Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 19 ноември 2020 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 45, отсъстваха: Алисе Муртезова, Бедрос Пехливанян, Йорданка Даневска, Милко Борисов, д-р Теодора Константинова, Иван Григоров. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев –председател на Общински съвет – Русе .

            Г-н Иво Пазарджиев: Моля, общинските съветници да заемат местата си. Колеги, моля заемете местата си. Таблетите ще ви бъдат раздадени на място с оглед по-малко движение в залата. Присъственият списък също ще бъде пуснат по време на заседанието, за да бъде подписан. Часът е 9:04, моля да стартираме системата за проверка на кворума. 38 съветници са се регистрирали по електронна система, имаме необходимия кворум да започнем днешното заседание. Откривам единадесетото редовно заседание на Общински съвет – Русе. Преди да започнем нашата работа искам специално да благодаря на проф. Христо Белоев и на Петя Ангелова за усилията, които бяха положени да ползваме тази прекрасна зала и да имаме добри условия, същевременно и безопасни. Моля, всички съветници наистина в днешния ден да бъдем изключително стриктни в ползването на маски и дезинфектанти и маските да се поставят над носа. Благодаря ви. С голямо съжаление ще кажа, че и днешния ден ще започне с едно тъжно съобщение, на 15 ноември почина д-р Росица Вачева, директор на Русенската болница, в чийто мандат е започнат изграждането на новия Хирургически блок и общински съветник в мандата 2007-2011 г. Моля с едноминутно мълчание да почетем паметта на д-р Вачева. Благодаря ви. Преди да започнем нашата работа, искам да обявя на общинските съветници които искат да вземат думата по време на заседанието, че това може да става, както на трибуната до нас, така има и подвижни микрофони, които могат да ви бъдат давани. Петя и Кристина ще съдействат за това, според желанието на съответния съветник. На основание чл. 106 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии, и взаимодействието му с общинска администрация обявявам постъпилите питания и на основание чл. 109, ал. 1 връчвам екземпляр от писмените отговори. Питане с вх. № 1258 от 18.11.2020 г. от Митко Кунчев, д-р Теодора Константинова и Деана Тонева общински съветници от групата на Демократична България. Другото питане е с вх. №1261 от същата дата от г-н Иван Григоров, общински съветник от групата на СДС. Тъй като г-н Григоров отсъства в днешното заседание на основание чл. 106, ал. 3 от нашия правилник отлагаме отговора на питането му за следващо заседание на Общински съвет – Русе. Обявявам, че във вчерашния ден постъпи писмо от г-н Свилен Иванов, заместник-областен управител и изпълняващ длъжността областен управител, съгласно което ще зачета акцент от него – „ На страница 94 от Протокол 13 от предходното заседание на Общински съвет – Русе е допусната грешка, като е отразено, че в Решение №295 е прието с кворум 46 съветници, с 26 гласа „за“, 18 „против“ и 3 „въздържали се“, с което е прието предложението. Видно от приложената разпечатка от системата за електронно гласуване за предложението са гласували 25 общински съветници, като липсват и ръчно гласували, предвид посоченото и съобразявайки броя на участвалите в гласуването по точка 28 от дневния ред общински съветници, считам, че в Протокол №13 следва да бъде отстранена допусната очевидна фактическа грешка, като бъде отразен правилния брой гласували „за“ 25 вместо 46. В случаят разликата в броя на реално гласувалите „за“ общински съветници не засяга валидността на акта, тъй като при това намаляване на броя гласували „за“ отново е налице мнозинство за неговото приемане. В случаят считам, че това е основателна бележка, която ни е направена от г-н Свилен Иванов, така че обявяваме, че допуснатата очевидна фактическа грешка ще бъде коригирана в протокола. Започваме с разискванията по дневния ред. Има постъпили предложения за извънредни точки. Ще ги обявявам и ще подлагам на гласуване всяка една от тях след обявяването им. Първото постъпило предложение за извънредна точка, на която аз съм вносител е за изменение на Решение 255, прието с Протокол №12 от 10 септември на Общински съвет – Русе. Това касае Общински автотранспорт и вписване в Търговския регистър на наше решение. Имате изпратени всички извънредни точки на електронните пощи, така че подлагам на гласуване включването в дневния ред на тази точка. Извинявайте, моля да спрете системата. Предложението ми не обявих, моля, въпросната точка да бъде, предлагам да бъде като 34-та точка от дневния ред. Нека да стартираме отново системата.

КВОРУМ – 39. С 37 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържали се” се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Следващото предложение за извънредна точка, на което също съм вносител е за предоставяне на безвъзмездно ползване на обект общинска собственост в тематичен Коледен базар, касае се за Сдружение „Развитие на социалния капитал“. Предлагам това да бъде включено като 35-та точка. Моля за процедура на гласуване.

КВОРУМ – 40. С 39 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Следващото предложение е от кмета на Община Русе, относно изкупуване на енергийни обекти собственост на Община Русе. Предлагам то да бъде включено в дневния ред като 36-та точка. Моля за процедура на гласуване.

КВОРУМ – 40. С 38 гласа „за”, 2 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Има ли други предложения по дневния ред? Господин Рашев, заповядайте. Да, Светлозар Симеонов … добре.

            Г-н Пламен Рашев: Уважаеми колеги, моето предложение е свързано с промяна мястото на точка 21 да бъде 2-ра. Съображенията …, става дума за Топлофикация прекратяване договора за безвъзмездно третиране сепариране на битови отпадъци, сключен между Община Русе и Топлофикация. Имам предвид, че тая точка по комисии беше достатъчно дебатирана и ще има мисля дебат, което значи, че трябва да бъде в началото, за да бъде достатъчно време да има, за да обсъдим най-доброто решение. Благодаря.

            Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на г-н Рашев. Аз предлагам, тъй като изказването на Мариян Димитров от 20-та точка също е свързано с въпросната, приемате ли да гласуваме и двете да бъдат като 2-ра и 3-та точка, господин Рашев? (коментар от зала не се чува) Да. Добре. Колеги, г-н Рашев се съгласи като 2-ра всъщност да бъде изказването на г-н Мариян Димитров, като 3-та точка да бъде Контролен лист 317. Подлагам на гласуване това предложение.

КВОРУМ – 40. С 35 гласа „за”, 0 „против” и 5 „въздържали се” се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Има ли други предложения по дневния ред? Не виждам. Подлагам на гласуване дневния ред като цяло.

КВОРУМ – 38. С 37 гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържали се” се прие

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л.273 Одобряване на „Общ устройствен план на Община Русе“ /ОУПО Русе/
 2. Вх. № 1243/13.11.2020 г. Изказване на Мариян Димитров
 3. К.л. 317 Прекратяване на Договор № 4362 / 19.11.2018 г. за безвъзмездно третиране (сепариране) на битови отпадъци, сключен между Община Русе и „Топлофикация Русе“ ЕАД
 4. К.л. 304 Допълване на Годишния план за работа по приватизация през 2020 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Рига“ №24, предмет на АОС №9855/16.10.2020 г.
 5. К.л. 296 Промяна на Приложение №1 от Правилника за дейността на ОП „Управление на общински имоти“
 6. К.л. 305 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на„Общински пазари” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 7. К.л. 306 Одобряване на Бизнес план за развитието на„Общински транспорт Русе” ЕАД за периода 2021-2023 година
 8. К.л. 307 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на„Диагностично- консултативен център 1 – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 9. К.л. 308 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на„Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 10. К.л. 309 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на„Медицински център 1 – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 11. К.л. 310 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на„Център за психично здраве – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 12. К.л. 311 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на„Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 13. К.л. 312 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 14. К.л. 313 Провеждане на конкурс за управител на „Център по дентална медицина – Русе” ЕООД
 15. К.л. 302 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в организиран Мартенски базар
 16. К.л. 303 Промяна на официалния адрес на ДГ „Ралица“, гр. Русе
 17. К.л. 318 Предоставяне безвъзмездно в полза на политическа партия „ВОЛЯ“ за ползване на свободно нежилищно помещение – частна общинска собственост
 18. К.л. 319 Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 г. на недвижими имоти – общинска собственост
 19. К.л. 323 Прехвърляне възмездно собственост на Трафопост
 20. К.л. 301 Упълномощаване на управителя на Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД да проведе преговори и да сключи споразумение на основание чл. 365 от Закон за задълженията договорите (ЗЗД) и във връзка § 1, ал. 3 от ПРЗ на Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2020 г. за заплащане на незаплатени стойности на дейности в болничната медицинска помощ, установени чрез проверки, открити със заповеди на директорите на РЗОК на основание чл. 72, ал. 2 от ЗЗО и Инструкция № РД-16-43/09.06.2020 г. за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от ЗЗО, констатирани като подлежащи на заплащане
 21. Упълномощаване на управителя на Специализирана болница за активно лечение за пневмофтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – ЕООД (СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД) да проведе преговори и да сключи споразумение на основание чл. 365 от Закон за задълженията договорите (ЗЗД) и във връзка § 1, ал. 3 от ПРЗ на Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2020 г. за заплащане на незаплатени стойности на дейности в болничната медицинска помощ, установени чрез проверки, открити със заповеди на директорите на РЗОК на основание чл. 72, ал. 2 от ЗЗО и Инструкция № РД-16-43/09.06.2020 г. за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от ЗЗО, констатирани като подлежащи на заплащане
 22. К.л. 320 Информация за изменения  на  Бюджета на Община  Русе към 30.09.2020 година 
 23. К.л. 321 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 г. и допълнение с вх.№1223/2020 г.
 24. К.л. 322 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи  право    на транспортни разходи, съгласно чл. 34 ал.1 от ПМС №381/30.12.2019г. от Бюджет 2020 година,  утвърден с Решение на Общински съвет №66, прието с Протокол №5/10.02.2020г. –  Приложение № 18
 25. К.л. 300 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на захранващи ел. кабели средно напрежение 20 kV до имот с идентификатор 63427.107.76 в м. „Гарван бюлюк“,  землище на гр. Русе
 26. К.л. 314 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.159.313, находящ се в местността „КОНУБУНАР“, гр. Русе
 27. К.л. 315 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.523, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе 
 28. К.л. 316 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.157.1434, находящ се в местност „Папаз дере“, гр. Русе
 29. К.л. 299 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №2, на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначение
 30. К.л.295 Изменение и допълнение на Наредба №4 за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе
 31. К.л. 297 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
 32. К.л. 298 Временна комисия създадена с Решение №164, прието с Протокол №9 от 21.05.2020 г. на ОбС – Русе
 33. Отмяна на  Решение № 281 прието с Протокол 13 от 22.10.2020 г. от ОбС – Русе
 34. Изменение на  Решение № 293 прието с Протокол 13 от 22.10.2020 г. от ОбС – Русе
 35. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на обект – общинска собственост в тематичен Коледен базар
 36. Изменение на Решение № 255, прието с Протокол  № 12  от 10.09.2020 г. Общински съвет – Русе
 37. Изкупуване на енергийни обекти, собственост на Община Русе
 38. Питания

Файлове