Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 19 ОТ 19-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 20 ноември 2008 г. Начало: 9.00 ч.

От общо 51 общински съветника присъстваха 49. Отсъстваха – Виктор Епщайн и Христо Белоев. Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов, Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: Колеги, имаме необходимият кворум, откривам деветнадесетото ни редовно заседание. Предварително ви е обявен дневния ред, раздаден ви е, имате думата за предложения по него, имаме внесено едно допълнително предложение от страна на общинска администрация, то вчера ви беше изпратено и по имейлите, днес го виждате и като разпечатка. Г-н Атила Минев да мотивира предложението.

Г-н А. Минев: Добро утро на всички общински съветници, бих искал на кратко да ви запозная с тази докладна от дневния ред, която се наложи да влезе като извънредна точка от нашето заседание днес. Става дума за един проект, който е свързан с водния цикъл на гр. Русе – Изграждане на канализация в двата крайни квартала Средна кула и Долапите. Защо се налага тази точка да бъде извънредна и защо това е една наистина практика при нас? Ние зависим от консултантските фирми, които са избрани от МФ, МРРБ, МОСВ и които работят, за да осъществят техническата помощ, за да изработят технически проекти, с които да кандидатстваме. Тези фирми не винаги успяват да се справят навреме, т.е. техния график на работа не е съобразен с графика на нашите сесии на ОБС, затова се наложи тази точка да бъде вкарана предварително. Когато стане дума за гласуването и в дневния ред аз мога да дам допълнителни разяснения за същността на проекта.

Г-н И. Веселинов: Има ли обратни становища, колеги, по включването на тази точка? Не виждам. Има ли предложение за други материали да се включат и да станат част от дневния ред.

Г-н М. Славчев: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, то не е предложение, а по-скоро питане – на предната сесия отложихме за тази сесия точката за гледането на материала за партийните офиси, а гледам, че я няма в дневния ред. Защо и какво става?

Г-н И. Веселинов: Причината да я няма е, защото не беше гледана по комисии, ако искате ние можем да я включим, тъй като тя формално в стария си вариант е гледана. Правите предложение да се включи точката за клубовете? Той е даден и нали беше размножен. Предлагате ли да бъде включено като точка в дневния ред? Ще помоля, ако приемем това предложение техническите сътрудници да го размножат, защото едва ли колегите носят материала си от предишното заседание. Други предложения? Не виждам. Значи по реда на постъпването предложението то страна на администрацията за изграждане на канализационната мрежа, гласуваме неговото включване в дневния ред. Процедура на гласуване:

КВОРУМ – 43 . С 43 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” – се прие предложението.

Г-н И. Веселинов: За включване в дневния ред на точка за продължаване договорните отношения на клубовете на политически партии, предложено от г-н Славчев. Който е за включването, моля да гласува. Процедура на гласуване:

КВОРУМ – 42 . С 26 гласа „за”, 2 „против” и 14 „въздържали се” – се прие предложението.

Г-н И. Веселинов: Ще помоля техническите сътрудници да размножат точката и да я раздадат на колегите. Става дума, то има едно предложение, това, което беше направено преди от общинска администрация. Подлагам на гласуване дневния ред като цяло. Процедура на гласуване:

