Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 21 февруари 2020 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства Веселин Велчев. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе .

Г-н Иво Пазарджиев: Колеги, часа е 9, моля общинските съветници да заемат местата си. Стартираме проверка на кворума. 33-ма общински съветници са се регистрирали. Имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам 6-тото редовно заседание на Общински съвет – Русе. Колеги, моля за тишина, моля да заемете местата си. Преди да започнем нашата работа, на основание чл. 106, ал. 1 от нашия правилник обявявам постъпилите питания. Питане от г-жа Алисе Муртезова, второ питане от г-жа Алисе Муртезова и питане от г-н Иван Петров Иванов, общински съветник от групата на ГЕРБ. Съгласно 109, ал. 1 от нашия правилник връчвам писмените отговори на г-жа Муртезова и г-н Иванов, моля да си ги получите. Започваме с разискванията по дневния ред, има предложение за извънредна точка внесена от мен, относно промяна в състава на Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“. Предлагам въпросната точка да стане 1-ва, останалите да се преномерират. Има постъпило искане от Грета Тодорова Ангелова, която желае да бъде изслушана като представител на пациентите на д-р Генова и д-р Станев от КОЦ, тъй като счита, че до момента не е била давана думата на тяхната страна. Има постъпило заявление от г-н Мариян Димитров, който заявява, че желае на настоящата сесия да направи изказване по точка от дневния ред, относно предложение от Местна гражданска инициатива за изменение на Наредба 14. Предлагам това негово изказване да бъде преди точката за Местната гражданска инициатива. И още едно заявление от Мариян Димитров, питане относно наложена финансова санкция по обществена поръчка за рехабилитация на кейовите стени, предлагам това питане на г-н Димитров да бъде в края на заседанието, а преди него да бъде това на г-жа Грета Ангелова. Ще ги гласуваме поотделно всичките. Първо, подлагам на гласуване предложението … (коментар от зала не се чува) Да, д-р Константинова желае думата по дневния ред. Заповядайте, д-р Константинова.

            Д-р Теодора Константинова: Благодаря господин Председател, уважаеми господин Кмете, колеги, правя следното предложение по повод искането на г-жа Грета Ангелова, искам да уведомя абсолютно всички присъстващи, ще на два пъти е имало среща. Първата среща е била само с представители на хората, подкрепящи моите колеги, 2 часа и половина е била, всички са се изказвали. След което имаше още една среща между двете страни и предлагам да поканим представител на другата страна д-р Кожухаров и тогава да дадем думата и на двамата.

            Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на д-р Константинова. Има ли други становища и въпроси относно дневния ред? Господин Недев, заповядайте.

            Г-н Димитър Недев: От името на общинска администрация искам да оттегля точка 27. Това е контролен лист 60 – Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша, като точката да бъде гледана на следващата сесия на общинския съвет.

            Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на г-н Недев, точката се отлага за следваща сесия по искане на вносителите. Започваме с гласуване на извънредните точки. Подлагам на гласуване внасянето в дневния ред, относно промяна на …, на точка, относно промяна на състава на Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ като 1-ва точка. Моля за процедура на гласуване.

КВОРУМ – 48. С 45 гласа „за”, 0 „против” и 3 „въздържали се” се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Следващо, което подлагам на гласуване е предложението за изслушване на г-жа Грета Ангелова, което да бъде евентуално в края … Подлагам на гласуване предложението, относно г-жа Грета Ангелова да бъде изслушана в края на заседанието.

КВОРУМ – 47. С 30 гласа „за”, 0 „против” и 17 „въздържали се” се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Следващо, което подлагам на гласуване е заявлението на Мариян Димитров, относно изказване, неговото изказване да бъде вмъкнато след отпадането на 27-ма точка, неговото изказване да бъде 33-та точка по дневния ред, а именно преди предложението на Местната гражданска инициатива.Подлагам на гласуване предложението.

КВОРУМ – 44. С 41 гласа „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се” се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Следващото, което ще подложа на гласуване е питането на г-н Мариян Димитров, което да бъде като последна 37-ма точка, по-точно 38-ма, относно наложена финансова корекция в размер на 382 699 лв. по обществена поръчка за рехабилитация на кейовите стени. Подлагам на гласуване предложението за дневния ред.

