Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 16 ОТ ШЕСТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС – РУСЕ, Проведено на 17 юли 2008 г. Начало: 9.00 ч.

От общо 51 общински съветника присъстваха 49. Отсъстваха Мариан Савов и д-р Т. Оджаков.
Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов, Председател на ОбС – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: Колеги, имаме необходимият кворум, откривам 16-то ни заседание. Дневният ред ви е раздаден. Правя предложение за включване на една точка – прекратяване на съсобственост в с. Червена вода. Това не е нова точка, поради техническа грешка е пропусната при изготвянето на дневния ред. Гледана е по комисии.
Имате ли предложения за включване за точки или за разместване на такива?

Г-н Ст. Бучаков: Колеги, във връзка с провеждането на един конкурс за автобусните линии, който не може да приключи навреме, много се проточи – около два месеца, не предлагам промяна в конкурсните условия, въпреки, че там промените не са догледани, т.е. дадени са приоритети на други критерии, които са по-маловажни, но има нещо, което трябва да се доизясни, защото в комисията се получава тълкуване, а комисията не е органа, който трябва да тълкува. Това е промяна в решение, а де факто е даване на тълкуване на волята на ОбС какво е искал да каже – с пояснението към критерия. Точката не е минала по комисии, защото два дена преди сесията беше поредното заседание на тази комисия, на която се видя, че няма да се постигне съгласие по този критерий, по тълкуването му. Но това, че не е минала по комисии не мисля, че е нещо фатално, защото тук се изисква санкцията на целия ОбС, той да каже каква е била неговата воля.

Г-н Искрен Веселинов: По отношение точката за парка на младежта г-жа Константинова ми напомня, че на председателския съвет се уточнихме да бъде представяне на проекта, а не вземане на решение.
Колеги, имате ли възражения против включването на някоя от двете точки като извънредни в дневния ред? Ако няма нека утвърдим с гласуване тяхното включване в следобедното ни заседание. Режим на гласуване.

КВОРУМ – 40. С 40 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” предложението се прие.

Г-н Искрен Веселинов: По силата на нашия правилник ще обявя две технически грешки. При изписването на основанието на Решение № 207, прието с протокол № 15/12.06.2008 г. е допусната фактическа грешка като последната следва да бъде изправена, записали сме „Закон за шума”, да се чете „Закон за защита от шума в околната среда”. По едно друго наше решение за оптимизация на училищната мрежа е изписано 290 000 лв., реалната сума е 500 000 лв. Тези две поправки ще бъдат нанесени служебно, но съм длъжен да ги обявя от микрофона.
Подлагам на гласуване дневния ред като цяло. Режим на гласуване.

