Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 16 март 2023 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 48. Отсъстваха Веселин Велчев, Д-р Теодора Константинова и Акад. Христо Белоев. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Иво Пазарджиев: Моля общинските съветници да заемат местата си. Уважаеми колеги, стартираме проверка на кворума. Четиридесет и двама общински съветници са се регистрирали по електронна система. Имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам четиридесет и шестото редовно заседание на Общински съвет – Русе. Уважаеми дами и господа, напусна ни видна русенска личност Арх. Цвети Русинов. Той беше главен архитект на Община Русе в първите години след промените. Впоследствие в мандата 2007-2011, 2011-2015 година беше общински съветник. Човек с изключително ярка гражданска позиция и обществени ангажименти, изключително много реализирани проекти от негова страна. Моля с едноминутно мълчание да почетем паметта му (едноминутно мълчание в памет на Арх. Цвети Русинов). Благодаря. Започваме с нашата работа. Съгласно нашия Правилник, обявявам, че има промени в групите общински съветници. Получено е уведомление от господин Илиян Илиев, който уведомява, че съгласно чл.38, ал.2 от нашия Правилник напуска групата на ГЕРБ и ще работи като независим общински съветник. На основание чл.106, ал.1, обявявам постъпилите питания за настоящата сесия. Питане от общинският съветник господин Косю Станев във връзка с реализираната програма „Културен чек“ с писмен и устен отговор. Питане от общинският съветник Станимир Станчев във връзка с ремонт на хангарите на Гребната база в с. Николово, с писмен и устен отговор. Питане от общинският съветник Нора Стоянова във връзка с извършени сделки за продажба по Закона за общинската собственост. Тя ми заяви, че иска само устен отговор, така че… Само писмен, извинявам се, отговор, така че й връчвам писмения отговор. Всички останали питания ще бъдат връчени отговорите след завършване на процедурата по чл.108. Уважаеми колеги, съгласно така и до някъде имаме и така традиция след „Водния цикъл“, който се реализира в град Русе, на тази сесия е поканен господин Драгомир Друмев от ВиК, който при ваше желание да даде информация за етапа от реализацията на проекта, както и да му бъдат зададени въпроси от общински съветници, ако има такова желание. Аз предлагам преди първа точка да дадем думата на господин Друмев, след което да се даде възможност на съветниците да поставят въпроси. Както и също предлагам изказването на господин Мариян Димитров, който виждам, че е в залата да бъде непосредствено преди това, за да има възможност и той да зададе въпроси на които да получи отговори от господин Друмев. Има още едно питане по отношение на ВиК цикъла от госпожа Даниела Ялъмова, която обаче не я виждам в залата. Така че моето предложение е това. Има внесено друго предложение за извънредна точка, но аз ще дам думата на вносителят по дневния ред да си го мотивира. По дневния ред, колеги? Госпожа Наталия Кръстева като вносител на извънредна точка ще направи предложение.

Г-жа Наталия Кръстева: Уважаеми колеги, на предходната сесия го направихме като изказване от името на група. Подчертавам, че и този път съобразно Правилника за дейността на общинския съвет, вчера в рамките до обяд, формален вносител на предложението съм аз. Изцяло се поддържа от групата на ГЕРБ в местния парламент и тъй като на предходната сесия то не беше надлежно внесено, този път сме го направили с проект за решение, с което се обръщаме към всички наши колеги с апел да го подкрепят да влезе в дневния ред и по този начин Община Русе по подобие на много други български общини да задели необходимите средства от общинския бюджет, с които да подпомогнем нашите съседи. Независимо, че мина доста дълго време, аз предполагах, че общината сама ще направи такова предложение. Затова го правим ние. Пак казвам, тук не става дума за апел към всеки един от нас. Всеки един от нас е направил своя дан. Предния път имаше доста разисквания. Този път конкретно става дума да ни подкрепите точката да влезе в дневния ред с проект за решение, с което сумата от 10 000 лева да бъде дарена по посочената банкова сметка на сайта на Посолството на Република Турция в България.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря. Обратно мнение за господин Иван Иванов.

Г-н Иван Костадинов Иванов: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кмете, уважаеми колеги общински съветници, дами и господа. Аз съм против включването на такава точка в дневния ред със следните мотиви. Когато има някакво нещастие някъде всеки сам преценява да направи своя собствен принос. Както знаете, миналия път имаше поставена кутия и който е преценил е внесъл там пари. Разбрах, че част от колегите са се отказали и са направили дарение възнаграждението си за миналата сесия за подпомагане на хората, които са пострадали от това природно бедствие. Не приемам обаче в желанието си да помогнем, ние да разпределим парите на русенци в тази посока. Вярно е, че общинският съвет решава как се харчи общинския бюджет. Но това са пари, които основно са формирани от местните данъци и такси…

Г-н Иво Пазарджиев: Ориентирайте се към приключване.

Г-н Иван Костадинов Иванов: …, които русенци са платили. Смятам, че от общинския бюджет парите на русенци трябва да остават за русенци. Благодаря.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на господин Иванов. Други предложения по дневния ред? Преди първа точка. Заявено е. По дневния ред не виждам други предложения. Добре, гласуваме предложенията по реда на постъпването им. Първото е преди първа точка да изслушаме господин Драгомир Друмев и съответно господин Мариян Димитров преди него да си направи изказването. Заповядайте. Господин Станчев, казвам го, за да се запише в протокола, от място прави уместна бележка, че на госпожа Ялъмова изказването също е в тази посока, но понеже не я виждам в залата, заради това не… Добре, да й дадем думата по време на точката, ако все пак дойде. Добре колеги, гласуваме предложението за изслушване на господин Друмев от ВиК.

