Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 19 ОТ ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 27.12.2012 г., начало 14:00 часа.

От общо 51 общински съветника присъстваха 46, отсъстваха Теодора Константинова, Кирил Панайотов, Мариана Иванчева, Орлин Танов и Орлин Дяков.

Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.

Засл. проф. В. Пенчев: Уважаеми дами и господа общински съветници, моля да направим проверка на кворума, използвайте устройствата за да регистрирате своето присъствие. С устройства са гласували 30 общински съветници, вижда се, че в залата има много повече, тоест имаме кворум и можем да започнем нашата работа.
Уважаеми колежки и колеги общински съветници, позволете ми преди всичко да честитя Коледните празници на всички вас, а чрез наличните медии в залата да отправя прекрасни пожелания към всички русенци във връзка с Коледните празници и настъпващите Новогодишни празници. Освен това бих искал да честитя Стефанов ден на нашият общински съветник с име Стефан, той не ме чу, но все пак да е жив и здрав.
Ръкопляскане в залата.
Нека след тези няколко думи да пристъпим към конкретната наша работа. На Председателски съвет беше формулиран дневен ред с две точки, имате ги поред себе си на тази извънредна деветнадесета сесия в навечерието на Нова година. Имате думата уважаеми дами и господа, за предложения, за промени или допълнения към така предложените две точки от дневният ред на днешното заседание. Има ли желаещи да вземат отношение по дневният ред? Няма. Моля процедура на гласуване на проекта за дневен ред.
КВОРУМ – 43. С 43 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

ДНЕВЕН РЕД:
1. Изменение на Решение № 365/15.11.2012г на ОбС-Русе и одобряване на проект на Договор за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация на проект, който следва да бъде подписан между акционерите в „ПРОЕКТ РУСЕ“ АД
Предложение: кмет
2. Разрешение за изработване на ПУП– план за регулация (ПР) на поземлените имоти по поречието на река Русенски Лом: от ж.п. моста над р. Русенски Лом до заустването й с р. Дунав и одобряване на задание за него.
Предложение: кмет 

Файлове