Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 11 ОТ 11-ТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 24 април 2008 г. Начало: 9.00 ч.

От общо 51 общински съветника присъстваха 50. Отсъства В. Танов.
Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов, Председател на ОбС – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: „Уважаеми колеги, имаме кворум, откривам заседанието на ОбС. Преди да започнем с коментарите по дневния ред ви напомням, че на 7 май от 14 ч. ще се проведе тържествено заседание на ОбС, на което ще връчим символите на почетните граждани на града, които сме удостоили през миналата година. Това е един от тържествените и важни моменти в работата на нашия съвет.
Преминаваме към коментари по дневния ред. Колеги, имаме молба от общинска администрация да разгледаме два материала извън предварително обявения дневен ред. Става дума за „Решение за кандидатстване с проект за канализация и реконструкция на водоснабдителна мрежа в с. Тетово” и за същото нещо но в гр. Мартен. Господин Кмете, с няколко думи да мотивирате искането.”

Г-н Божидар Йотов: „Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници, на предната сесия също стана дума за такива извънредни точки. Налагат се по исканията на европейските фондове и оперативните програми, по които работим. Всяко едно кандидатстване иска вземане на решение от страна на ОбС, мисля, че е нормално, това са едни рутинни неща, подготвили сме тези проекти, така че не виждам кое може да ни притеснява, това е за доброто на нашата община и за двете населени места – Тетово и Мартен.”

Г-н Искрен Веселинов: „Колеги, имате думата по дневния ред. Ако няма подлагам на гласуване включването на двете точки в нашия дневен ред. Ще ги разгледаме в края на заседанието, като т. 6 и 7. Процедура на гласуване.”

КВОРУМ – 43 . С 42 гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържали се” предложението се прие.

Г-н Искрен Веселинов: „Други предложения имате ли колеги или промяна в подредбата на точките? Не виждам. Гласуваме дневния ред като цяло. Режим на гласуване.”

КВОРУМ – 43. С 42 гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на окончателния проект за изменение на Общия градоустройствен план на гр.Русе в разширен обхват
Предложение – кмет
2. Разпределение правото на ползване върху общински пасища и мери от ОПФ в кв.Средна кула и в землището на с.Басарбово
Предложение – кмет
3. Утвърждаване на Програма «Спорт – 2008»
Предложение – общински съветник
4. Удостояване с награда «Почетен гражданин на гр.Русе» Борис Кацаров
Предложение – общински съветници
5. Удостояване с награда «Почетен гражданин на гр.Русе» Петранка Йончева
Предложение – общински съветници
6. Решение за кандидатстване с проект „Подготовка на инвестиционен проект за с. Тетово”
Предложение – кмет
7. Решение за кандидатстване с проект „Подготовка на инвестиционен проект за гр. Мартен.”
Предложение – кмет

Файлове