Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 17 ОТ СЕДЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 15.11.2012 г., начало 09:00 часа.

От общо 51 общински съветника присъстваха 49, отсъстваха: Пенчо Милков и Борислав Българинов.

Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.

Засл. проф. В. Пенчев: Уважаеми дами и господа общински съветници, моля да направим проверка на кворума, използвайте устройствата, за да регистрирате своето присъствие. С устройства са гласували 42 общински съветници, нека да започнем нашата работа. Уважаеми дами и господа, имате пред себе си предложението за дневен ред, след като в петък се проведе Председателски съвет. Към това предложение за дневен ред в канцеларията на ОбС са постъпили още две предложения за извънредни точки по чл.63, ал1, т.2 и 3 от нашият правилник. Едното предложение е постъпило от двама общински съветници – Димитър Кънчев и Пламен Рашев, които са нашите представители в „Истър – инженеринг” ООД. Поводът за това предложение е получената покана за провеждане на общото събрание на дружеството и във връзка с това от необходимостта от упълномощаване на нашите представители как да гласуват на общото събрание. Тъй като ние и без това имаме точка, която да касае „Истър – инженеринг”, това е втората точка по сега предложения дневен ред, наред с предложението тази точка да бъде включена в дневния ред, предлагам едновременно тя да бъде непосредствено след втората точка, така че двете точки свързани с „Истър – инженеринг” да минат една след друга. Има ли други мнения по така направеното предложение за извънредна точка? Не виждам, моля да гласуваме предложението тази точка да влезе в дневния ред. Моля процедура на гласуване.
КВОРУМ – 47. С 47 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Както обявих в самото начало има още едно предложение за включване на извънредна точка в дневния ред. Предложението е от общинска администрация, от г-н кмета, като предложението е свързано с необходимостта от промяна на предмета на дейност на „Център за психично здраве Русе” ЕООД, във връзка с разширяване на този предмет на дейност, а разбира се свързаното с това и променяне или актуализиране на учредителния договор. Така че правя предложение това да бъде също включено в дневния ред и тъй като първата точка в досега формирания дневен ред е свързана с „Медицински център за рехабилитация”, непосредствено след това да включим и точката за „Център за психично здраве”, тоест тя да стане всъщност втора точка. Има ли предложения за някакви други идеи свързани с така предложената извънредна точка? Не виждам, който е съгласен с така направеното предложение, моля да престъпим към гласуване. Моля процедура.
КВОРУМ – 47. С 47 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Има ли други предложения за изменение и допълнение на дневният ред? Не виждам. Гласуваме дневният ред като цяло с така приетите две допълнителни точки.
КВОРУМ – 43. С 43 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 335 Решение за прекратяване с ликвидация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе” ЕООД, гр. Русе
Предложение: Кмет
2. За промяна предмета на дейност на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД и актуализиране на Учредителния акт на дружеството.
Предложение: Кмет
3. К.Л. 334 Прекратяване участието на Община Русе като съдружник в „Истър – инженеринг” ООД, гр.Русе
Предложение: Кмет
4. Общо събрание на съдружниците на „ИСТЪР-ИНЖЕНЕРИНГ”ООД
Предложение: Общински съветници
5. К.Л. 345 Закриване на Общинско предприятие „Жилфонд” и създаване на Общинско предприятие „Управление на общински имоти”
Предложение: Кмет
6. К.Л. 336 Решение за придобиване на активи и финансиране на довършителни работи
Предложение: Кмет
7. К.Л. 329 Предоставяне на Министерство на вътрешните работи – София собствеността върху общинските имоти чрез дарение по реда на чл. 34, ал. 4 от ЗОС.
Предложение: Кмет
8. К.Л. 333 Придобиване право на собственост на Община Русе върху жилищни недвижими имоти – частна държавна собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост.
Предложение: Кмет
9. К.Л. 343 Обявяване на общински имоти за имоти-публична общинска собственост
Предложение: Кмет
10. К.Л.342 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр. Русе, ул.„Княжеска” № 15
Предложение: Кмет
11. К.Л. 347 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за седем броя гаражи, ситуирани по ул. „Ради Иванов”, северозападно от жил.бл.210 в кв.601, ж.к. „Чародейка – Г – юг” по плана на гр.Русе
Предложение: Кмет
12. К.Л. 339 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения
Предложение: Кмет
13. К.Л. 341 Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които ще се отдават под наем по Закона за физическото възпитание и спорта за през 2012г.-2013г.
Предложение: Кмет
14. К.Л. 344 Даване на предварително съгласие на Общински съвет Русе по чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за: „Външно кабелно ел. захранване за ПИ 63427.159.670, местност „Конубунар” в землището на гр. Русе” през полски и местни пътища – общинска публична собственост.
Предложение: Кмет
15. К.Л. 328 Актуализация на градската общинска транспортна схема на гр. Русе, утвърдена с Решение № 1072/Пр. № 53/16.12.2010 г. на Общински съвет Русе.
Предложение: Кмет
16. К.Л. 337 Отчет за 52. МФ “Мартенски музикални дни” Русе – 2012
Предложение: Кмет
17. К.Л. 338 Проект за 53. МФ „Мартенски музикални дни” Русе – 2013
Предложение: Кмет
18. К.Л. 340 Стартиране на процедури по чл. 36в, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане за закриване на Дом за деца лишени от родителска грижа „Райна Гатева” гр. Русе и увеличаване на капацитета на Дом за деца лишени от родителски грижи „Св. Димитър Басарбовски” гр. Русе.
Предложение: Кмет
19. К.Л. 330 Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 16 за цени на услуги на територията на Община Русе
Предложение: Кмет
20. К.Л. 331 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
Предложение: Кмет
21. К.Л. 332 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 29 ал.1и ал.2 от ПМС №367/29.12.2011 г. от бюджет 2012 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 69 от 16.02.2012 г.- Приложение № 17 и Приложение №18.
Предложение: Кмет
22. К.Л. 348 Даване на съгласие за Създаване на Фондация във връзка с кандидатурата на град Русе за „Европейска столица на културата 2019”.
Предложение: Кмет
 

Файлове