Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 21 март 2019 година, начало 09:00 часа

 От общо 51 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха: Веселин Велчев, Елка Симеонова и Теодор Георгиев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля, заемете места в залата. Да стартираме проверка на кворума. 38 общински съветници са се регистрирали с устройства, видимо имаме повече в залата, има кворум. Откривам заседанието на Общинския съвет. По дневният ред, по дневния ред точките, така, както са записани предварително в обявения дневен ред, към тях две допълнителни точки, за които получихте материали. Едната е за Общото събрание на ВиК, което е насрочено за следващата седмица, трябва да вземем решение. И втората е за почистване на канализационен колектор „България“ на ВиК ООД, това е от Дауд Ибрям внесено. Две допълнителни точки. Питанията на общински съветници, имаме три питания, от Траян Тотев и от Никола Михайлов, които ще вземат отношение от трибуната и на Пламен Рашев, който изисква само писмен отговор. Така, по дневният ред има ли някакви предложения други? Да, Емил Милушев.
Г-н Ем. Милушев: Уважаеми колеги, виждам, че в проекта за дневния ред точка 20 и точка 25 са изказвания на господин Мариян Димитров. Предлагам тези две точки като негов изказвания да бъдат преместени в края на дневния ред, след питанията на общинските съветници. Правилникът позволява това, тъй че предлагам промяна в дневния ред в този смисъл. Благодаря.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря, в заявленията, които бяха …, които постъпиха беше поставено от Мариян Димитров желанието да бъде по точките, което означава, че преди точката да бъде поставено. На обсъждането в председателския съвет на две се разделиха мненията, по равно почти, затова и така са поставени. Само за информация, че и в председателски съвет нямахме еднозначно становище по въпроса. Други? Няма, той Мариян Димитров сега пристига и не е чул разискването, но няма значение. По постъпилото предложение от Емил Милушев за изместване на точките в края, тоест след питанията на общински съветници, който е съгласен с предложението …, тоест да гласуваме това предложение.
КВОРУМ – 46. С 27 гласа „за”, 12 „против” и 9 „въздържали се” се прие предложението.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Нещо друго по дневният ред? Гласуваме като цяло дневния ред с постъпилите две извънредни точки, които ще бъдат преди питанията на общинските съветници. Гласуваме дневният ред.
КВОРУМ – 46. С 46 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД
1. К.Л. 1054 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
2. К.Л. 1058 Откриване на процедура за приватизация на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.2570.5.63, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, бул. „Гоце Делчев“№22, блок 5, вход 1, етаж 1, предмет на АОС №8581/14.05.2018 г.
3. К.Л. 1059 Избор на Управител на „Общински пазари“ ЕООД
4. К.Л. 1062 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Хайдук дере“, землище на гр. Русе
5. К.Л. 1063 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „Източна промишлена зона“ по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост
6. К.Л. 1069 Приемане на решение на едноличния собственик на капитала на „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД, ЕИК 117527022, за придобиване на собствеността спрямо поземлен имот с идентификатор 63427.5.252 по КККР на гр. Русе по давност
7. К.Л. 1060 Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, ул. „Братя Миладинови“ №37, бивше ОУ „Пейо Яворов“
8. К.Л. 1061 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи площ над 3,00 кв.м. на територията на град Русе
9. К.Л. 1068 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе
10. К.Л. 1050 Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша
11. К.Л. 1052 Изменение в Правилника за организацията, дейността и управлението на Общински предприятие „Паркстрой-Русе“
12. К.Л. 1066 Одобряване на споразумение за партньорство по проект LIFE “Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“
13. К.Л. 1067 Годишен отчет за 2018 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Русе 2017-2020 г.
14. К.Л. 1070 Приемане на Бюджетна прогноза 2020-2022 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
15. К.Л. 1071 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2019 година
16. К.Л. 1072 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал.1 от ПМС №344/21.12.2018г. от Бюджет 2019 година, утвърден с Решение на Общински съвет №1060, прието с Протокол №42/05.02.2019г.- Приложение № 18
17. К.Л. 1057 Решение за даване на съгласие на Община Русе, за кандидатстване с проект, по Наредба №2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителство и ремонт на спортни обекти и съоръжения на Министерството на младежта и спорта
18. К.Л. 1053 Приемане на изменения и допълнения на Правилата за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе
19. К.Л. 1051 Приемане на Правилник на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата и други културни събития
20. К.Л. 1073 Даване на съгласие за спонсориране на ФК „ДУНАВ-2010-РУСЕ“ от Община Русе
21. К.Л. 1055 Одобряване на Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на зона „А“ по ул. Александровска“ – гр. Русе /от площад „Свобода“ до площад „Батенберг“ – актуализация 2018 г., съгласно Наредба №7 на Общински съвет – Русе
22. К.Л. 1064 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.505, находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе
23. К.Л. 1065 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.156.720, находящ се в местността „Под Левента“, гр. Русе
24. К.Л. 1056 Създаване на работа група, която да подготви проект на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе
25. Приемане план за заседанията на ОбС – Русе за периода от април до септември на 2019 г.
26. Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
27. Почистване на канализационен колектор „България“ на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
28. Питания на общински съветници
29. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 160/15.03.2019 г.
30. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 159/15.03.2019 г.

Файлове