Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Проведено на 29 февруари 2024 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 50. Отсъстваше Асен Ласонин. Заседанието беше открито и ръководено от акад. Христо Белоев, дтн – Председател на Общински съвет – Русе.

                Акад. Христо Белоев: Заемете места. Стартираме проверка на кворума. Кутинчев, вижте телевизорите последния ред, да. Четиридесет и един общински съветници са се регистрирали. Имаме кворум. Откривам редовното заседание на общинския съвет. Моля за тишина. По дневния ред започваме обсъждания. По първите две точки. Първата е информация за извършени дейности от дружество „Еърпорт Русе“. Поради командировка в чужбина неотложна, може би за следващото заседание ще се договорим с дружеството изслушване. И втора точка Илиан Милев уведоми, че отсъства от града и изпрати отговори на поставените въпроси, които имахме от групата на „Възраждане“ и въпрос имаше от госпожа Галичка Николова. Въпросите вчера са изпратени на всички по електронните пощи и тези две точки отпадат от дневния ред. По дневния ред други? Мариян Димитров.

            Г-н Мариян Димитров: Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници. Вземам думата, за да изразя така неудовлетворението си, че господин Милев го няма днеска тука. На всеки може да се случи да отсъства. Аз ще Ви помоля за следващия път да го поканите да дойде, защото то не е само отговора на тези въпроси. Те пораждат и други и все пак искаме да се видим с господин Милев и не да идва тук само когато трябва да поема вината за водния цикъл и да оневинява някого, а да дойде и да уважи общинския съвет. Иначе ще бъда принуден да пусна жалба до омбудсмана, затова, че отказва да дойде. Благодаря.

            Акад. Христо Белоев: Благодаря. Да, уважаеми колеги, в ситуацията, в която се намираме, получено е писмо вчера, отговори, изпратил съм ги, прочели сте ги. Може отново да се види от групата на „Възраждане“, какво е отговорено, да възникват допълнителни въпроси, които да ги формулирате и аз пак ще го поканя. Значи, което е необходимост аз ще направя, пък какво ще се случи е друг въпрос. По дневния ред? С отпадането на първа и втора точка гласуваме дневния ред, така както е предложен.

