Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 13 ОТ 13-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 15 май 2008 г. Начало: 9.00 ч.

Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов, Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: „Колеги, проверка на кворума. Имаме необходимият кворум и мога да открия 13-тото заседание на ОбС – Русе.
Предварително е раздаден дневния ред, към него има предложение за две допълнителни точки извънредни точки. Едното предложение го правя аз, става дума за упълномощаване на представителите ни в Общото събрание на МБАЛ, тъй като Наредба № 9 изисква по отношение на решения, които са свързани с промяна на Устава да им даваме изрична санкция. Оказа се, че независимо от нашата санкция държавата ще си гласува каквото реши, тъй като в Устава така пише, но мисля, че трябва да сме коректни и да ги изпратим с необходимото пълномощно, така че предлагам да включим тази точка като извънредна, и с оглед на това, че нямаме заседание преди провеждането на Общото събрание.
Другата извънредна точка, която г-н Кмета предлага е относно пренасочване на паралелките от ПУ „Петър Берон” в ОУ „Васил Априлов”, ще го помоля да представи с няколко думи точката и да обясни необходимостта от вземане на решение по нея.

Г-н Б. Йотов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги общински съветници, на вашето внимание предлагаме една извънредна точка за пренасочване на паралелките от помощно у-ще „Петър Берон” в училище „Васил Априлов”. Продиктувана е първо от решение на МС, изискванията в късите срокове, тъй като това училище е държавно и е необходимо само ние да си кажем мнението. На вашето внимание съм предложил докладната, съвсем кратка и ясна.

Г-н И. Веселинов: Има ли други предложения за извънредни точки, за отпадане на точки от дневния ред, за размяна?

Г-н В. Танов: Г-н Председател, уважаеми колеги, аз предлагам от дневния ред да отпаднат всички точки, които не са гледани в комисия – за заменките, за терена, който е на бул. Бозвели. Заменките са гледани в комисията по Общинска собственост преди повече от месец и половина, така, че наистина не се налага да бъдат вкарвани в тази сесия без да са минали през комисии и тази практика да бъдат вкарвани в последния момент неща, които нито са спешни е според мен и според нашата група е порочна и трябва да спре. Затова ние ще гласуваме против този дневен ред.

Г-н И. Веселинов: Г-н Кмета да обясни необходимостта от гласуването им.

Г-н Б. Йотов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги общински съветници, на база на направените оценки и това, че е разглеждано детайлно на комисията по Общинска собственост и аз мисля, че г-н Танов, именно вие участвахте в тази комисия, и аз искам да кажа защо предложих на Председателския съвет именно тази замяна да се гласува сега. Шестнадесетте апартамента, които така или иначе сме спечелили да ги получим, но единият от тях в кв. Чародейка, където има въпиюща нужда от изграждане на филиал на детска градина. Имаме два месеца най-малко, за да можем да преустроим този апартамент в подходящо за нашите деца средище. Искаме да можем да се поберем в този срок и от 1 септември, когато започва учебната година да можем да приемем 35 деца. Това е моята презумпция.

Г-н И. Веселинов: Значи за 7, 8 и 16 точки чувам, така ли е? Молбата ми към колегите от ГЕРБ е по принцип да идват на Председателски съвети, за да могат да чуят и там мотивите. По другите точки ще изкажете ли някакви мотиви, г-н Йотов?

Г-н М. Кастерлиев: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, аз ще направя подобно изказване, но от друг ъгъл. Моето предложение е точки 7, 8, 12 и 16 да отпаднат от дневния ред, като призовавам все пак да се придържаме към Правилника, който сме гласували и да не го нарушаваме традиционно. Получих си дневния ред 4 дни преди заседанието. По чл. 66, ал. 1 трябва да го получа 7 дни преди това, говоря за проект от дневния ред. Не са малко 3 дни, но бих се справил и в рамките на 4 дни, стига да няма материали, които да липсват. Трябва да кажа, че това нещо наистина се очертава като една практика в нарушение според мен на чл. 68, ал.2, където се казва – „по изключение материали за заседанието могат да се представят в деня на провеждането му, преди заседанието”. Уважаеми дами и господа, за какво изключение говорим? Не е имало редовна сесия, не е имало извънредна сесия тази маса там да не е била отрупана с материали. Имало е случаи когато по 10-15 листа ние не можем да смогнем да ги прочетем по време на сесията, а трябва да ги обсъждаме, трябва да вземем конкретните решения по тях и да изразим становище. Как мога да взема отношение по материал, който първо не съм го прочел и не мога да го прочета, второ – не съм се запознал, много от тях изискват, поне според мен, посещение на место да се отиде да се види, терен ли било, какво било и т.н.
От друга страна, аз имам приемно време, срещам се с много от избирателите, как да им обясня на тези хора, че съм гласувал незапознат и некомпетентен. Вие ме лишавате от правото да се запозная с материалите. Какво толкова спешно и толкова важно има в една заменка? Кмета се мъчи да ме убеди в това. Може за някого да е спешно и важно, за ОБС може да е важно, но не и спешно, г-н Кмете. И ако това нещо е така, нека този, който подготвя материала да съблюдава тези срокове и спешно да реагира, като го представя в съответните срокове.

