Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 21 ОТ 21-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, ПРОВЕДЕНО НА 18 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. Начало: 9.00 ч.

От общо 51 общински съветника присъстваха 49. Отсъстваха Цветан Стефанов и Христо Белоев.
Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов, Председател на ОбС – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: Колеги, имаме необходимия кворум за да открием нашето, последно за годината редовно заседание.
Дневният ред ви е предварително раздаден. По традиция имаме 2 извънредни точки, свързани с проект, а другата с едно споразумение, което кметство Червена вода е подписало. Донякъде поради незнание на нашите процедури г-жа Острева е забавила внасянето му в срок. Ще помоля вносителите на докладните да се мотивират.

Г-н А. Минев: Уважаеми дами и господа общински съветници, всъщност става дума за две извънредни точки, свързани с два проекта, които предлага на нашето внимание сдружението на известните тв-водещи Иван и Андрей. Искам да ви уверя, че един от тях ще пристигне днес заедно с шефа на сдружението и ще ни представят конкретните си намерения към двата дома „Св. Д. Басарбовски” и „Райна Гатева”. Вероятно сте погледнали за какво става дума. Става дума за индивидуални консултации с децата, които тази година завършват училище с цел успешното им кариерно развитие. В този смисъл искам да предложа включването на двете извънредни точки в днешния дневен ред. Благодаря за вниманието.

Г-н Искрен Веселинов: За точката за Червена вода не виждам Кмета на населеното място, но разбрахте за какво става дума. Ако има воля ще го изгласуваме. Г-н Неделчев, заповядайте.

Г-н Ал. Неделчев: Уважаеми общински съветници, предлагам да включим една допълнителна точка, информативна. На база на решението от предходното заседание на ОбС по повод терена на санитарната школа вие решихте да внесем предложението отново януари, като през м. декември ви информираме за мнението на русенци. Провели сме представително социологическо проучване, имаме готовност да го докладваме, да го представим на мултимедия и затова предлагам една такава информативна точка да включите в дневния ред. Благодаря.

Г-н Искрен Веселинов: Колеги, становища по направените предложения има ли? Има ли някои възражения по някоя от тях или да ги гласуваме заедно? Не виждам някой да има забележки, гласуваме заедно всички извънредни точки. Режим на гласуване.

КВОРУМ – 41. С 40 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се” предложението за включване на точки се прие.

Г-н Искрен Веселинов: Подлагам на гласуване целия дневен ред. Процедура на гласуване.

