирани с устройствата. Видимо има повече в залата. Откривам редовното заседание на Общинския съвет. В началото на заседанието една приятна изненада, тук при нас са ученици от Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ – 4ЕТНО или от етно идва вероятно. Пред вас има едни брошурки, с които те ни канят на тяхно представяне, дебютен спектакъл, който ще бъде на 27-ми юни и желаят да ни поздравят с едно изпълнение в началото на сесията. Заповядайте. Да, благодарим за великолепното изпълнение и да пожелаем след дебютния спектакъл много успехи. По дневният ред преминаваме така, както вие сте го получили. Имаме 3 питания, едно от Пламен Рашев, от Александър Неделчев две, изказване на Милка Балабанова и две от Мариян Димитров. Постъпило е предложение за извънредна точка за Изменение на Решение 894 от 21.06.2018 г. По дневният ред? Няма. Постъпилата извънредна точка ще бъде като последна преди питанията. Има ли някакви съображения? Няма. Гласуваме дневния ред.

КВОРУМ – 42. С 42 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.Л.1130 Изменение и допълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ – гр. Русе, 2014 – 2020 г.
 2. К.Л. 1109 Подновяване договорите за управление на общинските търговски дружества-лечебни заведения „Диагностично консултативен център 1 – Русе“ ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД и „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД
 3. К.Л. 1110 Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот с идентификатор 63427.11.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 1938 кв.м. и построената в него едноетажна масивна комбинирана сграда „Баня-фурна“, със застроена площ 339 кв.м. с адрес град Русе, кв. ДЗС, ул. Чинар, предмет на АОС №7180/14.02.2014 г.
 4. К.Л. 1118 Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Общината, в съсобствен недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, ул. „Мими Балканска“ №15
 5. К.Л. 1119 Учредяване възмездно право на пристрояване и възмездно право на надстрояване на сграда с адрес ул.“Йосиф Дайнелов“ №11, гр. Русе
 6. К.Л. 1120 Учредяване възмездно право на пристрояване на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков-Русе” ЕООД, за изграждане на асансьор.
 7. К.Л. 1121 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба“ – 2, ул. „Йосиф Цанков“ №65 А
 8. К.Л. 1122 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Мадара“
 9. К.Л. 1123 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: с. Николово, Община Русе, ул. „Хан Кубрат“, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 10. К.Л. 1124 Промяна в списъците с общински жилища
 11. К.Л. 1125  Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе
 12. К.Л.1126 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – публична   общинска собственост за поставяне на автомат за топли и безалкохолни  напитки 
 13. К.Л. 1113 Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Русе
 14. К.Л. 1114 Определяне на начални продажни цени и начин за продажба на дървесина от горски територии – общинска собственост за 2019 г.
 15. К.Л. 1115 Отдаване под наем на горски територии, собственост на Община Русе, като специализирана фуражна база за изхранване на дивеча, в полза на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат
 16. К.Л. 1117 Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 година
 17. К.Л. 1107 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на територията на Община Русе
 18. К.Л. 1108 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите за местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
 19. К.Л. 1111 Даване на съгласие за издаване на  запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”попроект „Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания /съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността/ на територията на Община Русе:
 20. един център за грижа за лица с психични разстройства;
 21. един център за грижа за лица с различни форми на деменция“, по сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0025-C01.
 22. К.Л.1127 Изменение в т. 1 от Решение № 946, прието с Протокол № 37 от 13.09.2018г. във връзка с  Поемане на дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект “Развитие на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе – Гюргево с Паневропейски транспортен коридор № 7”, Акроним BETTER CONNECTED EUROREGION RUSE-GIURGIU, с код 15.1.1.041/ROBG-130 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020
 23. К.Л.1128 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“
 24. К.Л.1129 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
 25. К.Л. 1116 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.107.38, находящ се в местността „ГАРВАН БЮЛЮК“, гр. Русе
 26. К.Л. 1112 Приемане на дарение и разпореждане с имот публична общинска собственост
 27. Избиране на комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад с предложение до Общински съвет – Русе за лица, които ще се предложат за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе
 28. Изменение на Решение №894, прието с Протокол №35/21.06.2018 г. на Общински съвет – Русе, във връзка с процедурата по анексиране на подписан Договор за финансиране на проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“ по програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“
 29. Питания
 30. Изказване на Милка Балабанова – 348/2019 г.
 31. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 359/2019 г.
 32. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 360/2019 г.

Файлове