Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 21 ОТ ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 18.02.2013 г., начало 09:00 часа.

От общо 51 общински съветника присъстваха 50, отсъства – Пламен Цветков.

Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.

Засл. проф. В. Пенчев: Уважаеми дами и господа общински съветници, моля да направим проверка на кворума, използвайте устройствата, за да регистрирате своето присъствие. С устройства са гласували 41 общински съветници, г-н Данаилов ръчно, г-н Славчев също, така че очевидно имаме кворум и можем да започнем нашата работа. Уважаеми дами и господа общински съветници, днес е обявена извънредната сесия посветена на бюджет 2013 за Община Русе. В началото на деня г-н Искрен Веселинов внесе искане за прочитане на декларация, което означава съгласно нашия правилник, той иска по чл. 63, ал.2 да бъде включена извънредна точка в дневния ред. По принцип нашият правилник предполага, че това може да стане, ако заявяването е станало до 12 часа на предходния ден. Предходният ден обаче е неделя, така че независимо от това трябва да подложим на гласуване прочитането на тази декларация. Имаме предложение за включване на точката за прочитане на декларация, подлагам това предложение за гласуване. Моля процедура.
КВОРУМ – 48. С 21 гласа „за”, 11 „против” и 16 „въздържали се” не се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Преминаваме на гласуване на дневния ред така, както е обявен с четирите точки, всички ги имате пред себе си. Отново ще гласуваме ръчно предложението за дневен ред, защото виждам, че устройствата не работят.
КВОРУМ – 49. С 47 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържали се” се прие

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2013 година
Предложение: кмет
2. Отчет на Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2012 г. и Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2013
Предложение: кмет
3. Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе а 2012 г.
Предложение: кмет
4. Приемане на сборния бюджет на Община Русе за 2013 година
Предложение: кмет
5. Питания
 

Файлове