Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 15/26.11.2020 г. ОТ ПЕТНАДЕСЕТОТО ИЗВЪНРЕДНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРОТОКОЛ № 15/26.11.2020 г. ОТ ПЕТНАДЕСЕТОТО ИЗВЪНРЕДНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ 

  1. На 23.11.2020 г. на посочените от 51 общински съветници адреси на електронна поща, съгласно утвърдения от Председателя на Общински съвет – Русе г-н Иво Пазарджиев списък, бяха изпратени материалите във връзка с извънредното заседание, дневният ред на заседанието и правила, по които ще бъде проведено. Материалите бяха изпратени и на ръководството на Община Русе. 

На интернет страницата на Общински съвет – Русе https://obs.ruse-bg.eu/, секция „Новини“, беше обявен дневният ред на извънредното, неприсъствено заседание, както и Правилата, по които ще бъде проведено.

  1. До 17:00 часа на 24.11.2020 г. на електронната поща на Общински съвет – Русе не постъпиха предложения, мнения и становища на общинските съветници, заинтересовани граждани и общинска администрация, относно предложение за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на обект – общинска собственост в тематичен Коледен базар. В заседанието участваха 48 от общо 51 общински съветници. Участие не взеха: Алисе Муртезова, Иван Григоров и Бедрос Пехливанян.
  2. На 26.11.2020 г. резултатите от гласуването бяха обявени на интернет страницата на Общински съвет – Русе www.obs.ruse-bg.eu заедно със списък, съдържащ поименното гласуване. Същите бяха изпратени и на електронните пощи на общинските съветници. До 17.30 часа на 26.11.2020 г. не постъпиха възражения  от общинските съветници във връзка с резултатите от гласуването. 
  3. За предложението за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на обект – общинска собственост в тематичен Коледен базар гласуваха както следва:

КВОРУМ – 48. С 48 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

РЕШЕНИЕ № 335

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.2 и ал. 7, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1, т. 2 и ал. 5 от Закона за устройство на територията; във връзка чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши: 

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 21.12.2020 г. до 03.01.2021 г. включително, на Сдружение „Развитие на социалния капитал”, ЕИК 177003362 за павилион №24  – ЧОС, от организиран в гр. Русе, зона „Б“ , пл. „Света троица“, Тематичен Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 29.06.2020 г. и Разрешение за поставяне №62 от 29.06.2020 г. на Главния архитект на Община Русе, за провеждане на благотворителна кампания за набиране на средства чрез предлагане на стоки, съответстващи на коледно-новогодишната тематика на базара, при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

Изготвил: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Йоана Неделчева (Иво Пазарджиев)

Юрисконсулт при ОбС – Русе 

Файлове