Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 21 февруари 2019 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства Венцислав Великов. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Колеги, моля за тишина, заемете места в залата. Стартираме проверка на кворума. Моля, регистрирайте се с устройствата и запазете тишина. 41 общински съветници са се регистрирали, видимо има в залата повече, имаме необходимия кворум. Откривам редовното заседание на общинския съвет. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Моля за тишина. Постъпила е извънредна точка, проектно предложение на Агенция пътна инфраструктура по ОП „Региони в растеж“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и предлагам тази точка да стане като първа от дневния ред, тя не е някаква спорна. По дневният ред относно точка 24-та, решение по подписка, съдържаща предложение за провеждане на Местен референдум има постъпила молба от инициативния комитет за провеждане на референдума чрез Бойко Никифоров, относно нарушение на предписаната в закона процедура за разглеждане на предложението за провеждане на референдум. Ще прочета част от това, съгласно чл. 30, ал. 2 от закона постоянните комисии и кмета са длъжни да обсъдят предложението и да представят становищата си не по-късно от 3 дни преди заседанието на общинския съвет. В указаният от закона срок не е проведено заседанието на постоянната комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, поради което процедурата по вземане на решение е незаконосъобразна. Предвид обстоятелството, че проверката на подписката в ГРАО е продължила 19 дни и в този срок не тече 1-месечния срок за решение на общинския съвет, същия е 13.март.2019 г. и на горното основание заседанието на общинския съвет за приемане за провеждане на референдум да бъде отложено и да бъде изпълнено условието на закона. Тоест, поради това, че не е гледано в комисия постоянна е незаконосъобразно, да го отложим и до 13 март да проведем извънредна сесия. Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество към Общински съвет – Русе е създадена в изпълнение на Закона за противодействие на корупцията и да не го казвам до края. Правомощията на тази комисия са изброени изчерпателно в специалния закон, свързани са изключително с дейностите по приемане на декларации и установяване на конфликт на интереси на определените със закона лица. Сред тези правомощия не е даване на становища по предложения за местен референдум. Това е комисия със специфичен статут. За сведение имаме още една постоянна комисия, която има такъв специфичен статут и тази, и другата комисия, по етика е другата, те не вземат отношение по въпросите, които се разглеждат на сесиите на общинския съвет. В тази връзка няма да направя предложение за отпадане на точката, поради незаконосъобразност и дадох разяснения по това. По дневният ред има ли други? Не виждам. С предложението за допълнителната точка, която да мине като 1-ва гласуваме дневния ред.
КВОРУМ – 45. С 45 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

ДНЕВЕН РЕД

1. Проектно предложение на Агенция „Пътна инфраструктура“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ процедурата: BG16RFOP001-7.001 ”РЕГИОНАЛНИ ПЪТИЩА“
2. К.л.1044 Допълване на Годишния план за работа по приватизация през 2019 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: с. Ново село, ул. „Трети март„№ 16, предмет на АОС №8183/20.04.2017 г.
3. К.л.1045 Съгласие за продажба на общински терен от 25 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XI-1725 в кв. 26 по регулационния план на село Николово, Община Русе
4. К.л.1046 Прехвърляне на общинска част, представляваща придаваем терен от 23,279 кв.м. по дворищна регулация, срещу част от 15,098 кв.м. и 8,453 кв.м. от УПИ XIII-6-частна общинска собственост към УПИ XIV-5 и ПИ №0.996 – улица „Боримечка“ в кв. 1 по плана на село Басарбово, Община Русе
5. К.л.1047 Утвърждаване списъци на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
6. К.л.1048 Докладна записка от изпълнителния директор на „Общински Транспорт Русе“ АД за необходимостта от терен за ново транспортно-ремонтно депо
7. К.л.1049 Инвестиции за извършване втори етап от изграждане на покрит базар за промишлени стоки на Централен общински пазар и изграждане на три магазина за пазарна търговия в гр. Мартен
8. К.л.1038 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, находяща се в гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане“№86
9. К.л.1039 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе
10. К.л.1034 Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект прилежащ към спортна площ – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти“
11. К.л.1035 Определяне на начална наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на част от терен с площ от 6630.00 кв.м., представляващ реално обособена част от ПИ с идентификатор № 63427.7.771 ведно със сгради с идентификатор № 63427.7.771.1 с площ от 96.00 кв.м , № 63427.7.771.2 с площ от 449.00 кв.м.
12. К.л.1040 Определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, като спортно игрище, с адрес гр. Русе, ул. „Петрохан“ и ул. „Юндола“, предмет на АЧОС №5551/09.10.2008 г.
13. К.л.1043 Приемане на годишен план за ползване на дървесина в горски територии – общинска собственост за 2019 г.
14. К.л.1042 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2018 година
15. Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал.1 от ПМС №344/21.12.2018г. от Бюджет 2019 година, утвърден с Решение на Общински съвет №1060, прието с Протокол №42/05.02.2019г.- Приложение № 18
16. К.л.1030 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе /НФПРСКСДОР/
17. К.л.1041 Кандидатстване по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
18. К.л.1036 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г.
19. К.л.1037 Приемане на бюджет и насоки за работа на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2019 г.
20. К.л.1032 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – водопроводно отклонение и ел. захранване за имот с идентификатор 63427.316.200 в м. „Гърков дол“, землище на гр. Русе
21. К.л.1033 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – водопроводно отклонение и ел. захранване за имот с идентификатор 63427.220.37 в м. „Бъзов дол“, землище на гр. Русе
22. Изказване на Бойко Никифоров – вх.№ 95/2019 г.
23. Изказване на Даян Тачев – вх.№ 96/2019 г.
24. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 99/2019 г.
25. Решение по подписка, съдържаща предложение за провеждане на местен референдум на територията на Община Русе, постъпила с вх.№ 49/25.01.2019
26. Питания
27. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 60/2019 г.

 

Файлове