КВОРУМ – 49. С 45 гласа „за”, 0 „против” и 4 „въздържали се” се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Подлагам на гласуване дневния ред като цяло с гласуваните корекции по него. Моля за процедура на гласуване.

КВОРУМ – 48. С 48 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Промяна в състава на Управителния съвет на Фондация „Русе-град на свободния дух“
 2. К.Л. 67 Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2019-2023 г.
 3. К.Л. 64 Инвестиция за изграждане на нов пазар в кв. „Здравец-Изток“, гр. Русе
 4. К.Л. 65 Подновяване договора за управление на управителя на общинско търговско дружество – лечебно заведение „Медицински център – 1 – Русе“  ЕООД
 5. К.Л. 71 Съгласие за продажба на общински терен от 34 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XVI-1912 в кв. 154 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
 6. К.Л. 72 Съгласие за продажба на общински терен от 16 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ I-269 в кв. 151 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
 7. К.Л. 73 Съгласие за продажба на общински терен от 1 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ V-5840 в кв. 154 по регулационния план на град Русе
 8. К.Л. 74 Съгласие за продажба на общински терен от 12 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XXIII-422 в кв. 14 по регулационния план на село Николово, Община  Русе
 9. К.Л. 75 Заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 27.02.2020 г.
 10. К.Л. 76 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – захранващ водопровод и захранващ кабел НН през ПИ 63427.145.92 с НТП – пасище, публична общинска собственост
 11. К.Л. 77 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, бул. „Гоце Делчев“ №32
 12. К.Л. 78 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес:  с. Тетово, Община Русе, ул. „Генерал Столетов“ №30 и №28
 13. К.Л. 79 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Русалка“ №1-А, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 14. К.Л. 80 Продажба на недвижим имот–частна общинска собственост, намиращ се в с. Червена вода, Община Русе, представляващ имот № 504.1534 с площ 900 кв.м., по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.31, ал.1 и 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе.
 15. К.Л. 81 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе, представляваща ½ ид. части от поземлен имот с идентификатор 63427.5.9, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, и ½ ид. части от построената в имота сграда с идентификатор 63427.5.9.1, с адрес гр. Русе, ул. „Плана планина“ №15 
 16. К.Л. 82 Утвърждаване списъци на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
 17. К.Л. 83 Откриване на  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Николово, Община Русе
 18. К.Л. 84 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Николово, Община Русе.
 19. К.Л. 85 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Николово, Община Русе, местност „Дрибак 6”
 20. К.Л. 86 Учредяване право на пристрояване към съществуваща сграда (разширение на лятна кухня) в имот – общинска собственост, находящ се в село Червена вода, ЕКАТТЕ: 80460, Община Русе, Област Русе, ул. „Пирин“ № 9
 21. К.Л. 87 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Елин Пелин“ № 17
 22. К.Л. 88 Промяна в състава на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол
 23. К.Л. 66 Определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, като площадка за третиране на строителни отпадъци, с адрес гр. Русе, местност „Под Ормана“, предмет на АЧОС № 5678 / 18.02.2009 г.
 24. К.Л. 70 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
 25. К.Л. 68 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2019 г.
 26. К.Л. 69 Приемане на бюджет, насоки за работа и работна програма  на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2020 г.
 27. Вх. №182/05.02.2020 г. Промяна на представителя на Община Русе в Организацията за управление на Дунавски туристически район по Закона за туризма
 28. К.Л. 63 Определяне на начални продажни цени и начин за продажба на дървесина от горски територии – общинска собственост за 2020 г.
 29. К.Л. 58 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2019 година
 30. К.Л. 61    Приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе
 31. К.Л. 62 Сформиране на нов Обществен съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане
 32. К.Л. 59 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план на техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ кабел до имот с идентификатор 02796.510.52 в м. „Малък саджак“, землище на с. Басарбово
 33. Изказване на Мариян Димитров
 34. Вх. №191/06.02.2020 г. Предложение от местна гражданска инициатива за изменение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
 35. Питания
 36. Изказване на Грета Ангелова
 37. Изказване на Мариян Димитров

Файлове