Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 10 ОТ 10-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 17 април 2008 г. Начало: 9.00 ч.

От общо 51 общински съветника присъстваха 50. Отсъства Ваньо Танов. Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов, Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: „Колеги, имаме необходимият кворум, откривам десетото ни заседание.
Има няколко материала, които се налага да разгледаме. Единият е преминаване на кметство Бъзън към Община Русе. Имаме едномесечен срок, не можем да не разгледаме този въпрос, така че предлагам да го включим като точка в началото на следобедното ни заседание.
Разглеждането на преминаването на с. Щръклево ще го отложим, тъй като един от документите, който е изискуем от закона липсва. Става дума за становището на кмета на селото и въпреки, че влязох във връзка с кмета на населеното място и го помолих да реагира по-бързо, той не е депозирал такова становище, така че нямаме правно основание да разгледаме точката.
Господин Йотов ни предлага да разгледаме една извънредна точка – декларация за предназначението на сградите, обект на проект „Пространства на духовността”. Може би няколко думи, г-н Йотов?”

Г-н Божидар Йотов: „Уважаеми съветници, за всяко кандидатстване е необходимо да има решение на ОбС. Това е една рутинна процедура. Предлагам да се разгледа.”

Г-н Искрен Веселинов: „Давам думата за други предложения, за нови точки, размествания и т.н.”

Г-н Л. Владимиров: „Господин Кмет, уважаеми господин Председател, колеги, моето предложение е поради голямата обществена значимост на две точки, от които едната е особено важна, става въпрос за декларацията за признаване и осъждане на арменския геноцид, да я изместим от т. 35 на т. 4, още повече, че сред нас има представители на арменската общност и не трябва да ги караме да чакат до следобедното заседание.
Също предлагам и т. 20 „Изменение на решение № 1350” да се измести като т. 3.”

Д-р Д. Зия: „Уважаеми колеги, нашата група смята, че т. 35 „Декларация за признаване и осъждане на арменския геноцид” не е в правомощията на ОбС и смятаме, че ЗМСМА не дава право ОбС да взема решения от този тип въпроси, които засягат външнополитическите отношения на страната и предлагаме тя да отпадне от дневния ред.”

Г-н Искрен Веселинов: „Господин Зия, несъстоятелни са доводите ви, но разбира се имате право да направите това предложение.”

Г-н Божидар Йотов: „Уважаеми господин Председател, дами и господа, по същите причини, които изтъкна г-н Владимиров, аз предлагам т. 24 „Пътно поддържане и сигнализация” да отиде като т. 5, т. 26 „Структура на КООРС” да бъде т. 6, за „Изкуство” т. 7.”

Г-н Искрен Веселинов: „Други предложения? Колеги, понеже точките са много, има ли някой желание да гласуваме някоя отделно или да ги гласуваме като подредба наведнъж?
Гласуваме първо т. 35 дали да бъде изключена от дневния ред, предложението на д-р Зия. Режим на гласуване.”

КВОРУМ – 41. С 7 гласа „за”, 25 „против” и 9 „въздържали се” предложението не се прие.

Г-н Искрен Веселинов: „Гласуваме предложението на зам. Председателя г-н Владимиров за декларацията и тентата да минат като т. 3 и 4. Процедура на гласуване.”

КВОРУМ – 43. С 39 гласа „за”, 2 „против” и 2 „въздържали се” предложението се прие.

Г-н Искрен Веселинов: „Предложението на г-н Йотов, който е съгласен, процедура на гласуване.”

КВОРУМ – 42. С 25 гласа „за”, 0 „против” и 17 „въздържали се” предложението се прие.

Г-н Искрен Веселинов: „Гласуваме дневния ред като цяло. Режим на гласуване.”