Г-н Б. Йотов: Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, аз ще изкажа противното на г-н Кастерлиев мнение, с ясното убеждение, че ние сме органът, който взема тия решения и в Правилника, това е залегнало, аз не виждам да правим нарушения от правилника, който сме гласували и искам веднага да подчертая двете точки, това, за което казах преди малко, че е необходимо за първия учебен ден ние да осигурим прием на 35 деца от кв. Чародейка, където липсват места в детските заведения. Друго – за т. 16, където искаме решението на ОБС за техническа помощ за кандидатстване по проект, на който 06.06. е крайния срок и ако мислят, че по този начин се разсъждава, ние няма да можем да свършим и част от работата, която хората са ни възложили със своя вот на доверие. И аз се чудя, г-н Кастерлиев, как в приемната на вашите избиратели ще обясните, че вие ги лишавате от техническа помощ, която е финансово изразима за това депо? Смятам, че има неща и сме си ги казвали, трябва да бъдат решавани, те са рутинни, за участие в тези проекти. Всички го правят по този начин. Не мислете, че може предварително по всеки един проект да се гарантира техническа помощ, това са сериозни средства и аз много моля общинските съветници, нека да погледнем практично на този въпрос.

Г-н Т. Бонев: Уважаеми колеги, аз искам да направя обратно на това предложение, което направи г-н Кастерлиев по отношение на т. 12. Считам се задължен, защото представителя от нашата група Илиян Илиев, няколко дни преди нашето заседание, воден от определени мотиви си подаде оставката като член на ОС на „Истър Инженеринг”. В този смисъл, предстои ОС на това дружество и отлагането му заради днешните дебати, според мен няма да е полезно за дружеството, така че, ви моля, г-н Кастерлиев, да оттеглите в този смисъл, това е просто един технически момент – освобождаваме нашия колега Илиян Илиев и избираме нов на негово място.

Г-н И. Веселинов: Същото е и със Сплендид, ОС е след две седмици, нямаме възможност да отлагаме. Колеги, има ли други изказвания. Гласуваме отпадането на точки – 7 ,8 , 12, 16. Точка по точка.
Първо – отпадането на т. 7.

КВОРУМ – 46 . С 23 гласа „за”, 23 „против” и 0 „въздържали се” – предложението не се приема

Отпадане на т. 8.

КВОРУМ – 49 . С 25 гласа „за”, 22 „против” и 2 „въздържали се” – предложението се приема

Отпадане на т.12.

КВОРУМ – 48 . С 20 гласа „за”, 23 „против” и 5 „въздържали се” – предложението не се приема

Отпадане на т. 16.

КВОРУМ – 45 . С 16 гласа „за”, 26 „против” и 3 „въздържали се” – предложението не се приема

Прегласуване на отпадането на т. 8

КВОРУМ – 49 . С 20 гласа „за”, 24 „против” и 5 „въздържали се” – предложението не се приема

Г-н И. Веселинов: Гласуваме включването на извънредни точки. Има ли някой предложение по отделно да ги гласуваме, или мислите, че можем да ги гласуваме ънблок. Гласуваме ънблок.

КВОРУМ – 48 . С 43 гласа „за”, 2 „против” и 3 „въздържали се” – предложението се приема

Гласуваме дневния ред като цяло

КВОРУМ – 49 . С 30 гласа „за”, 9 „против” и 10 „въздържали се” – се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Обявяване на търг за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения публична общинска собственост
Предложение: кмет
2. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
Предложение: кмет
3. Решение за премахване на източник на наднормен шум в жилищен район в центъра на гр.Русе
Предложение: общински съветници
4. Промяна на решение № 101/13.03.2008 г. на ОбС – Русе за обявяване на конкурс за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения, ПОС
Предложение: кмет
5. Придобиване в собственост на Община Русе на недвижим имот
Предложение: кмет
6. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижими имоти в гр.Русе
Предложение: кмет
7. Замяна на общински имот за апартаменти
Предложение: кмет
8. Запазване предназначението на общински недвижими имоти в гр.Русе
Предложение: кмет
9. Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2007 г.
Предложение: кмет
10. Приемане стратегия за участие на Община Русе в търговските дружества
Предложение: кмет
11. Откриване процедура по ликвидация на „Инвеститорски контрол” ЕООД
Предложение: кмет
12. Избор на представители на Община Русе в общински дружества
Предложение: общински съветник
13. Допълнение към решение № 82/28.02.2008 г. на ОбС – Русе
Предложение: кмет
14. Корекция на бюджета на Община Русе за 2008 г.
Предложение: кмет
15. Определяне на диференцирани средни брутни месечни работни заплати на делегираните от държавата дейности и заведения
Предложение: кмет
16. Решение за кандидатстване с проект „Подготовка на инвестиционен проект за техническа помощ за закриване на старото сметище”
Предложение: кмет
17. Актуализиране предмета на дейност и увеличение личния състав на Общинско предприятие „Пътно поддържане и сигнализация”
Предложение: кмет
18. Допълване и промяна в списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи
Предложение: кмет
19. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на „Обществен превоз на пътници по вътрешноградски линии № 3, 4, 6, 7, 16, 16А и 19, включително определените курсове за ТПЛ по тях от Общинската транспортна схема”
Предложение: кмет
20. Определяне на курсове за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема. Утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения.
Предложение: кмет
21. Промяна на Наредба № 2 на ОбС – Русе относно базисните цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение Предложение: кмет
22. Приемане на Наредба № 21 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Русе
Предложение: общински съветници
23. Разкриване социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в обособена част на Дом за деца, лишени от родителски грижи
Предложение: кмет
24. Критерии за кандидатстване в инициативата на Община Русе „Финансова подкрепа за лечение на семейни двойки чрез метода ин витро”
Предложение: общински съветник
25. Удостояване с награда „Почетен гражданин на гр.Русе” на проф.Ат.Митков
Предложение: общински съветници
26. Пренасочване на ученици от ПУ „Д-р Петър Берон”
Предложение: кмет
27. Упълномощаване представителите на общината в общото събрание на „МБАЛ” АД – Русе
Предложение: общински съветник
28. Изказвания на граждани

Файлове