Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 18 ОТ ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- РУСЕ, Проведено на 16.10.2008 г. Начало: 9.00 ч.

От общо 51 общински съветника присъстваха 48. Отсъстваха Виктор Епщайн, Ростислав Златарски и Мариан Савов.
Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов, Председател на ОбС – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: Колеги, проверка на кворума. Имаме необходимият кворум, обявявам заседанието за открито. Дневният ред предварително ви е раздаден, съгласуван е с политическите групи, имате думата за промени в него.

Г-н Б. Йотов: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа общински съветници, отворена е програмата по проект „Красива България” както всяка година за кандидатстване. Срокът е 31 октомври 2008 г. за това е необходимо да приемем решение, т.е. да се даде съгласие от принципала – ОбС за участие по програмата по проект „Красива България” за тази година.

Г-н Искрен Веселинов: Колеги имате думата, ако имате някакви обратни становища. Други предложения, предложения за разместване на точки? Не виждам. Първо подлагам на гласуване включването на тази точка в дневния ред в началото на следобедното заседание.

КВОРУМ – 41. С 41 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие включването на точка.

Г-н Искрен Веселинов: Други предложения преди да подложа на гласуване целия дневен ред? Заповядайте г-н Йотов.

Г-н Б. Йотов: Уважаеми господин Председател, дами и господа общински съветници, извънредна докладна има относно корекцията на план-сметката за разходването на такса Битови отпадъци за 2008 г., приета с Решение № 78 от 28.02.2008 г. и променена с Решение № 261 от 17.07.2008 г. на ОбС – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: Какви са извънредните обстоятелства господин Кмете?

Г-н Б. Йотов: Направо ще ги прочета, защото са подробни. Съгласно Закона за управление на отпадъците Кмета на общината организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на нейната територия. Поради констатиране на замърсени с отпадъци площи от регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите в гр. Русе, на Кмета на Община Русе са дадени задължителни предписания за почистването им в съответните срокове. Предвид това е необходимо да се завиши кредита по тази точка тъй като това са доста сериозни площи, имаме предписания от РИОС в съвсем кратки срокове да бъде почистено, необходимо е да се направи съвсем малка корекция.

Г-н Искрен Веселинов: Имате думата колеги по това предложение. Има ли противни становища или нещо друго? Подлагам и това предложение на гласуване. Режим на гласуване.

КВОРУМ – 42. С 26 гласа „за”, 6 „против” и 10 „въздържали се” предложението се прие.

Г-н Искрен Веселинов: Подлагам на гласуване целия дневен ред, ако няма други предложения. Режим на гласуване.

КВОРУМ – 45. С 45 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане заключение за оценка на непарична вноска на вносителя акционер Община Русе в капитала на „ПРОЕКТ РУСЕ” АД за изграждането на универсална спортно-зрелищна зала и обществен комплекс – к.л.255
Предложение: кмет
2. Продажба на недвижим имот ЧОС в Индустриален парк Русе по реда на Закона за насърчаване на инвестициите – к.л.287
Предложение: кмет
3. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот УПИ Х – общ. от кв.72 по плана на с.Сандрово – к.л.256
Предложение: кмет
4. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот ЧОС – к.л.252
Предложение: кмет
5. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот ЧОС – к.л.251
Предложение: кмет
6. Учредяване право на строеж за трафопост – к.л.253
Предложение: кмет
7. Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на общината – к.л.286
Предложение: кмет
8. Прекратяване на съсобственост в имот в с.Николово чрез продажба частта на общината – к.л.249
Предложение: кмет
9. Учредяване право на строеж за изграждане на ж.б. стълб в имот с идентификатор 63427.74.10 – к.л.285
Предложение: кмет
10. Учредяване право на строеж за пристрояване на тераси – к.л.247
Предложение: кмет
11. Обявяване на общински имот за имот – ПОС – к.л.248
Предложение: кмет
12. Обявяване на имоти ПОС в имоти частна общинска собственост – к.л.250
Предложение: кмет
13. Отмяна на решение № 1339, прието с протокол № 62/06.007.2007 г. за извършване на замяна срещу жилища на общински имоти в гр.Русе по ул.Христо Ясенов и ул.Братя Миладинови – к.л.265
Предложение: кмет
14. Отмяна на решение № 262, прието с протокол № 16/17.07.2008 г. на ОбС и приемане на решение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината на Пена Стефанова Добрева – к.л.254
Предложение: кмет
15. Отдаване под наем на помещения, ЧОС за клубове на политически партии и неправителствени организации – к.л.262
Предложение: кмет
16. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имоти, ПОС – к.л.272
Предложение: кмет
17. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.261
Предложение: кмет
18. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот ПОС – к.л.260
Предложение: кмет
19. Корекция на бюджета на общината за 2008 г. – вх.№959, 989 и 993, Дофинансиране на Програма за закрила на деца с изявени дарби и Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата
Предложение: кмет и общински съветници
20. Определяне на диференцирани средни брутни месечни работни заплати на делегираните от държавата дейности и заведения и на персонала за „Местни дейности” – вх.№976 и 931
Предложение: кмет
21. Допълване и промяна в списъка на лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл.30 от ПМС 15, утвърден с решение на ОбС № 83/2008 г. – к.л.268
Предложение: кмет
22. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – к.л.276
Предложение: кмет
23. Намаляване активите на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД – к.л.258
Предложение: кмет
24. Откриване процедура за приватизация на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД – к.л.259
Предложение: кмет
25. Преобразуване на общински детски градини – к.л.275
Предложение: кмет
26. Допълнение към решение 278/11.09.2008 г. на ОбС – Русе за утвърждаване на маломерни и слети паралелки през учебната 2008/2009 г. – к.л.274
Предложение: кмет
27. Актуализация на раздел „Лечебни растения” към Програма за опазване на околната среда на Община Русе – к.л.273
Предложение: кмет
28. Актуализация на Програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми на Община Русе – к.л.271
Предложение: кмет
29. Актуализация на Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Русе – к.л.270
Предложение: кмет
30. Поставяне паметен знак – барелеф на ак.Михаил Арнаудов – к.л.267
Предложение: кмет
31. Приемане на институционалните проекти и проектите за реформиране и преструктуриране на домовете за деца, лишени от родителски грижи – к.л.264
Предложение: кмет
32. Изменение на Общия градоустройствен план на гр.Русе – к.л.279
Предложение: председател ОбС
33. Питания
34. Включване на Община Русе в проект Красива България
Предложение: кмет
35. Промяна на план-сметката за такса битови отпадъци
Предложение: кмет
36. Предложение за одобряване план за регулация и застрояване на кв.295 в гр.Русе със сключване предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ – к.л.266
Предложение: кмет
37. Вземане на решение за започване на процедура по утвърждаване на ПУП – Парцеларен план за довеждащата инфраструктура на Русенски индустриален парк – местност „Слатина” на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ – к.л.257
Предложение: кмет
38. Изготвяне на предложение за решение, във връзка работата на временната комисия в изпълнение на решение № 103/20080 г. на ОбС – Русе – к.л.282
Предложение: общински съветници
39. Създаване на доброволни формирования за защита на населението при бедствия на територията на община Русе – к.л.283
Предложение: кмет
40. Промяна в Наредба № 9 на ОбС – Русе – к.л.263
Предложение: общински съветник
41. Обявяване на конкурси за избор на управители на еднолични търговски дружества с общинско участие – к.л.278
Предложение: председател ОбС
42. Отпускане на персонална пенсия – к.л.277
Предложение: кмет

Файлове