КВОРУМ – 48. С 48 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“ се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 107 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.л. № 108 Провеждане на процедури за избор на проверители – регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските публични предприятия
 3. К.л. № 123 Предоставяне безвъзмездно в полза на политическа партия „Българска социалистическа партия“ за ползване на свободни нежилищни помещения – ЧОС
 4. К.л. № 124 Предоставяне безвъзмездно в полза на политическа партия „Демократи за силна България“ за ползване на свободно нежилищно помещение – ЧОС
 5. К.л. № 125 Предоставяне безвъзмездно в полза на политическа партия ДПС за ползване на свободни нежилищни помещения – ЧОС
 6. К.л. № 126 Промяна в списъците с общински жилища
 7. К.л. № 127 Продажба на общински поземлен имот, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Централна“ по чл.35, ал.1 от ЗОС
 8. К.л. № 128 Продажба на общински поземлен имот, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Церова гора“ по чл.35, ал.1 от ЗОС
 9. К.л. № 129 Откриване на процедура за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 80460.8.261 – ЧОС, находящ се в землището на с. Червена вода, Община Русе, Община Русе, местност „Гьола“, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС
 10. К.л. № 131 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на гараж върху имот – ЧОС, намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба“ 3
 11. К.л. № 133 Изменение на Решение № 1468, прието с Протокол № 52/21.09.2023 г. на Общински съвет – Русе
 12. К.л. № 134 Откриване на процедура за провеждане на присъствен публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.273 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с административен адрес град Русе, ул. „Котовск“ №6, срещу предоставяне в собственост на Община Русе на самостоятелни жилищни обекти в новопостроената сграда
 13. К.л. № 130 Обединяване на общински поземлени имоти, находящи се в гр. Русе, ул. „Атанас Буров“ № 11 и ул. „Ген. Скобелев“ № 17, с имот – частна собственост, на ул. „Ген. Скобелев“ № 19 чрез изработване и одобряване на ПУП
 14. К.л. № 135 Провеждане на Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе за приемане на отчета за 2023 год. и проекта за бюджет за 2024 год., насрочено за 28.03.2024 г. (четвъртък) от 11,00 часа и резервна дата за заседанието на 25.04.2024 г. (четвъртък) от 11,00 часа
 15. К.л. № 136 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваема част по улична регулация, с площ от 8,00 кв. м., с. Николово, общ. Русе, обл. Русе, ул.“ Липник“ 142 , който да се приобщи към УПИ IX – 117, кв. 5 по Кадастралната карта на с. Николово, представляващ ПИ с ЕКАТТЕ:51679, поземлен имот № 0.117, кв.5 по регулационния план на с. Николово
 16. К.л. № 137 Учредяване право на пристрояване и право на надстрояване на съществуваща сграда – частна собственост, построена в имот – частна общинска собственост
 17. К.л. № 138 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от седем години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м на територията на гр. Русе
 18. К.л. № 139 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 
 19. К.л. № 140 Отдаване под наем на част от терен – частна общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ на държавно предприятие „Български спортен тотализатор“
 20. К.л. № 141 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Русенска търговско-индустриална камара“
 21. К.л. № 142 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на СДРУЖЕНИЕ „ЛАЙЪНС КЛУБ СЕКСАГИНТА ПРИСТА 2006“
 22. К.л. № 143 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Дружество на хора с увреждания – Кураж“
 23. К.л. № 144 Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе
 24. К.л. № 145 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения от общинската образователна система
 25. К.л. № 149 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост
 26. К.л. № 122 Приемане на годишен план за ползване на дървесина в горски територии-общинска собственост за 2024 год.
 27. К.л. № 110 Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и               одобряване на годишен план за паша
 28. К.л. № 111 Даване на съгласие за издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост – езеро „Липник“, с. Николово
 29. К.л. № 146 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2023 г.
 30. К.л. № 147 Приемане на бюджет, насоки за работа и работна програма на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2024 г.
 31. К.л. № 109 Приемане на Годишен мониторингов доклад за изпълнение на дейностите за 2023 г. по Програмата за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите, на територията на община Русе (2022-2023), приета с Решение № 1011, с Протокол № 36/14.07.2022 г. на Общински съвет-Русе
 32. Даване на съгласие за кандидатстване пред Фонд „Социална закрила“ с проект Целева програма „Закупуване на оборудване/обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж – Русе“
 33. К.л. № 132 Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 31.12.2023 г.
 34. К.л. № 113 Изменение и допълнение на общинска наредба № 13 за организацията и управление на гробищни паркове на територията  на община Русе
 35. К.л. № 114 Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на община Русе
 36. К.л. № 115 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе
 37. К.л. № 116 Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в кв. 859 по плана на кв. „Чародейка Г-Север“, гр. Русе
 38. К.л. № 117 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.277, намиращ се в местност „Касева чешма“, община Русе
 39. К.л. № 118 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.40, намиращ се в местност „Касева чешма“, община Русе
 40. К.л. № 119 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.105, намиращ се в местност „Касева чешма“, община Русе
 41. К.л. № 120 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.166.278, намиращ се в местност „Астарджийка“, община Русе
 42. К.л. № 121 Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) от о.т. 10889 до о.т. 10890 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 63427.156.2332 в квартал 1049, местност „Под левента“, гр. Русе
 43. Създаване на работна група, за определяне на размера и условията за финансиране на дейности, насочени към превенция и ранна диагностика на заболяването Сънна апнея; онко-заболявания на лица, с нисък социален статус и „Скринингова кампания за ранно откриване на колорекален карцином чрез неинвазивни методи, съпътствана с информационна кампания“ от бюджета на община Русе за 2024 г.
 44. Изменение на  Решение № 7, прието с протокол №2 от 05.12.2023г. на ОбС – Русе
 45. Питания

            Акад. Христо Белоев: Питанията ще обявя. Питане имаме от Иван Иванов от групата на БСП. Питане от Стоян Христов, което е за липса на пешеходни пътеки, а на Иван Иванов е за ремонт на паркинга между училище „Тома Кърджиев“ и магазин „Пацони“. Питане от Орлин Дяков за „Алея на джаза“. Питане от Мариян Димитров за затрупан сервитут в местността „Кадиева чешма“. Пак от Мариян Димитров относно некачествено сметосъбиране. От Деян Недков питане и от Евгени Игнатов. Ами всички, които дойдоха тук, значи сигурно са се закачили. Да, Орлин Дяков има и второ. Кламера ги е закачил, за неизпълнени решения на общинския съвет. Така, по дневния ред започваме. Да, може да го получите. Да, само писмения. Иначе като отговаряме го предоставям. Така, започваме.

Файлове