КВОРУМ – 42 . С 42 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” – се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Корекция на бюджета на Община Русе за 2008 г. – к.л.305
Предложение: кмет
2. Промяна в средната месечна брутна работна заплата на едно лице от персонала за „Местни дейности – функция „Култура” – к.л.307
Предложение: кмет
3. Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община Русе, считано от 01.10.2008 г. – к.л.308
Предложение: кмет
4. Допълване и промяна в списъка на лицата, имащи право на транспортни разходи
Предложение: председател ОбС
5. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имоти, ПОС – к.л.298
Предложение: кмет
6. Замяна на недвижими имоти – общинска собственост с недвижими имоти – държавна собственост – к.л.289
Предложение: кмет
7. Учредяване безвъзмездно право на управление върху общински недвижими имоти в гр.Русе на Общински детски център за култура и изкуство – к.л.290
Предложение: кмет
8. Разпореждане с терен по ул.Независимост № 1А – УПИ VІ-3759 в кв.300 на гр.Русе – к.л.288
Предложение: кмет
9. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – к.л.312
Предложение: кмет
10. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на недвижим имот, описан в акт за частна общинска собственост № 1757/05.01.1998 г. – к.л.306
Предложение: кмет
11. Учредяване безвъзмездно право на строеж – к.л.316
Предложение: кмет
12. Учредяване право на строеж за пристрояване на балкон – к.л.300
Предложение: кмет
13. Учредяване право на строеж за изграждане на трафопост по ул.Чавдар войвода, Русе – к.л.294
Предложение: кмет
14. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за учредяване право на строеж за търговска сграда – к.л.322
Предложение: кмет
15. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на общински недвижим имот в гр.Русе – к.л.297
Предложение: кмет
16. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ – ЧОС – павилион, с.Долно Абланово – к.л.291
Предложение: кмет
17. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС, находящ се в с.Басарбово – к.л.315
Предложение: кмет
18. Откриване на процедура за продажба на общински имот – к.л.318
Предложение: общински съветник
19. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – ЧОС – к.л.324
Предложение: кмет
20. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – ЧОС в Индустриален парк – Русе – к.л.321
Предложение: кмет
21. Предложение по реда на чл.34 от ЗС за придобиване на общински имот в гр.Русе, ул.Църковна независимост № 18 – к.л.326
Предложение: кмет
22. Изменение план за регулация на общински незастроени имоти по бул.Бозвели и извършване на замени със собствениците на имоти в Парка на младежта – к.л.296
Предложение: кмет
23. Приемане на Наредба № 1 за общинската собственост – к.л.295
Предложение: кмет
24. Питания
25. Участие в проекти за канализационни мрежи
Предложение: кмет
26. Отдаване под наем на клубове на политически партии
Предложение: кмет
27. Приемане на подробен устройствен план на пл.”Д-р Мустаков” в ЦГЧ, Русе – к.л.301
Предложение: кмет
28. Предложение за ПУП – план за изменение на регулация и план за застрояване на УПИ І-4317, кв.297 по ул.Мостова 30 и сключване предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ – к.л.314
Предложение: кмет
29. Приемане на подробен устройствен план – Парцеларен план за довеждащи и обслужващи пътища и инфраструктура и план за застрояване на масиви по КВС 80, 85 и части от масиви 81, 83, 84 в местността „Слатина” в землището на гр.Русе – к.л.293
Предложение: кмет
30. Премахване по реда на чл.197, ла.1 от ЗУТ на жилищна сграда, Русе, ж.к.Дружба 1, ул.Изола планина – к.л.292
Предложение: кмет
31. Обозначаване границите на урбанизираната територия на гр.Русе с пътни знаци Д11 и Д12 – к.л.299
Предложение: кмет
32. Утвърждаване на вътрешноградската транспортна схема на гр.Русе – к.л.303
Предложение: кмет
33. Определяне на курсовете за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Републиканска транспортна схема. Утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите – к.л.304
Предложение: кмет
34. Допълнение на Решение № 853, прието с протокол № 41/26.01.2006 г. на ОбС – Русе – к.л.309
Предложение: кмет
35. Отпускане на еднократна парична помощ от общинския бюджет – к.л.310
Предложение: кмет
36. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – к.л.311
Предложение: кмет
37. Корекция на Програма „Спорт – 2008” в раздел 4 – к.л.323
Предложение: кмет
38. Преобразуване на общински детски градини – к.л.313
Предложение: кмет
39. Програмен проект и проекто-бюджет на МФ „Мартенски музикални дни” – 2009 г. – к.л.302
Предложение: кмет
40. Удостояване на Димитър Калчев със звание „Почетен гражданин на гр.Русе” – посмъртно
Предложение:общински съветници
41. Избор на представители на Община Русе в ЕГГЕД – Русе
Предложение: председател ОбС
42. Опрощаване на задължения към Община Русе на Пламенка Цонкова Дудева
Предложение: председател ОбС
43. Опрощаване на задължения към Община Русе на Анелия Костадинова Градинарова
Предложение: председател ОбС
44. Опрощаване на публично вземане на Божик Спасов Мецов
Предложение: председател ОбС
45. Опрощаване на публични задължения на Дочо Петров Дочев
Предложение: председател ОбС
46. Опрощаване на публични задължения на Светлин Дочев Петров
Предложение: председател ОбС

Г-н И. Веселинов: Колеги, по силата на нашия правилник обявявам в началото на заседанието явна техническа грешка в Решение № 267, където вместо имот 00278 е изписано имот 0079, в местността Басарбово, става дума там за имота, който отреждахме за паркинг така, че тя ще бъде поправена по силата на нашия правилник.

Преминаваме към дневния си ред

Файлове