КВОРУМ – 45. С 45 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Корекция на бюджета на Община Русе за 2008 г. – к.л.305
Предложение: кмет
2. Допълване и промяна в списъка на лицата, имащи право на транспортни разходи – к. л. 339
Предложение: кмет
3. Определяне размера на ТБО за висшите училища на територията на общината – к. л. 352
Предложение: общински съветници
4. Приемане изменения и допълнения на Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – к. л. 336
Предложение: кмет
5. Приемане на нова Наредба 5 за търговската дейност на територията на Община Русе – вх. № 1132
Предложение: кмет
6. Приемане на изменение и допълнение на Наредба 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост – вх. № 1169
Предложение: кмет
7. Отдаване под наем на помещения ЧОС за клубове на политически партии и неправителствени организации – к.л.342
Предложение: кмет
8. Предоставяне на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД на безвъзмездно право на ползване на 6 броя магазини – к.л.355
Предложение: кмет
9. Предоставяне безвъзмездно право за управление върху недвижим имот – ПОС – к.л.329
Предложение: кмет
10. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот ПОС – к.л.345
Предложение: кмет
11. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имоти, ПОС – к.л.326
Предложение: кмет
12. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.341
Предложение: кмет
13. Даване на съгласие за замяна на гори и земи от горския фонд на Община Русе, ЧОС, с гори и земи от държавен горски фонд – к. л. 355
Предложение: кмет
14. Прекратяване на съсобственост – „Русепроект – 95” ООД
Предложение: кмет
15. Продажба на земеделска земя в гр.Мартен – к.л.346
Предложение: кмет
16. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот – к.л.338
Предложение: кмет
17. Прекратяване на съсобственост в имот, представляващ апартамент в жилищен блок по ул.Пазарна – к.331
Предложение: кмет
18. Учредяване право на пристрояване върху общинска земя в гр.Русе, ул.Николаевска 109, имот № 4890, кв.149 – к.л.330
Предложение: кмет
19. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – к.л. 333
Предложение: кмет
20. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти: УПИ І –общ., УПИ ІІ-общ., УПИ-ІV-общ., УПИ V-общ. и УПИ VІ-общ. от кв. 72 по плана на с. Сандрово, Община Русе- к. л. 334
Предложение: кмет
21. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на общински недвижими имоти в гр. Мартен, Община Русе – к.л. 328
Предложение: кмет
22. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на общински недвижим имот в гр. Мартен, Община Русе – к.л. 327
Предложение: кмет
23. Определяне на оценки на общински земи върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – к.л. 343
Предложение: кмет
24. Обявяване на имот – публична общинска собственост – к. л. 340
Предложение: кмет
25. Вземане на решение относно даване съгласие за промяна предназначението на земеделска земя в друга територия в различни населени места в Община Русе във връзка със ситуиране на пречиствателни станции и кандидатстване за финансиране по ОП „Околна среда” – к. л. 349
Предложение: кмет
26. Вземане на решение за започване на процедура по утвърждаване на ПУП – изменение на план за улична регулация на бул. „Тутракан” и изменение на план за регулация на основание чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ – к. л. 344
Предложение: кмет
27. Приемане на Наредба № 1 за общинската собственост – вх. № 1183
Предложение: кмет
28. Декларация за предназначението на обекта, предмет на интервенция по проект „Реконструкция, рехабилитация и модернизация на градска зона за отдих – централна градска градина” – вх. № 1194
Предложение: кмет
29. Закриване на такси-стоянка на бул. „Цар Освободител” пред Кооперативния пазар – к. л. 356
Предложение: кмет
30. Обозначаване границите на урбанизираната територия на гр. Русе с пътни знаци З 11 и Д 12 – к. л. 354
Предложение: кмет
31. Дейностите по управление на отпадъците в Община Русе – к. л. 353
Предложение: общински съветник
32. Делегиране на създадената Комисия по етика на правомощия на комисия по чл. 25 ал. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – к. л. 351
Предложение: общински съветник
33. Приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на съвместна дейност на Община Русе с организациите, регистрирани по ЗЮЛНЦ – к. л. 350
Предложение: общински съветник
34. Приемане на нов правилник за организацията, дейността и управлението на Специализираното звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” – к. л. 347
Предложение: кмет
35. Отпускане на персонална пенсия на Людмила Валентинова Маринова – к. л. 348
Предложение: кмет
36. Отпускане на персонална пенсия на Патрисия Димитрова и Костадин Димитров – к. л. 337
Предложение: кмет
37. Удостояване с награда „Почетен гражданин на гр. Русе” на г-н Борис Панов – к. л. 317
Предложение: кмет
38. Избор на представители на Община Русе в търговски дружества
Предложение: общински съветник
39. Приемане план за заседанията на ОбС – Русе за първото тримесечие на 2009 г.
Предложение: общински съветник
40. Избор на експерти в работата на постоянните комисии на общинския съвет
Предложение: общински съветник
41. Реализацията на проект „Успешна кариера – повишаване на възможностите за заетост и професионална реализация на младежи, напускащи специализираните институции”, подготвен за кандидатстване по ОП „ Развитие на човешките ресурси”от Гражданско сдружение „Право на избор” –София.
Предложение: кмет
42. Реализацията на проект „Бъдеще за всички – кампания за реинтеграция и социално включване на младежи от специализираните институции”, подготвен за кандидатстване по ОП „ Развитие на човешките ресурси”от „Българско сдружение за личностна алтернатива” – София.
Предложение: кмет
43. Подписване на спогодба между Червена вода и Унгария
44. Питания

Файлове