Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 11 ОТ ЕДИНАДЕСЕТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 30.01.2012 г., начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветника присъстваха 46, отсъства: Камен Милков, Събина Павлова, Борислав Българинов, Орлин Танов, Антон Данаилов.
Заседанието бе открито и ръководено от проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.
Засл. проф. В. Пенчев: 38 общински съветници са заявили своето присъствие с устройствата, това означава, че имаме кворум и можем да започнем нашата работа. Както беше известено днес се събираме на единадесета извънредна сесия на ОбС с две точки в дневния ред свързани с двете акционерни дружества в които Общината има участие. Едното е „Проект Русе”, първа точка и втора точка „МБАЛ – Русе”. Все пак има ли желаещи да вземат отношение към така предложения дневен ред на извънредното заседание? Няма желаещи, процедура на гласуване за утвърждаване на дневния ред.
КВОРУМ – 37. С 37 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Упълномощаване на представителите на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „Проект РУСЕ” АД за изменение срока на дружеството
Предложение: общински съветници
2. Упълномощаване на представителите на Община Русе в Общото събрание на акционерите на МБАЛ – Русе
Предложение: общински съветници

Файлове