Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 17 ОТ СЕДЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС – РУСЕ, Проведено на 11 септември 2008 г. Начало: 9.00 ч.

От общо 51 общински съветника присъстваха 51.
Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов, Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: Колеги, имаме необходимият кворум, откривам 17-то ни редовно заседание. Има предложение за включването на четири извънредни точки в дневния ред, волята ще бъде ваша дали да се включат. Става дума за два материала за придобиване на собственост от държавата, че ние сме съгласни да получим тази собственост и два материала, свързани с проекти, в които участват общините Русе и Гюргево. Има ли нужда господин Кмета да каже няколко думи какво налага включването на тези материали? Заповядайте, господин Кмете.

Г-н Б. Йотов: Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа общински съветници, внасянето на тези две докладни се налага извънредно тъй като сроковете за кандидатстване по европейските програми са достатъчно скъсени, трябваше да се направят спешни изчисления за да можем да ви подготвим докладните в този вид, в който е. Ще се налага при кандидатстването по европейските фондове, особено по линия на трансграничното сътрудничество да мобилизираме сили в кратки срокове да се поберем. Това е един от тези моменти, благодаря ви.

Г-н Искрен Веселинов: Колеги, има ли противни становища за включването на тези материали в дневния ред? Ако няма предлагам те да бъдат включени като точки в началото на следобедното ни заседание, като гласуването за тях ще бъде амблок при условие, че няма никакви противоречия.
Процедура на гласуване за включване на нови материали в нашия дневен ред.

КВОРУМ – 47. С 45 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се” предложението се прие.

Г-н Искрен Веселинов: Имате думата по останалата част от дневния ред. Някой има ли предложения за промени и прочие? Ако няма процедура на гласуване за одобряване на дневния ред с направената преди малко промяна.

КВОРУМ – 47. С 46 гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Освобождаване на Председателя на Общински съвет
Предложение: Общински съветници
2. Информация за изпълнението на бюджет 2008 г. за първото шестмесечие – к.л. 220
Предложение: Кмет
3. Корекция на бюджета на Община Русе за 2008 г. – к. л. 225, вх. № 825 и 857
Предложение: Кмет
4. Определяне на по-висока средна месечна брутна работна заплата на едно лице от персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” – к. л. 221
Предложение: Кмет
5. Функциониране на маломерни и слети паралелки през учебната 2008/2009 г., съгласно Наредба № 7 от 12.01.2001 г. за определяне броя на паралелките и групите на децата – вх. № 868
Предложение: Кмет
6. Приемане на Подробен устройствен план на „Парк на младежта” – ПУР и ПРЗ –к. л. 230
Предложение: Кмет
7. Корекция на Програма „Спорт – 2008” – к. л. 228
Предложение: Кмет
8. Допълване и промяна в списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл. 30 от ПМС 15/01.02.2008 г. утвърден с Решение на ОбС № 83 от 28.02.2008 г. – к.л. 224
Предложение: Кмет
9. Договор между акционерите в „ЕГГЕД – Русе” АД – к. л. 237
Предложение: Кмет
10. Обявяване на конкурси за избор на управители на еднолични търговски дружества с общинско участие – к. л. 227
Предложение: Председател ОбС
11. Придобиване в собственост на имот частна държавна собственост, ул.Одрин
Предложение: Кмет
12. Придобиване в собственост на имот – района на ГКПП „Дунав мост”
Предложение: Кмет
13. Кандидатстване по проект „Подобряване капацитета на публичните администрации в еврорегион Русе-Гюргево”
Предложение: Кмет
14. Даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проект „Изработване на Общ транспортен план с информационна платформа и развитие на транспортната инфраструктура в Еврорегион Русе-Гюргево ”
Предложение: Кмет
15. Прегласуване на Решение № 244/17.07.2008 г.
Предложение: Председател ОбС
16. Предложение за Изменение план за улична регулация, План за регулация на кв. 236 за УПИ ХІІІ-5592, по ул. „Хан Аспарух” в гр. Русе и сключване предварителен договор по реда на чл. 17 ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ – к. л. 243
Предложение: Кмет
17. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за бране на плодове от орехови и лескови култури в горския фонд на Община Русе, честна общинска собственост за срок от 6 г. – к. л. 219
Предложение: Кмет
18. Определяне на наемни цени за земеделските земи от Общинския Поземлен Фонд за стопанската 2008 – 2009 г. – к. л. 241
Предложение: Кмет
19. Определяне на оценки на общински земи върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове, посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ. – к. л. 226
Предложение: Кмет
20. Обявяване на имоти за публична общинска собственост – к. л. 236
Предложение: Кмет
21. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – к. л. 223
Предложение – Кмет
22. Отдаване под наем на част от имот ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – к. л. 222
Предложение: Кмет
23. Откриване на тръжна процедура за продажба на недвижими имоти – ЧОС, намиращи се в квартал 1 на с. Басарбово – к. л. 231
Предложение: Кмет
24. Промяна на решение № 98/13.03.2008 г. на ОбС – Русе относно прекратяване на съсобственост в имот, находящ се по ул. „Ибър” № 41 в гр. Русе – к л. 242
Предложение: Кмет
25. Учредяване право на строеж за пристрояване на външен вход /стълбище/ – к. л. 245
Предложение: Общински съветници
26. Учредяване през 2008 г. на „Асоциация общински гори” – к. л. 218
Предложение: Кмет
27. Откриване на социална услуга „Защитено жилище за възрастни с психични разстройства”, като делегирана държавна дейност – к. л. 235
Предложение: Кмет
28. Откриване на социална услуга „Център за временно настаняване”, като делегирана държавна дейност – к. л. 234
Предложение: Кмет
29. Изменение в раздел ІХ от Наредба № 16 от 2006 г. на ОбС – Русе и промяна размера на тарифните такси за административни и технически услуги за ползване на дървесина като процент от продажната цена на временен склад и на корен, за страничните ползвания и страничните горски продукти, за земеделско ползване на земи от общински горски фонд и ползване на инфраструктурата в общински горски фонд – к. л. 246, к. л. 238
Предложение: Кмет
30. База за оценка на право на прокарване техническа инфраструктура – к. л. 244
Предложение: Кмет
31. Допълнение към Решение № 992/2006 г.Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса – к. л. 230
Предложение: Кмет
32. Допълнение към Решение № 195/2008 г.Утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса – к. л. 229
Предложение: Кмет
33. Допълване на Решение № 206/2004 г. за Домашен социален патронаж в селата – к. л. 232
Предложение: Кмет
34. Отпускане на еднократна помощ на гражданин – к. л. 227, вх. № 866
Предложение: Кмет
35. Отпускане на еднократна помощ на гражданин – Емилиян Русев – к. л. 233
Предложение: Кмет
36. Приемане на План за защита при бедствия на Община Русе – к. л. 239
Предложение: Кмет
37. Избор на временна комисия по етика
Предложение: Председател ОбС
38. Дати за заседанията на общинския съвет през четвъртото тримесечие на 2008 г.
Предложение: Председател ОбС

Файлове