КВОРУМ – 47. С 40 гласа „за“, 0 „против“ и 7 „въздържали се“ се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме предложението на госпожа Наталия Кръстева за извънредната точка с Входящ номер 246, относно парично дарение за пострадалите от опустошителното земетресение в Република Турция да влезе като последна точка, ми каза тя.

КВОРУМ – 46. С 20 гласа „за“, 5 „против“ и 21 „въздържали се“ не се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме дневния ред като цяло.

КВОРУМ – 48. С 35 гласа „за“, 0 „против“ и 13 „въздържали се“ се прие следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.№ 1176 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през периода 2021-2022 г. на Плана за интегрирано развитие на Община Русе за периода 2021-2027 г.
 2. К.л.№ 1186 Утвърждаване управител на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД след проведен конкурс
 3. К.л.№ 1187 Провеждане на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе, насрочено за 23.03.2023 г. (четвъртък) от 11,00 часа и резервна дата за заседанието на 26.04.2023 г. (сряда)
 4. К.л.№ 1188 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 3,4 кв.м., приобщен към УПИ XII-552 в кв. 184 по плана на кв. „Средна кула“, град Русе
 5. К.л.№ 1189 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 34 кв.м., които да се придадат към УПИ XIII – 420, в кв. 39, по регулационния план на с. Басарбово, община Русе
 6. К.л.№ 1190 Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХV-1466 в кв. 79, с адрес с. Червена вода, ЕКАТТЕ: 80460, Община Русе, ул. „Александър Стамболийски“ №41, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 7. К.л.№ 1191 Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Общината, в съсобствен недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, ул. „Мими Балканска“ №15
 8. К.л.№ 1192 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на гараж върху имот – частна общинска собственост, находящ се по ул. „Шести септември“ в град Русе
 9. К.л.№ 1193 Допълване обема на право на пристрояване, за което Общинския съвет – Русе е дал съгласие с Решение № 832, прието по Протокол № 31/24.03.2022 г.
 10. К.л.№ 1194 Даване съгласие за промяна предназначението и за извършване на съществени и трайни подобрения на сграда – частна общинска собственост, намиращи се в Община Русе, гр. Русе, бул. „Тутракан“ №100, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.83.63.1
 11. К.л.№ 1195 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе
 12. К.л.№ 1196 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 3 кв.м., приобщен към УПИ XXXIII – 310, в кв. 82 по плана на град Мартен, община Русе
 13. К.л.№ 1203 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в с. Ново село, Община Русе, Област Русе
 14. К.л.№ 1204 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Ястребовско шосе“ №1
 15. К.л.№ 1205 Съгласие за продажба на общински недвижими имоти, представляващи придаваеми терени по улична регулация, с площ от 31,2 кв.м., които да се придадат към УПИ IV-41 „за техн. Инфраструктура – ФЕЦ“ и 9,2 кв.м., които да се придадат към УПИ V-42 „За обществено обслужване“, двата в кв. 4008 по регулационния план на кв. „Образцов чифлик“, местност „Конна база“, град Русе
 16. К.л.№ 1177 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м на територията на гр. Русе
 17. К.л.№ 1178 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
 18. К.л.№ 1179 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сгрaда – публична общинска собственост, разположена в село Ново село, Община Русе
 19. К.л.№ 1180 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе
 20. К.л.№ 1181 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за нуждите на Спортен клуб по кик-бокс и муай-тай „Цунами“
 21. К.л.№ 1197 Провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
 22. К.л.№ 1198 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
 23. К.л.№ 1212 Приемане на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Русе, съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
 24. К.л.№ 1182 Извършване на промени в правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Комунални дейности“ – Русе
 25. К.л.№ 1183 Одобряване на договор за сътрудничество с „УОН“ ЕООД с предмет: „Организиране на територията на гр. Русе на система за разделно събиране, транспортиране, съхранение и предаване за предварително третиране, с цел последващо оползотворяване и/или обезвреждане на хранителни масла и мазнини, с код 20 01 25“
 26. К.л.№ 1184 Приемане на механизъм за разпределение на субсидии между дружествата, изпълняващи превози по междуселищни линии от транспортните схеми на Община Русе
 27. К.л.№ 1200 Годишен отчет за 2022 г. за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на община Русе за периода 2021-2028 г.
 28. К.л.№ 1201 Годишен отчет за 2022 г. за изпълнение на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Русе за периода 2021-2026 г.
 29. К.л.№ 1202 Годишен отчет за 2022 г. за изпълнение на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
 30. К.л.№ 1185 Предложение за промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ – Русе
 31. К.л.№ 1199 Одобряване на Предложение за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по чл. 41 от Наредбата за планирането на социалните услуги /Приложение 1/
 32. К.л.№ 1207 Дарение за изграждане на паметник на Васил Левски в район Тараклия, Република Молдова
 33. К.л.№ 1208 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план на КТП към „Автокъща“ в ПИ 63427.159.466 в м. „Кону бунар“, землище на гр. Русе
 34. К.л.№ 1209 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 47336.11.346, местност „Вехтите лозя“, землището на гр. Мартен, община Русе
 35. К.л.№ 1211 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ 63427.159.701 в м. „Кону бунар“, землище на гр. Русе
 36. Изказване от Мариян Димитров – вх.№ОбС-228/09.03.2023 г.
 37. К.л.№ 1210 Съгласие за ситуиране на Алея на джаза в рамките на Парка на младежта
 38. Приемане на график за заседанията на Общински съвет – Русе за периода от април до юли 2023 г.
 39. Питания
 40. Изказване от Даниела Ялъмова – вх.№ОбС-226/09.03.2023 г.
 41. Изказване от Мариян Димитров – вх.№ОбС-227/09.03.2023 г.

Файлове