КВОРУМ – 39. С 39 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на ОбС – Русе за периода декември – юни 2008 г. – к.л.210
Предложение – председател ОбС
2. Определяне на оценки на общински цени, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – к.л.199
Предложение – кмет
3. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот ПОС – к.л.185
Предложение – кмет
4. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на РИЕ по чл.57 от ЗУТ – к.л.186
Предложение – кмет
5. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.187
Предложение – кмет
6. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.55 и чл.56 от ЗУТ – к.л..188
Предложение – кмет
7. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот ЧОС – к.л.184
Предложение – кмет
8. Отдаване под наем на част от имот ЧОС за клуб на политическа партия – к.л.191
Предложение – кмет
9. Предложение за изменение план за улична регулация, план за регулация на кв.236 за урегулиран поземлен имот по ул.Хан Аспарух – к.л.211
Предложение – кмет
10. Учредяване право на строеж за пристрояване на тераси – к.л.190, две предложения
Предложение – кмет
11. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за УПС за изграждане на гараж в ж.к.Здравец-изток, на ул.Рига – к.л.183
Предложение – кмет
12. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС – к.л.189
Предложение – кмет
13. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот УПИ ХV-381 от кв.35 по плана на с.Сандрово – к.л.181
Предложение – кмет
14. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински жилищен имот, намиращ се в гр.Русе, ул. Ген.Радецки 13 – к.л.182
Предложение – кмет
15. Откриване на тръжна процедура за продажба на недвижим имот ЧОС, ул.Йосиф Цанков 65А – к.л.204
Предложение – кмет
16. Допълване на т.2 от Приложение 2.1. на решение № 82/28.02.2008 г. на ОбС – Русе – к.л.215
Предложение – кмет
17. Решение за приватизация чрез търг на „Изкуство – Д.В.” ЕООД – к.л.216
Предложение – кмет
18. Приемане на начален баланс при ликвидация на „Инвеститорски контрол” ЕООД – к.л.196
Предложение – кмет
19. Приемане начален баланс при ликвидация на „Чистота – Русе” ЕООД – к.л.195
Предложение – кмет
20. Програма за овладяване популацията на бездомните кучета на територията на община Русе – к.л.209
Предложение – общински съветници
21. Корекция на бюджета на общината за 2008 г. – к.л.197
Предложение – кмет
22. Изплащането на средствата от Общинския бюджет за компенсиране на безплатните и с допълнителни намаления пътувания на определени категории пътници – к.л.213
Предложение – кмет
23. Решение за определяне на допълнително заплащане на км пробег за транспортна услуга – превоз на пътници по вътрешноградски линии № 16 и № 10 от Общинската транспортна схема – к.л.198
Предложение – кмет
24. Обсъждане инвестиционната програма на ЕГГЕД за съвместното дружество с Община Русе
Предложение – кмет
25. Допълване и промяна в списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи – к.л.194
Предложение – кмет
26. Промяна на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци през 2008 г. – к.л.192
Предложение – кмет
27. Изказвания на граждани
28. Промяна в решение № 151/2008 г.
Предложение –общински съветник
29. Прекратяване на съсобственост с. Червена вода
Предложение – кмет
30. Завършване реконструкцията на Театрален комплекс, блокове „Е”, „Ж”, „И” – к.л.178
Предложение – кмет
31. Изменение на решение № 64/13.02.2008 г. на ОбС за приемане на Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция – к.л.200
Предложение – кмет
32. Допълнение на решение № 124/13.03.2008 г. за избиране членове на Обществения съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция – к.л.201
Предложение – кмет
33. Приемане на подробен устройствен план на „Парка на младежта” – к.л.202
Предложение – кмет
34. Отчет за 48 МФ „Мартенски музикални дни” 2008 – к.л.205
Предложение – кмет
35. Съгласие за промяна на предназначението на земеделска земя в друга територия в землището на с.Басарбово, местност „Кантона” – к.л.179
Предложение – кмет
36. Даване на съгласие за промяна на дружествения договор на „ВиК” ООД в частта му относно името на дружеството
Предложение – председател ОбС
37. Именуване на улици на територията на гр.Русе – к.л.203
Предложение – кмет
38. Преминаване на кметство с.Щръклево към Община Русе – к.л.206
Предложение – председател ОбС
39. Създаване на водолазна група към общинско звено КООРС – к.л.208
Предложение – общински съветник
40. Изменение и допълнение към Наредба № 4 на ОбС – Русе – к.л.193
Предложение – кмет
41. Промени в Наредба № 12 за рекламната дейност на територията на Община Русе – к.л.207
Предложение – общински съветници
42. Приемане на Наредба № 21 за социално подпомагане на граждани от бюджета на общината – к.л.144
Предложение – председател ОбС
43. Приемане на Наредба за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания – к.л.214
Предложение – общински съветници
44. Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Русе – к.л.217
Предложение – кмет
45. Одобряване на споразумение за сътрудничество между община Силистра и общините Русе и Видин при изпълнение на проект „Новото публично управление в дунавските общини – гарант за прозрачност и публичност при обслужване на гражданите и бизнеса” по оперативна програма „Административен капацитет”
Предложение – кмет
46. Опрощаване на държавно вземане на Йорданка Александрова Овчарова
Предложение – председател ОбС

Файлове