КВОРУМ – 38. С 34 гласа „за”, 0 „против” и 4 „въздържали се” се прие следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва
2. Промяна в състава на постоянните комисии в общинския съвет
Предложение: Общински съветник
3. Изменение на Решение № 1350, прието с Протокол № 62/06.07.2007 г. на ОбС – Русе, с което е одобрена подробна схема на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ за зона „Б” – площад „Свобода”
Предложение: Веселинов, Владимиров, Калчев
4. Приемане на Декларация за признаването и осъждането на геноцида извършен от Османската империя и младотурското правителство срещу арменците и българите
Предложение: Общински съветници
5. Увеличаване на числения състав на Общинско предприятие „Пътно поддържане и сигнализация”
Предложение: Кмет на Община Русе
6. Актуализиране структурата на СЗ „КООРС”
Предложение: Кмет на Община Русе
7. Допълнение към Решение № 82, прието с Протокол № 7/28.02.2008 г. на ОбС – Русе
Предложение: Кмет на Община Русе
8. Промяна на Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе
Предложение: Общински съветник
9. Обявяване на общински имоти за публична собственост
Предложение: Кмет на Община Русе
10. Определяне на оценки на общински земи върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове, посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Предложение: Кмет на Община Русе
11. Премахване по реда на чл. 197 ал. 1 от ЗУТ на сграда с административен адрес: гр. Русе, ул. „Изола планина” № 2
Предложение: Кмет на Община Русе
12. Разпределение правото на ползване върху общински пасища и мери от ОПФ в землищата на селищата от Община Русе
Предложение: Кмет на Община Русе
13. Провеждане на конкурс за учредяване възмездно право на ползване на част от общински имот
Предложение: Кмет на Община Русе
14. Отдаване под наем на част от имот ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
Предложение: Кмет на Община Русе
15. Провеждане на търг и конкурс за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
Предложение: Кмет на Община Русе
16. Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот ПОС
Предложение: Кмет на Община Русе
17. Отдаване под наем на помещения, частна общинска собственост за клубове на политически партии
Предложение: Кмет на Община Русе
18. Предоставяне на дивечови ниви от горския фонд на Община Русе в землището на с. Тетово за временно и възмездно ползване до края на 2008 г. от ДП „Държавна дивечовъдна станция Сеслав” гр. Кубрат
Предложение: Кмет на Община Русе
19. Учредяване право на строеж за пристрояване на балкон
Предложение: Кмет на Община Русе
20. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в с. Тетово, Община Русе
Предложение: Кмет на Община Русе
21. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижими имоти в гр. Мартен, Община Русе
Предложение: Кмет на Община Русе
22. Изменение план за регулация и прекратяване на съсобственост в имот по ул. „Жул Паскин” № 2 в гр. Русе, на основание чл. 36 ал. 1 т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35 ал. 1 т. 2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе
Предложение: Кмет на Община Русе
23. Продажба на общински недвижим имот чрез търг с явно наддаване в землището на гр. Русе, представляващ земеделска земя
Предложение: Кмет на Община Русе
24. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в гр. Ветово, ПИ № 144 кв. 178 по плана на града
Предложение: Кмет на Община Русе
25. Определяне на курсовете за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Републиканска транспортна схема. Утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса. Предложение: Кмет на Община Русе
26. Откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж за изграждане на обществено обслужваща сграда
Предложение: Кмет на Община Русе
27. Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Русе
Предложение: Кмет на Община Русе
28. Допълване предмета на дейност на ОП „КАРЕ”
Предложение: Кмет на Община Русе
29. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2008 г.
Предложение: Кмет на Община Русе
30. Корекция на Справката за числеността на персонала и средните месечни брутни заплати за 2008 г. – Местни дейности – Приложение № 16 по т. VІ от Решение № 83 прието с Протокол № 7/28.02.2008 г.
Предложение: Кмет на Община Русе
31. Допълване и промяна в списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи
Предложение: Кмет на Община Русе
32. Ликвидация на общинско търговско дружество „Чистота – Русе” ЕООД
Предложение: Кмет на Община Русе
33. Акредитация на „Диагностично-консултативен център 2 – Русе” ЕООД
Предложение: Кмет на Община Русе
34. Изменение и допълнение на Наредба № 16 на ОбС – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Предложение: Кмет на Община Русе
35. Промяна в Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
Предложение: Кмет на Община Русе
36. Удостояване с награда „Почетен гражданин на гр.Русе” на арх.Светозар Панайотов
Предложение: Общински съветник
37. Отпускане на персонална пенсия
Предложение: Кмет на Община Русе
38. Опрощаване на държавно вземане на Божин Рангелов Стоянов
Предложение: Общински съветник
39. Опрощаване на държавно вземане на Пена Тончева Христова
Предложение: Общински съветник
40. Опрощаване на държавно вземане на Марийка и Любен Димитрови
Предложение: Общински съветник
41. Опрощаване на държавно вземане на Цветанка Атанасова Владова
Предложение: Общински съветник
42. Присъединяване на с.Бъзън към Община Русе
Предложение: Общински съветник
43. Декларация предназначение на сгради и обекти и проект „Пространства на духовността”
Предложение: Кмет на Община Русе

Файлове